Debata: Czas na Kartę Dobrych Praktyk Podatkowych w Polsce

07.12.2021

 

8 grudnia br. w Warszawie odbędzie się debata o założeniach Karty Dobrych Praktyk Podatkowych. W wydarzeniu organizowanym przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych pod patronatem BCC wezmą udział m.in. przedstawiciele Ministra Finansów, sędziowie NSA, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Rzecznik Prawo Obywatelskich.

Celem Konferencji jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dyskusji na temat kształtu oraz założeń Karty Dobrych Praktyk Podatkowych. W jej trakcie eksperci będą starali się podkreślić niezbędność stworzenia i wprowadzenia do naszego porządku prawnego – wzorem większości państw OECD – takiego aktu.

Przedstawimy, jak istotne jest – szczególnie w okresie ciągłych zmian przepisów podatkowych – zapewnienie większej przejrzystości praw i obowiązków zarówno podatników, jak i administracji podatkowej. Zwrócimy uwagę na funkcję edukacyjną Karty, na jej rolę w kształtowaniu pozytywnych relacji i poszanowaniu praw każdej ze stron stosunku podatkowoprawnego, na możliwość zachowania – dzięki jej obowiązywaniu – odpowiedniej równowagi interesów administracji podatkowej i podatników. Liczymy, że spotkanie to przybliży nas do realizacji założonego przez nasz zespół celu – mówi prof. Adam Mariański, przewodniczący samorządu doradców podatkowych w Polsce.

Konferencja rozpocznie się 8 grudnia o godz. 10.00. Z uwagi na trwający stan zagrożenia epidemicznego odbywać się będzie w formule hybrydowej (transmisja na Facebooku i stronie www Krajowej Izby Doradców Podatkowych). Swój udział zapowiedzieli m.in.:

  • Jan Sarnowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
  • Jan Rudowski, Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • Prof. dr hab. Marcin Wiącek, Rzecznik Prawo Obywatelskich
  • Prof. dr hab. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
  • Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 


Karty praw podatnika są obecnie standardem w większości państw OECD. W Polsce próby wprowadzenia karty praw podatnika podejmowano już przed kilkunastu laty. W 2011 r. powstał projekt Deklaracji Praw Podatnika przygotowany pod patronatem Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Prace nad kolejnym projektem pod kierunkiem Prof. dr hab. W. Nykiela rozpoczęto w 2017 r. Także w projekcie „Nowej Ordynacji Podatkowej” opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego przyjęto rozwiązania mające na celu zwiększenie przejrzystości praw podatnika. Krajowa Rada Doradców Podatkowych podjęła ponownie próbę przygotowania instrumentu ochrony praw podatnika. Został w tym celu powołany zespół, w skład którego wchodzą zarówno przedstawiciele nauki, jak i praktycy, w tym sędziowie i doradcy podatkowi. Proponowanym przez powołany zespół rozwiązaniem jest ustanowienie Karty Dobrych Praktyk Podatkowych jako odrębnego aktu prawnego lub „załącznika” do Ordynacji podatkowej, która określałaby prawa i obowiązki stron stosunku podatkowoprawnego. Takie rozwiązanie pozwoliłoby także zachować odpowiednią równowagę interesów stron. Karta Dobrych Praktyk Podatkowych opierałaby się na podstawowych zasadach ogólnych i na najlepszych praktykach obowiązujących w państwach OECD i państwach członkowskich, które uznano za przydatne do celów wzmocnienia współpracy i zaufania między administracjami podatkowymi a podatnikami. Karta miałaby na celu zapewnienie większej przejrzystości praw i obowiązków podatników i administracji podatkowej. Karta Dobrych Praktyk Podatkowych może także pełnić funkcję edukacyjną w zakresie praw i obowiązków podatkowych zarówno podatników jak i administracji podatkowej, co zwiększyłoby świadomość praw i obowiązków, ale także mogłoby powstrzymywać zarówno jedną jak i drugą stronę stosunku podatkowoprawnego od ich naruszeń.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL