Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 2020 – informacje dla prasy

25.01.2020

25 stycznia 2020 r. po raz 26. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXIX edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. Podczas części oficjalnej Gali wręczono Nominacje i Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, a laureaci z poprzednich lat, którzy utrzymali pozycję na rynku, otrzymali Diamenty do swoich Statuetek.

Wręczone zostały także Nagrody Specjalne BCC – Złote Statuetki otrzymali: profesor Adam Strzembosz w uznaniu wkładu w transformację ustrojową w naszym kraju w sferze prawa i sądownictwa, stworzenie podstaw nowej Konstytucji z trójpodziałem władz i wprowadzeniem ważnych międzynarodowych standardów, stawianie wartości i zasad etycznych na pierwszym miejscu, otwartości na dialog, a także za odwagę i determinację w działaniach na rzecz demokratycznego państwa prawa, praworządności i niezależnych sądów oraz profesor Adam Daniel Rotfeld w uznaniu wybitnych zasług dla Polski na polu polityki, dyplomacji i nauki, za rozsławianie Polski przez kolejne dziesięciolecia na arenie międzynarodowej i międzykontynentalnej.

Medal Solidarności Społecznej to nagroda dla osób zaangażowanych społecznie, pomagających potrzebującym, propagujących ideę odpowiedzialności społecznej biznesu i budujących solidarność społeczną. Podczas tegorocznej gali Medal Solidarności Społecznej otrzymują członkowie BCC, którzy osobiście oraz poprzez swoje firmy stanowią wzór wrażliwości społecznej: Andrzej Graboś – prezes zarządu POLMOTORS sp. z o.o., Jan Lubomirski-Lanckoroński – prezes Fundacji Książąt Lubomirskich oraz Leszek Jurasz – prezes zarządu Mangata Holding SA.

Podczas Gali członkowie BCC wsparli fundacje: Fundację Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą”, Fundację Sedeka, Fundację Książąt Lubomirskich, Fundację Leny Grochowskiej, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Pallotyńską Fundację Misyjną Salvatti.pl, Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundację Psychoonkologii „Ogród Nadziei”.

W tegorocznej Gali, wśród blisko 2 tysięcy gości, obok najlepszych przedsiębiorców z całej Polski – członków BCC, znaleźli się także członkowie rządu, parlamentarzyści, dyplomaci, wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki, duchowieństwo i znani publicyści.

Przemówienie Marka Goliszewskiego, prezesa BCC:

Drodzy Goście, drodzy Przyjaciele, drodzy Państwo,
spotykamy się, by przedstawić najlepszych polskich przedsiębiorców i wyrazić nasz szacunek profesorowi Adamowi Danielowi Rotfeldowi i profesorowi Adamowi Strzemboszowi. Spotykamy się na progu nowej ery cywilizacyjnej – technologie informatyczne, nano i biotechnologie, drony, inżynieria genetyczna, robotyzacja, sztuczna inteligencja, algorytmy rewolucjonizują nasze myślenie i porozumiewanie się. Łączymy mózg z telefonem komórkowym i komputerem, które przejmują część jego funkcji, zmieniamy się w prawdziwe cyborgi. Nowa era wywołuje wiele przewartościowań w naszej codzienności, w życiu państwa i gospodarki; być może, liberalna demokracja i wolny rynek okażą się równie przestarzałe, jak taśma magnetofonowa, czy komunizm. Ale powinniśmy pamiętać, że to dzięki kapitalizmowi – mimo jego wad – udało się w Polsce i na świecie podnieść poziom życia, ograniczyć głód i choroby. Zasady demokracji liberalnej – mimo jej wad – okazały się najbardziej skutecznym projektem politycznym i gospodarczym, również dla Polaków; przyniosły postęp i korzyści, bez precedensu w historii. Dlatego opowiadamy się za ścisłym przestrzeganiem zasady rozgraniczenia władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego. Unia Europejska stała się modelem cywilizacyjnym na miarę tysiąclecia – dla nas, w Europie i dla reszty świata. Jej członkowie zdecydowali się nie walczyć, ale sobie pomagać, zapewniła pokój. Dlatego oczekujemy, że nasz Prezydent będzie pielęgnować członkostwo w Unii Europejskiej, weźmie udział w inicjatywie „okrągłego stołu” profesora Kleibera i zakończy wojnę o wymiar sprawiedliwości. W 1983 roku Jan Paweł II w Piekarach Śląskich wypowiedział znamienne słowa: Miłość społeczna jest większa od sprawiedliwości społecznej. Sprawiedliwość musi przygotować grunt dla miłości, tylko miłość może zapewnić pełnię sprawiedliwości. Tak zwana ustawa kagańcowa rozczłonkowała miłość społeczną. Liczymy, że prezydent Andrzej Duda to dostrzegł. Liczymy także, że Minister Rozwoju zahamuje lawinę ustawodawstwa, stawiającego każdego przedsiębiorcę w roli podejrzanego, że uniemożliwi ręczne i polityczne sterowanie losem firmy i ludzi. Nie jest nam obojętna rosnąca rola państwa, jako potężnego gracza gospodarczego, wypychającego poza nawias sektor prywatny. Państwo musi stać na straży przestrzegania przez biznes interesu ogólnospołecznego i suwerenności konsumenta, to oczywiste; ale powinno kreować uczciwą konkurencję i dbać o rozwój biznesu prywatnego.
Szanowni Państwo, najważniejszą wartością w życiu społecznym są ludzie, ich talenty. Ale wartości materialne, pieniądze, są narzędziem realizacji godności i innowacyjności człowieka. Dlatego rząd i przedsiębiorcy muszą szukać dróg pomnażania tych wartości i pieniędzy. Rządowe transfery socjalne podniosły poziom życia ubogich, wielu przywróciły godność; stały się też czynnikiem wzrostu gospodarczego, opartego o konsumpcję. Stan finansów państwa jest znacznie lepszy, niż przeciętnie w okresie transformacji; Premier ma powód do satysfakcji. Ale nadeszło spowolnienie gospodarcze. Z zadowoleniem przyjmujemy, że Rada Ministrów założyła zrównoważenie budżetu państwa w tym roku, lecz nadal będziemy mieć deficyt w skali całego sektora finansów publicznych. Skąd wziąć pieniądze w kolejnych latach na powiększone transfery socjalne, na rosnące wydatki emerytalne, na znacznie większą, publiczną służbę zdrowia? Jak uszczelniać system podatkowy, nie drenując jednocześnie firm i „stymulować” ich rozwój? Trudne pytania. Wzrost gospodarczy potrzebuje inwestycji, to one generują dochody. Inwestycje państwowe, ale przede wszystkim inwestycje prywatne, krajowe i zagraniczne. Tymczasem prywatne spadły w ostatnim okresie do 13% produktu krajowego brutto, poziomu jednego z najniższych w Unii Europejskiej. To biurokracja, niejasne prawo i jego opresyjność wywołują strach przed utratą rodzinnych firm, osobistych wolności i wstrzymują inwestowanie. Z aprobatą odnotowujemy uchwalenie przez Sejm Konstytucji Biznesu, chroniącej prawa przedsiębiorców; ale jej zasady muszą być szeroko i głęboko upowszechniane w aparacie kontrolnym państwa po to, by były przestrzegane – łatwiej wtedy będzie zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w innowacje. Dziś nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje krajowe plasują nas w ogonie Unii Europejskiej. Przy malejącej liczbie pracowników realne w Polsce jest tempo wzrostu nie 4, ale raczej 2%. Przy takim tempie dogonienie Niemiec, a nawet Hiszpanii, pod względem dochodu na mieszkańca może nie być możliwe; bez przekierowania polityki gospodarczej na bardziej proinwestycyjną, możemy pozostać ich ubogimi krewnymi jeszcze przez dziesięciolecia.
Nadchodzący czas zderzy nas z koniecznością zamykania kopalń węgla i elektrowni węglowych. Polska jest najbardziej zanieczyszczonym krajem Unii Europejskiej – ludzie umierają od smogu. Restrukturyzację górnictwa zapoczątkowali – z powodzeniem – premier Jerzy Buzek i wicepremier Janusz Steinhoff. Czemu dokończenie tego procesu miałoby się nie udać obecnemu rządowi; tak jak wprowadzenie w życie nowej polityki energetycznej Polski, z jednoczesnym postawieniem na rozwój odnawialnych źródeł energii? Potrzebne jest też rozpoczęcie prawdziwych przygotowań wejścia Polski do strefy euro. Bez wątpienia własna waluta daje więcej przestrzeni na absorbowanie wstrząsów finansowych, ale duże wstrząsy są rzadkością. Reformy po 2008 roku bardzo zmniejszyły ryzyko takich wstrząsów w Europie. Bez euro Unia Europejska będzie nam uciekała.
Szanowni Państwo, na początku nowej ery cywilizacyjnej znajdujemy się w sytuacji swoistego klinczu. Z jednej strony musimy utrzymać wysokie tempo postępu technicznego i wzrostu gospodarczego, z drugiej – zatrzymać przed ekologicznym kataklizmem; takim, jak w Australii. Z jednej strony rząd musi redukować wydatki, z drugiej – kontynuować transfery socjalne; pracodawcy – zwiększać zyski, ale płacić więcej pracownikom; pracownicy – utrzymać pracę, ale przekwalifikować się i czasem szukać pracy gdzie indziej. Na te i inne klincze zwraca uwagę biskup Piotr Jarecki w swoim traktacie: Polityka w służbie dobra wspólnego. Pisze: W naszej ojczyźnie obserwujemy, niestety, wyniszczające konflikty. Powodem są zmiany systemowe, które – zdaniem wielu – sprzeciwiają się demokratycznemu państwu prawa i podmiotowości społeczeństwa. Praca nad jednością jest dla nas szczególnie ważnym zadaniem. Nikt nie ma monopolu na prawdę i tylko dialog poprowadzi do prawdy obiektywnej – konkluduje biskup Piotr Jarecki. Być może, trudne perspektywy przyszłości ożywią ideę Paktu dla Polski, przyjaznego dialogu i współpracy między partiami i związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem, by zasypać destrukcyjne polityczne, społeczne i gospodarcze napięcia. Einstein mawiał, że świat ustępuje drogi tym, którzy wiedzą, dokąd idą. Dzisiejsi laureaci znają kierunek!

Przemówienia wygłoszone podczas Gali:

MAŁGORZATA KIDAWA-BŁOŃSKA

JANUSZ LEWANDOWSKI

TOMASZ GRODZKI

Biskup PIOTR JARECKI

ADAM DANIEL ROTFELD

ADAM STRZEMBOSZ

 

SERWIS FOTOGRAFICZNY

MATERIAŁY PRASOWE

LAUREACI KONKURSU

PRZEMÓWIENIE PREZESA MARKA GOLISZEWSKIEGO

FILM Z GALI

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL