Sonda

Czy uważa Pan/Pani, że dialog społeczny pomaga w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Newsletter

Zapisując się do naszego newslettera otrzymasz zawsze świeże informacje.

Polisa Bezpieczeństwa BCC

Każdy członek BCC otrzymuje Polisę Bezpieczeństwa, gwarantującą pomoc wówczas, gdy zagrożone są jego interesy zawodowe lub osobiste.

Biuro Interwencji udziela pomocy członkom Klubu w zakresie opisanym w Polisie Bezpieczeństwa, którą otrzymuje każdy wstępujący do Klubu. Podstawą podjęcia interwencji jest zgłoszenie takiej potrzeby wraz z krótkim opisem problemu i oczekiwań wobec Klubu. Jeżeli do udzielenia pomocy potrzebne są materiały lub dokumenty źródłowe, członek Klubu proszony jest o ich udostępnienie.

Wielokrotnie, dzięki naszym udanym interwencjom, zmieniane były niekorzystne przepisy, a firmy członkowskie uniknęły bankructwa i ciągnących się latami procesów.

Pomagamy rozwiązywać konflikty z urzędami skarbowymi, windykować należności, znaleźć pracę. Organizujemy także nieodpłatną pomoc prawną wybitnych specjalistów, zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego i handlowego oraz doradzamy jak postępować wobec danego problemu.

Podejmujemy mediacje w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia gospodarczego.

Reprezentujemy interesy gospodarcze firmy w kontaktach z mediami, wymiarem sprawiedliwości, policją, prokuraturą i innymi instytucjami państwowymi. Nasze interwencje przyczyniły się do zmiany niekorzystnych decyzji urzędniczych, wzmacniając pozycje członków BCC w sporach, konfliktach i dochodzeniu swoich racji. Biuro Interwencji wystawia również listy rekomendujące firmy należące do BCC m.in. na potrzeby prestiżowych międzynarodowych konkursów oraz rekomendacje świadczące o wiarygodności i profesjonalizmie członków Klubu.

 

Kontakt: Krzysztof Ostrowski, dyrektor Biura Interwencji BCC 22 582 61 12, krzysztof.ostrowski@bcc.org.pl

Interwencje

Wyświetl na stronie:
07.02.17

W świetle obowiązujących przepisów Poczta Polska SA, tj. operator pocztowy odpowiedzialny za dostarczanie korespondencji sądowej związanej z toczącymi się postępowaniami karnymi, w których Spółki występują w charakterze stron, odmawia wydania pism ustanowionemu pełnomocnikowi pocztowemu.

więcej

17.01.17

Firma członkowska zaalarmowała BCC w związku z wydaniem przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej w sprawie opodatkowania sprzedaży gotowych posiłków i dań przez restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne. Spółka oraz franczyzobiorcy znaleźli się w bardzo niekorzystnej sytuacji - interpretacja przekreśla powszechną wieloletnią praktykę kwalifikowania gotowych posiłków i dań oferowanych przez tzw. proste schematy gastronomiczne jako towarów opodatkowanych 5% stawką podatku od towarów i usług.

więcej

07.01.17

Z raportu OECD z roku 2015 wynika, że Polska należy do krajów o najniższych nakładach na ochronę zdrowia, a wydatki na leczenie szpitalne chorób układu krążenia wynoszą poniżej 10% budżetu na szpitalnictwo. W tej sytuacji zadziwia fakt, że śmiertelność z powodu chorób serca i naczyń mimo wszystko spada.

więcej

19.12.16

Firma członkowska otrzymała postanowienie o przedłużeniu terminu dokonania zwrotu nadwyżki podatku, naliczonego nad wykazaną w deklaracji VAT-7 wysokość. Jednocześnie wydano jednak upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, przedłużając znacznie przewidywany termin jej zakończenia.

więcej

16.12.16

Firmy z branży medycznej zaalarmowały BCC o projekcie "ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym".

więcej

29.11.16

Firma członkowska działa na rynku Unii Europejskiej. Kontrahent zareklamował produkt i przesłał zdjęcie do handlowca. Nie prezentowało ono jednak wady w rozumieniu producenta. W związku z powyższym handlowiec nie uznał reklamacji, lecz poprosił o uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego. Po kilku miesiącach kontrahent ponowił swoją reklamację i zażądał dodatkowo ogromnego odszkodowania. Polski producent reklamacji nadal nie uznaje, a zagraniczny kontrahent nie akceptuje decyzji firmy. Nie reguluje również płatności za sprzedany mu towar. Jakie są możliwości wyjścia z tej sytuacji? Specjaliści z BCC udzielili pomocy.

29.11.16

Firma członkowska otrzymała postanowienie o przedłużeniu terminu dokonania zwrotu poważnej nadwyżki podatku naliczonego wynikającej z deklaracji VAT-7 . Realizując powyższe wydano jednak jednocześnie upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przedłużając w sposób znaczny przewidywany termin jej zakończenia. Firma złożyła pismo z prośbą o przyśpieszenie zakończenia kontroli i przyśpieszenie zwrotu należnego podatku VAT. Wstrzymanie na tak długi czas zwrotu dużej kwoty spowoduje bowiem wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia dla tysięcy pracowników, a w konsekwencji doprowadzi do utraty płynności finansowej i upadku nie tylko firmy , ale również pozostałych spółek zależnych. Firma istnieje na polskim rynku od wielu lat i zatrudnia kilka tysięcy pracowników, miesięcznie generuje do Skarbu Państwa wielkie kwoty z tytułu różnych podatków. Bankructwo oznaczałoby także dodatkowy koszt dla budżetu Państwa i miało negatywny wydźwięk społeczny. Eksperci BCC podjęli natychmiastową interwencję w tej sprawie.

10.10.16

Firma członkowska została poddana kontroli skarbowej. W protokole stwierdzono nieprawidłowości, które miały polegać na tym, że kontrolowana Spółka niewłaściwie odliczyła VAT wynikający z faktur, które dokumentowały czynności wykonane przez podwykonawców. Jednak w ocenie firmy protokół jest oparty na nieprawidłowej interpretacji niektórych zdarzeń z badanego okresu i wadliwej ocenie niektórych dokumentów, np. protokołów zdawczo-odbiorczych dokumentujących wykonanie prac czy umów zawartych z niektórymi podmiotami gospodarczymi. Firma nie zgadza się z zastrzeżeniami zawartymi w protokole. Jakie kroki może podjąć w takiej sytuacji? Sprawą zajęli się prawno-podatkowi eksperci BCC.

07.10.16

Firma członkowska bierze udział w przetargu na roboty budowlane na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Szczegółowa analiza zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykazała jednak, że opis jednego z kluczowych urządzeń technicznych określonych w wykazie, wskazuje wyłącznie na jednego producenta. Pozostawienie w takim kształcie zapisów SIWZ, bez określenia parametrów równoważności urządzeń, związanych z efektem ich pracy, wymaganiami energetycznymi czy eksploatacyjnymi, uniemożliwia innym dostawcom i wykonawcom udział w tym postępowaniu. W przypadku prowadzenia postępowania w oparciu o zapisy ustawy zamówień publicznych, zamawiającego obowiązuje naczelna reguła postępowania - zasada uczciwej konkurencji, zakaz posługiwania się przez zamawiającego, przy określaniu przedmiotu zamówienia, jakimikolwiek sformułowaniami lub parametrami, które wskazywałby na konkretny wyrób, produkt, czy też wykonawcę. BCC wystąpiło do burmistrza miasta z natychmiastową interwencją w tej sprawie.

09.09.16

Firmy z branży wapienniczej są zaniepokojone planowanymi zmianami ustawy Prawo wodne. Według ich szacunków opłaty za wodę i ścieki, naliczane zgodnie z zaproponowanymi zmianami, wzrosną aż o 300%! Wprowadzenie w życie proponowanego projektu ustawy Prawo wodne w praktyce spowoduje, że wydobycie i przeróbka surowców wapienniczych w Polsce przestanie być opłacalne. W konsekwencji zakłady dające pracę kilku tysiącom pracowników i odprowadzające podatki oraz opłaty do budżetu państwa ograniczą znacznie produkcję lub zupełnie przestaną produkować.

więcej

1
2 3 4 5