Konkursy i nagrody

Konkursy i nagrody BCC

Firma Dobrze Widziana

 29 listopada 2022 roku w Warszawie, w Pałacu Staszica zostały przyznane tytuły „Firma Dobrze Widziana”. To już XIII edycja Konkursu organizowanego przez BCC pod patronatem honorowym Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Magdaleny Maląg.
Dyplomy wyróżnionym wręczali członkowie kapituły (przewodniczący – Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Jacek Goliszewski, Prezes BCC oraz ks. Andrzej Sikorski, prezes fundacji „Być Bardziej”. Wszystkim laureatom gratulujemy!  

Celem konkursu „Firma Dobrze Widziana” jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

Na potrzeby konkursu stosowana jest następująca definicja społecznej odpowiedzialności biznesu: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR), to taki sposób zarządzania firmą, który dobrowolnie łączy dążenie do osiągania celów ekonomicznych z dbałością o zrównoważony rozwój ekologiczny i społeczny, czyli braniem pod uwagę wszystkich interesariuszy firmy: pracowników, klientów, społeczności lokalnej i wszystkich grup otoczenia przedsiębiorstwa.

 

Konkursy i nagrody BCC

Medal Europejski

 

Medal Europejski jest ogólnopolskim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na obszarze Polski, pobudzanie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, upublicznienie w Polsce i w Unii Europejskiej przykładów dobrej jakości i promocja metod jej osiągania, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej laureatami Medalu Europejskiego.

Medal Europejski, to rekomendacja wystawiona wyróżnionym produktom i usługom przez najważniejszą dla przedsiębiorców instytucję działającą przy Komisji Europejskiej – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

 

Konkursy i nagrody BCC

Ambasador Polskiej Gospodarki

Celem konkursu „Ambasador Polskiej Gospodarki” jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Organizowany jest przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli.

Konkurs „Ambasador Polskiej Gospodarki jest ogólnopolskim niekomercyjnym przedsięwzięciem, którego zadaniem jest: wyróżnianie oraz promocja przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych i dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaktów i wymianie informacji. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tytuł „Ambasador Polskiej Gospodarki” w sześciu kategoriach: Eksporter, Firma Globalna, Kreator Rozwiązań XXI Wieku, Marka Europejska, Najwyższa Jakość, Partner Firm Zagranicznych.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ KONKURSOWĄ

Ważne terminy:

Termin składania ankiet – 20 marca 2023. Finał – 23 maja 2023.

Konkursy i nagrody BCC

Lider Polskiego Biznesu

 

Business Centre Club popierając przedsiębiorczość i gospodarkę rynkową organizuje ogólnopolski konkurs „Lider Polskiego Biznesu”, którego zadaniem jest wyróżnianie i nagradzanie firm i ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną. Konkurs odbywa się w dwóch etapach: w pierwszym firmy starają się o Nominację i Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu, w drugim Laureaci Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu z lat ubiegłych starają się o Diament do Złotej Statuetki.

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy, cieszy się nieprzerwanie od 1991 roku zainteresowaniem przedsiębiorców, a dzięki zainteresowaniu mediów otrzymanie nagrody koncentruje uwagę opinii publicznej na firmie i jej produktach. Udział w konkursie jest przywilejem Członków Business Centre Club.

Zasady konkursu

W konkursie mogą uczestniczyć firmy członkowskie BCC niezależnie od profilu produkcji firmy, świadczonych usług czy struktury własności. Ankieta wypełniana przez przedsiębiorców startujących w konkursie uwzględnia kryteria stricte finansowe (m.in. wartość przychodów, eksport, zysk, kapitał własny, zobowiązania, inwestycje), jak i kryteria opisowe (m.in. wysoka jakość produktów i usług, nagrody, certyfikaty, normy ISO, nowe produkty na rynku). Jury konkursu „Lider Polskiego Biznesu” ocenia rozwój firmy, utrzymywanie przez nią wysokiej pozycji na rynku, stosunek do środowiska naturalnego (m.in. nakłady na inwestycje proekologiczne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wykorzystanie surowców wtórnych) oraz współpracę przedsiębiorców z lokalną społecznością, działalność charytatywną. Ocenie podlega także działalność na rzecz środowiska przedsiębiorców i reform gospodarczych.

Dla zachowania równych szans na uzyskanie Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu przez firmy różnej wielkości oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen firm, od 2001 r. Nominacje przyznawane są w dwóch kategoriach: małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych.

Nominacje (przyznawane od 1993 r.) w konkursie „Lider Polskiego Biznesu” i Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu wręczane są podczas Wielkiej Gali Liderów Polskiego Biznesu, która od grudnia 1994 r. odbywa się w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Zdobywcy Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, którzy utrzymają swoją pozycję na rynku, mogą w następnej edycji konkursu ubiegać się o Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu.

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest niekomercyjnym, ogólnopolskim przedsięwzięciem organizowanym wspólnie przez Business Centre Club i Ministerstwo Finansów. Głównymi celami konkursu są: tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zachęcanie przedsiębiorców do rzetelnego i terminowego rozliczania się z podatków, tworzenie atmosfery wzajemnej życzliwości i akceptacji poprzez lepsze poznanie praw i obowiązków obu stron oraz uwarunkowań, które towarzyszą działalności urzędów i przedsiębiorstw, upublicznianie i promocja wysokich standardów obsługi klienta osiągniętych przez wyróżnione placówki, upowszechnianie dobrych praktyk w urzędach skarbowych na terenie całego kraju, wzmacnianie pozytywnego wizerunku urzędu skarbowego i jego pracowników.

Tytuł „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” jest wyróżnieniem od przedsiębiorców dla urzędów skarbowych i ich pracowników. Konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy” wyłania najlepiej funkcjonujące, zdaniem przedsiębiorców, urzędy skarbowe.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL