Platforma dialogu społecznego BCC

 

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach podziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotem projektu było stworzenie niniejszego portalu adresowanego do przedsiębiorców oraz ich otoczenia. Głównym powodem powstania serwisu www jest usprawnienie komunikacji z Członkami BCC oraz integracja środowiska przedsiębiorców. Platforma dialogu społecznego BCC to nowoczesny portal społecznościowy, na którym znajdują się informacje istotne dla funkcjonowania firm (w tym ekspertyzy BCC, stanowiska, komentarze).

 Kluczowymi działaniami zrealizowanymi w ramach projektu było opracowanie:

- założeń szczegółowych (celów funkcjonowania, sposobów komunikacji z otoczeniem, zależności między poszczególnymi modułami, sposobu organizacji baz danych w ramach portalu)

- koncepcji funkcjonalnej portalu,

- koncepcji wizualnej portalu,

- treści dla wszystkich modułów, które zostały umieszczone w ramach portalu,

- założeń dla wszystkich funkcjonujących w ramach portalu modułów,

- rozwiązania spełniającego przyjęte założenia,

W ramach projektu odbyła się również weryfikacja stabilności funkcjonowania nowego portalu – przeprowadzono audyty bezpieczeństwa oraz testy funkcjonalne.

 

Nazwa projektu:
„Platforma dialogu społecznego BCC”

Źródło dofinansowania:
POKL, poddziałanie 5.5.2

Okres realizacji:
13 lipca 2009 – 30 czerwca 2010

Kierownik projektu: Marcin Tumanow

 

Platforma dialogu społecznego Business Centre Club