Odpowiedzialny lobbing – skuteczne narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą

 

 

 Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach podziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i był realizowany w partnerstwie z Forum Związków Zawodowych. Jego celem było przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii promocyjnej adresowanej do przedsiębiorców i pracowników w zakresie odpowiedzialnego lobbingu, w tym budowania jego pozytywnego wizerunku.

Kluczowymi działaniami zaplanowanej kampanii były:
- konferencje,
- debaty,
- seminaria regionalne z przedsiębiorcami i pracownikami,
- dodatki prasowe promujące lobbing jako narzędzie wpływania przedsiębiorstw na swoje otoczenie ekonomiczne i formalno-prawne.

Ponadto opracowano kompendium wiedzy w zakresie lobbingu przy współpracy
z uznanymi ekspertami. Kompendium porusza kluczowe tematy z punktu widzenia odpowiedzialnego i skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą przez przedsiębiorców, w tym m.in.:
- analizę stanu prawnego w zakresie regulacji działalności lobbingowej w Polsce
i Unii Europejskiej,
- etyczne aspekty działalności lobbingowej,
- prezentację praktyk lobbingu w krajach UE i w Polsce.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.odpowiedzialnylobbing.pl 

 

 Nazwa projektu:
„Odpowiedzialny lobbing – skuteczne narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą”

Źródło dofinansowania:
POKL, poddziałanie 2.1.2

Okres realizacji:
2 lutego 2009 – 26 kwietnia 2010

Kierownik Projektu: Magdalena Hołownicka

Platforma dialogu społecznego Business Centre Club