Komisja ds. energetyczno-klimatycznych

Przewodniczący Komisji ds. energetyczno-klimatycznych


Zbigniew Szpak
e-mail: zbigniew.szpak@bcc.org.pl

Komisja ds. energetyczno-klimatycznych

Komisja powołana została do integracji członków BCC zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej i tworzenia ośrodka wymiany informacji, współpracy, samopomocy i kontaktów niesformalizowanych dla członków BCC. Komisja ma na celu tworzenie autorytatywnego lobby branżowego we współpracy z przedstawicielami innych środowisk.Podczas spotkania inauguracyjnego, wszyscy obecni byli zgodni co do podjęcia w ramach Komisji następujących działań:

  1. Przeprowadzenia szkoleń dla zainteresowanych przedsiębiorców nt. Ustawy o efektywności energetycznej, praw i obowiązków oraz korzyści z niej wynikających dla przedsiębiorców, oraz narzędzi wykorzystywanych do monitorowania i poprawiania efektywności energetycznej przedsiębiorstw (audyt energetyczny, audyt efektywności energetycznej, wdrożenia poaudytowe ect). Będą to 1-dniowe szkolenia bezpłatne dla członków BCC.
  2. Stworzenia grupy specjalistów, która dążyć będzie do wypracowania mechanizmów, które pozwolą na uruchomienie przez NFOŚiGW dotacji na rzecz poprawiania efektywności energetycznej przedsiębiorstw i budownictwa. Środki na dotacje uruchomione zostałyby z zasobów NFOŚiGW pochodzących z opłat zastępczych, do których zobligowani byli dystrybutorzy energii na mocy Ustawy o efektywności energetycznej.
  3. Przybliżenie członkom BCC możliwości skorzystania przez tzw. „odbiorcę przemysłowego” z zapisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii, pozwalających uzyskać ulgi w obowiązku umorzenia tzw. zielonych certyfikatów oraz w zakresie podatku akcyzowego.
  4. Przygotowania, do dyskusji pomiędzy członkami BCC, propozycji optymalnej alokacji środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 pobudzającej rozwój przemysłu i budownictwa energooszczędnego.