Interwencje dla przedsiębiorcy

interwencje gospodarcze

Jednym z podstawowych obszarów działalności klubu są interwencje gospodarcze. Eksperci BCC opiniują projekty ustaw, uczestniczą w pracach komisji sejmowych i senackich, wypracowują i ogłaszają podczas konferencji prasowych stanowiska w sprawach istotnych z punktu widzenia działalności gospodarczej.

BCC kontra pandemia – raport

Interwencje na rzecz członków klubu

 • Każdy członek BCC otrzymuje Polisę Bezpieczeństwa, gwarantującą pomoc wówczas, gdy zagrożone są jego interesy zawodowe lub osobiste.
 • Wielokrotnie, dzięki naszym udanym interwencjom, zmieniane były niekorzystne przepisy, a firmy członkowskie uniknęły bankructwa i ciągnących się latami procesów.
 • Pomagamy rozwiązywać konflikty z urzędami skarbowymi, windykować należności, znaleźć pracę.
 • Organizujemy także nieodpłatną pomoc prawną wybitnych specjalistów, zwłaszcza z zakresu prawa podatkowego i handlowego oraz doradzamy jak postępować wobec danego problemu.
 • Podejmujemy mediacje w sporach firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia gospodarczego.
 • Reprezentujemy interesy gospodarcze firmy w kontaktach z mediami, wymiarem sprawiedliwości, policją, prokuraturą i innymi instytucjami państwowymi. Nasze interwencje przyczyniły się do zmiany niekorzystnych decyzji urzędniczych, wzmacniając pozycje członków BCC w sporach, konfliktach i dochodzeniu swoich racji.
 • Biuro Interwencji wystawia również listy rekomendujące firmy należące do BCC m.in. na potrzeby prestiżowych międzynarodowych konkursów oraz rekomendacje świadczące o wiarygodności i profesjonalizmie członków Klubu.

Działania konsultacyjne

 • członkowie BCC są stałymi uczestnikami posiedzeń: Rady Dialogu Społecznego, komisji sejmowych i senackich, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Rady ds. Zdrowia Publicznego, Zespołu Europa 2020, komitetów  monitorujących wykorzystanie środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Prawo, legislacja i sukcesy BCC

 • wydłużenie okresów rozliczeniowych czasu pracy z 4 do 12 miesięcy
 • uelastycznienie czasu pracy – możliwość ustanowienia przez pracodawcę ruchomego czasu pracy w zakładzie pracy
 • wprowadzenie nowego rodzaju umowy o zastępstwo
 • zniesienie obowiązku wydawania regulaminów pracy i wynagrodzeń dla firm zatrudniających do 20 pracowników
 • wyłączenie małych firm – zatrudniających do 20 pracowników – ze stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych
 • likwidacja, w określonych przypadkach, obowiązku wysyłania każdego nowozatrudnionego pracownika na wstępne badania lekarskie
 • możliwość do uzyskania refundacji części kosztów ponoszonych na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i nagrody dla nowozatrudnionych pracowników do 30. roku życia, na podstawie umowy zawartej ze starostą
 • możliwość wydawania zwolnienia lekarskiego w postaci elektronicznej (tzw. e-zwolnienia)
 • nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie tzw. „usług transgranicznych”, umożliwiająca wykonywanie pracy w niedzielę i święta na rzecz firm zagranicznych działających na terenie Polski lub firm, świadczących usługi w Polsce na rzecz przedsiębiorstw zagranicznych, co podnosi konkurencyjność polskich firm
 • Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (tzw. „druga ustawa antykryzysowa”), dzięki której wiele firm uzyskało pomoc, rekompensującą trudności, związane z niezależną od przedsiębiorców utratą rynków, spowodowaną przyczynami politycznymi (kryzys ukraiński)
 • zainicjowanie przez BCC i doprowadzenie do uchwalenia ustawy o Radzie Dialogu Społecznego – w ten sposób po dwuletnim pacie, formalnie uruchomiono trójstronny dialog społeczny
 • obniżenie stawki podatkowej dla firm (CIT) z 27% do 19%
 • objęcie stawką 19% działalności gospodarczej osób fizycznych (PIT)
 • wyłączenie z projektu nowelizacji podatków CIT i PIT spółek komandytowych
 • korzystne dla biznesu rozwiązania w kolejnych pakietach ustaw deregulacyjnych, m.in.: wprowadzenie tzw. kultury oświadczeń (deregulacja I), ograniczenie obowiązków informacyjnych (deregulacja II)
 • pozytywne zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, m.in.: ograniczenie zakresu kontroli przedsiębiorców, radykalne uproszczenie rejestracji przedsiębiorców, zmniejszenie liczby obszarów reglamentowania działalności gospodarczej, obowiązku organów skarbowych do wydawania wiążących interpretacji prawa podatkowego, umożliwienie przekształcania działalności gospodarczej w spółki prawa handlowego
 • wydłużenie okresu rozliczania strat przez przedsiębiorstwa
 • uproszczenie deklaracji podatkowych
 • likwidacja hipoteki ustawowej
 • zmiana przepisów uprzywilejowujących podatkowo (VAT) importowane urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych
 • rozszerzenie zakresu stosowania procedur uproszczonych w odprawach celnych towarów
 • ciągłe poprawianie ustawy Prawo zamówień publicznych: zwiększenie przejrzystości procedur udzielania zamówień, złagodzenie sankcji dla wykonawców, którzy startują w przetargach – wykluczona z przetargu firma ma prawo odwołać się od takiej decyzji, zmniejszenie obciążeń finansowych dla uczestników przetargów (kaucje gwarancyjne), przepisy poprawiające dostępność do informacji o udzielanych zamówieniach publicznych
 • uchwalenia ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
 • obniżenie wysokości opłaty interchange, najpierw z 1,6% do 0,5% wartości transakcji, a następnie do 0,2% – główną korzyścią dla biznesu jest zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i zwiększenie atrakcyjności firm wśród klientów
 • ułatwienie uzyskiwania pozwoleń na budowę i otwarcie możliwości legalizowania samowoli budowlanych
 • rezygnacja z zapisu zobowiązującego sprzedawcę do naliczania odsetek od przedpłat wniesionych przez konsumenta w ustawie o umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i o wzorach umów
 • przyjęcie rozwiązania, w którym odsetki ustawowe liczone są od dnia, od którego zwrot przedpłaty jest wymagalny, a przedsiębiorca nie dokonuje zwrotu należności
 • zmiana konstrukcji projektu ustawy o opłacie produktowej i depozytowej – zamiast przepisów wprowadzających nowy podatek nałożono na przedsiębiorstwa obowiązki w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
 • utrzymanie dotychczasowej, korzystnej dla firm struktury akcyzy na papierosy
 • dalsza możliwość sprzedaży papierosów typu slim
 • okresy przejściowe dla producentów leków generycznych i producentów tytoniu
 • wyłączenie w ograniczeniu zaliczania wartości odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów dla instytucji finansowych
 • zablokowanie wprowadzenia jednolitej ochrony patentowej na terytorium RP (ACTA)
 • wydłużenie terminu na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu i zapłaty podatku z zagranicznej spółki kontrolowanej z 3 do 9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego
 • opracowanie modelowej procedury konsultacji publicznych oraz usprawnianie systemu stanowienia prawa w Polsce (konieczność stosowania Oceny Skutków Regulacji, regulaminu pracy Rady Ministrów)
 • ukierunkowanie na potrzeby przedsiębiorstw programów operacyjnych umożliwiających pozyskiwanie dotacji z Unii Europejskiej
 • bardziej łagodne, niż początkowo planowane, przepisy dot. warunków korzystania z pomocy regionalnej przez duże firmy w regionach bardziej rozwiniętych
 • wprowadzenie niższego podatku VAT na budownictwo mieszkaniowe po wejściu do UE.

Ponadto

 • w ramach wspólnej inicjatywy ustawodawczej BCC i Centrum Cen Transferowych, od 1 stycznia 2017 r. wprowadzony zostanie wyższy próg powiązań kapitałowych na poziomie 25%, co wyeliminuje niepewność w zakresie ustalenia powiązań poprzez inwestorów portfelowych oraz spójność regulacji w obszarze ustaw o podatkach dochodowych w zakresie zagranicznej spółki kontrolowanej i podmiotów powiązanych, a także zmniejszy obciążenia dla podatników w zakresie dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi
 • współdziałamy z silnymi partnerami – w 2014 r. związaliśmy z Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce „Koalicję na rzecz walki z szarą strefą” – włączyły się do niej m.in. resorty: finansów, gospodarki/rozwoju, skarbu państwa, Najwyższa Izba Kontroli oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne; efektem działań jest ograniczanie szarej strefy i zmniejszanie luki w podatku VAT, a więc poprawa warunków konkurowania na rynku; horyzont czasowy prowadzonych działań to rok 2020
 • korzystne rozwiązania w projekcie Prawa Działalności Gospodarczej, które powinno zostać uchwalone w tej kadencji Sejmu: wzmocnienie praw i gwarancji przedsiębiorców poprzez wyraźne zapisanie wytycznych interpretacyjnych dla organów stosujących prawo gospodarcze w oparciu o zasady: „załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki”; „proporcjonalności” – nakazującej organom administracji staranne wyważenie indywidualnych, gospodarczych interesów przedsiębiorcy i interesu społecznego; „domniemania uczciwości przedsiębiorcy”; „pierwszeństwa pouczenia przed sankcją” oraz „prawa do błędu”
 • propozycje BCC dotyczące szkolnictwa zawodowego i budownictwa czynszowego weszły do programów politycznych praktycznie wszystkich partii, są też w tzw. „Planie Morawieckiego”
 • co roku opiniujemy około 200 ustaw i rozporządzeń
 • organizujemy 20 wydarzeń (debat/ konferencji) rocznie z udziałem kluczowych decydentów i ważnych osobistości, rekomendując rządowi najlepsze rozwiązania dla biznesu
 • publikujemy ponad 10 000 rocznie opinii ekspertów BCC w mediach [wg danych firmy monitorującej publikacje w mediach – MEDIASKOP]
 • organizujemy rocznie kilkadziesiąt seminariów pakietowych dla członków BCC
 • zatrzymanie wprowadzenia od 1 stycznia 2017r. jednolitego podatku dla firm.
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL