I posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

20.04.2023

28 marca odbyło się I posiedzenie KM FE SL 2021-2027 pod przewodnictwem marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. W Komitecie Klub reprezentują: Jan Bondaruk, zastępca dyrektora ds. inżynierii środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa oraz Henryk Orczykowski, prezes Zarządu Stalprofilu.

 

Do głównych zadań KM należy zatwierdzanie:

 • metodyki i kryteriów wyboru projektów, w tym wszelkie ich zmiany,
 • końcowego sprawozdania z wdrażania programu,
 • planu ewaluacji programu i jego zmiany,
 • propozycji IZ dotyczących zmian programu.

KM analizuje m.in.:

 • postępy w realizacji programu oraz w osiąganiu jego celów pośrednich i końcowych,
 • kwestie wpływające na wykonanie programu oraz środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom,
 • postęp dokonany w przeprowadzaniu ewaluacji,
 • realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności,
 • spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania.

Na I posiedzeniu KM zatwierdzono Regulamin Komitetu oraz przeprowadzono dyskusję i głosowania nad kryteriami ogólnymi i merytorycznymi dla oceny projektów EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Spośród działań, dla których zostały zatwierdzone kryteria, na szczególną uwagę zasługują poniższe:

 • Innowacyjna infrastruktura wspierająca gospodarkę
 • Rozwój energetyki rozproszonej opartej o OZE
 • Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele środowiskowe
 • Ponowne wykorzystanie terenów poprzemysłowych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu (tryb konkurencyjny i niekonkurencyjny).

W trakcie posiedzenia ustalono ponadto powołanie grup roboczych do spraw transformacji regionu oraz realizacji zasad partnerstwa.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL