Zmienność prawa – trudności dla pracodawców

25.09.2018

Członkowie Loży Wielkopolskiej spotkali się w siedzibie City Park Hotel & Residence w Poznaniu z prezesem Markiem Goliszewskim. Dyskutowano na temat bieżącej problematyki dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej.

Kanclerz Zbyszko Pawlak powitał wszystkich, a następnie omówił prognozy dla wskaźników makroekonomicznych (wzrost gospodarczy, stopa bezrobocia, popyt zewnętrzny i krajowy, koszty finansowania), główne zagrożenia wraz z prawdopodobieństwem ich wystąpienia (pogorszenie koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, protekcjonizm i ograniczenia handlu międzynarodowego, odpływ kapitału z gospodarki krajów rozwijających się, bariera podażowa rynku pracy, wzrost nierównowagi w wyniku procyklicznej polityki fiskalnej i pieniężnej w Polsce, niepewność polityki gospodarczej). Kanclerz przedstawił rekomendacje dotyczące zmian w podejściu do: aktywizacji zawodowej, systemu emerytalnego, migracji, zwiększenia stabilności i przewidywalności otoczenia regulacyjnego oraz reformy finansów publicznych. Kolejnym punktem było omówienie wyzwań jakie stoją przed Lożą Wielkopolską. Zwracano uwagę na zwiększenie współpracy między członkami, kooperację oraz wymianę doświadczeń.
Prezes Marek Goliszewski odniósł się przede wszystkim do najważniejszych szans i zagrożeń dla przedsiębiorców w latach 2018-2019 oraz wynikających z nich głównych zadań Loży Wielkopolskiej BCC oraz BCC. Mówił o obecnym stanie gospodarki, o zmienności prawa i o trudnościach w wypełnianiu obowiązków pracodawcy.
Violetta Adamowicz

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL