Loże regionalne

Członkowie BCC, reprezentujący blisko 249 miast, skupiają się w 23 organizacjach terenowych – tzw. Lożach Regionalnych na terenie całej Polski.

Loże BCC skupiają przedsiębiorców z wszystkich regionów Polski. O koordynację ich działań zostali poproszeni najbardziej aktywni członkowie BCC, liderzy w swoich regionach, zgodnie ze Statutem BCC nazywani Kanclerzami Lóż Regionalnych BCC. Kanclerze są również Wiceprezesami Zarządu BCC.

Działalność lóż regionalnych powiązana jest integralnie z misją i statutem BCC. Dodatkowo kształtuje ją specyfika regionów.

Zadaniem lóż jest integracja członków BCC, inicjowanie współpracy i pomocy wzajemnej, wymiana doświadczeń i szkolenia, a także organizowanie wspólnych zajęć rekreacyjnych.

Podstawowym przesłaniem loży regionalnej jest partnerstwo dla państwowej i samorządowej władzy lokalnej, współdecydujące o rozwoju regionu i regionalnych warunkach przedsiębiorczości.

Członkowie lóż uczestniczą w gremiach ustanowionych przez władze lokalne oraz sami są inicjatorami spotkań i dyskusji z regionalnymi decydentami. Ważnym zadaniem lóż regionalnych jest ich funkcja lobbingowa. Współdziałając z Instytutem Interwencji Gospodarczych i Zarządem BCC, loże są płaszczyzną wymiany poglądów z posłami i senatorami RP, ośrodkiem monitorowania polityki gospodarczej rządu i działalności ustawodawczej Sejmu RP oraz miejscem spotkań z przedstawicielami administracji rządowej. Opinie przedsiębiorców wyniesione z tych dyskusji to narzędzia promowania postaw prorynkowych i metoda korygowania decyzji makroekonomicznych – całej problematyki, która stanowi przedmiot działalności doradczej BCC na szczeblu państwowym.