Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Honorowi Członkowie BCC - Laureaci Nagród Specjalnych

Nagrody Specjalne BCC przyznawane są wybitnym osobistościom spoza środowiska przedsiębiorców za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce. Wszyscy laureaci Nagród Specjalnych są Honorowymi Członkami BCC. Wśród dotychczas nagrodzonych znaleźli się:  

 

Margaret Thatcher za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki, za determinację, siłę i wytrwałość w dążeniu do celu

George Bush za zasługi dla demokratycznych przemian w Polsce i odbudowy polskiej demokracji

Leszek Balcerowicz za wkład w edukację ekonomiczną i zmianę świadomości gospodarczej społeczeństwa, a tym samym transformację polskiej gospodarki

Dariusz Fikus za kreatywne kierowanie dziennikiem „Rzeczpospolita” dostarczającym przedsiębiorcom szybkiej i rzetelnej informacji gospodarczej

Helmut Kohl za zasługi dla rozwoju stosunków polsko-niemieckich, w szczególności współpracy gospodarczej pomiędzy naszymi krajami oraz wsparcie dążeń Polski do członkostwa w Unii Europejskiej

Jacek Kuroń za pozyskanie społecznego przyzwolenia dla trudnego procesu transformacji gospodarczej w Polsce

Jacques Chirac za wspieranie rozwoju stosunków gospodarczych między Francją a Polską 

Wiesław Kaczmarek za odważne i konsekwentne realizowanie prywatyzacji polskiej gospodarki

Janusz Lewandowski za odważne i konsekwentne realizowanie prywatyzacji polskiej gospodarki

Jacques Santer za wsparcie dążeń Polski do członkostwa w Unii Europejskiej

Elżbieta Penderecka za umiejętność łączenia kultury i sztuki ze sztuką prowadzenia działalności gospodarczej i charytatywnej

Krzysztof Penderecki za tworzenie w świecie klimatu przychylnego polskiej twórczości, a w konsekwencji również twórczości gospodarczej polskich przedsiębiorców

Hanna Gronkiewicz-Waltz za wypracowanie klarownej wizji i strategii działania Narodowego Banku Polskiego oraz za wkład w zagwarantowanie jego niezależności i prowadzenie konsekwentnej polityki stabilizacji polskiego złotego

William Jefferson Clinton za efektywne popieranie na forum międzynarodowym starań Polski o przyjęcie do NATO i decydującą rolę w głosowaniu tego wniosku przez państwa członkowskie

Tadeusz Mazowiecki za pokojowe przeprowadzenie kraju od socjalistycznego planowania do prawdziwego rynku i demokracji

Madeleine Albright za wsparcie udzielane Polsce na arenie międzynarodowej

Bronisław Geremek za podniesienie rangi spraw gospodarczych w polityce zagranicznej Polski

Andrzej Wajda za propagowanie polskiej kultury na świecie i tą drogą koncentrowanie zainteresowania Polską społeczności międzynarodowej, za szczególne zaangażowanie w rozwój demokracji w Polsce, która stała się fundamentem nowego ustroju gospodarczego

Jan Nowak-Jeziorański za wkład w tworzenie i rozwój polskiej demokracji oraz w budowę politycznej i gospodarczej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych

José María Aznar za konsekwentne wspieranie Polski w negocjacjach z Unią Europejską, za bliską współpracę polityczną i gospodarczą między Polską a Hiszpanią, za wzrost wymiany handlowej między naszymi krajami, za zwiększenie inwestycji hiszpańskich w Polsce, za przyjaźń okazywaną Polsce i Polakom

Bertie Ahern za otwarcie irlandzkiego rynku pracy dla Polaków, rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych oraz za życzliwość wobec naszego kraju

Mikuláš Dzurinda za przyjazne i partnerskie stosunki gospodarcze z Polską, dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przyczynienie się do intensywnego wzrostu wymiany gospodarczej z Polską, sprzyjanie zagranicznym inwestycjom

José Manuel Barroso za umacnianie procesu integracji Polski z Unią Europejską, wypracowanie kompromisu budżetowego będącego szansą rozwojową dla Polski i państw członkowskich oraz za wizję i pracę na rzecz przyszłości Europy

Władysław Bartoszewski za kierowanie polityką zagraniczną sprzyjającą rozwojowi i międzynarodowej pozycji gospodarki narodowej, krzewienie etycznych zasad, wzmacniających wśród przedsiębiorców przekonanie do wartości uczciwego postępowania w biznesie, za wskazywanie postawy prawego człowieka i obywatela, za wiarę i nadzieję, które swoim życiem przekazuje Polakom

Lech Wałęsa za wieloletnie, konstruktywne i pokojowe przewodzenie zmianom ustrojowym, które doprowadziły do systemu rynkowego w Polsce oraz rozwoju przedsiębiorczości Polaków i wzrostu gospodarczego

Jaap de Hoop Scheffer za działania na rzecz rozwoju więzi transatlantyckich i wzmocnienia roli NATO w pogłębianiu bezpieczeństwa światowego oraz za przyjaźń dla Polski

Jerzy Buzek  za krajową i międzynarodową działalność społeczną, naukową i polityczną

Leszek Miller za osobiste podjęcie w 2003 roku decyzji o obniżeniu podatku dla przedsiębiorców z 27% do 19% zwiększającym wpływy do budżetu państwa, za doprowadzenie do uchwalenia pierwszej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz za wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej na warunkach korzystnych dla polskiej gospodarki i pracodawców

Hanna Suchocka za przywrócenie polskiej gospodarce w okresie transformacji solidnej stabilności finansowej, wprowadzenie Polski na ścieżkę szybkiego wzrostu, przeprowadzenie długofalowych reform strukturalnych oraz za utrzymywanie znakomitych stosunków naszego kraju ze Stolicą Apostolską

Recep Tayyip Erdoğan za systematyczne likwidowanie barier stojących na drodze rozwoju gospodarczego, konsekwentne dążenie do budowy demokracji i wolnego rynku oraz wzorcowe przeprowadzenie reform nazwanych Cichą Rewolucją, za rozwój dwustronnych stosunków gospodarczych między naszymi krajami i za przyjaźń okazywaną Polsce i Polakom

Janusz Onyszkiewicz za działania mające na celu wprowadzenie Polski do NATO a tym samym zwiększenia zaufania zagranicznych inwestorów do Polski

Janusz Steinhoff za skuteczne reformowanie polskiej gospodarki a zwłaszcza za przekształcenia przemysłu ciężkiego

Tony Blair za wzrost wymiany handlowej do poziomu 6 mld 200 mln £ podczas piastowania przez niego funkcji premiera, przyjęcie polskich pracowników do pracy w Wielkiej Brytanii i poparcie starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej

Michał Kleiber za zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki i przerzucanie pomostów między środowiskami naukowym i biznesowym

Herman Van Rompuy za wkład wniesiony w rozwiązywanie problemów Unii Europejskiej, współtworzenie koncepcji Unii Walutowej, za nadawanie nowych politycznych impulsów Unii Europejskiej oraz stymulowanie i podnoszenie rangi przedsiębiorczości, za przyjaźń dla Polski  

Bronisław Komorowski za aktywne działania na rzecz rozwoju i stabilności naszego kraju, politykę porozumienia i zrozumienia, sprzyjającą rozwojowi polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw.

ks. Adam Boniecki za wskazywanie Polakom zasad i wartości tolerancji, odwagi, przyzwoitości, prawości, umiaru i dialogu społeczno-obywatelskiego.

Papież Franciszek za wskazywanie roli, jaką odgrywają dziś, w niespokojnych czasach, przedsiębiorcy, którzy nie poddali się władzy pieniądza, ale traktują go jak narzędzie służące ludziom.

Angela Merkel za intensywny rozwój polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, handlowych i sąsiedzkich oraz stworzenie klimatu przychylności ze strony ze strony najwyższych władz Niemiec.