Instytucje centralne

zgłoś swoje potrzeby

Rada Statystyki przy Głównym Urzędzie Statystycznym – dr Stanisław Kluza


Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Sławomir Jagieła


Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dr Wojciech Nagel


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – Krzysztof Ostrowski, Jarosław Mulewicz


Międzyresortowa Rada do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla zdrowia w Środowisku Pracy – Marta Matyjek


Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP – prof. Stanisław Gomułka


Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP – Zbigniew Żurek


Zespół ds. MŚP przy Urzędzie m.st. Warszawy – Marek J. Zalewski, Marcin Tumanow


Rada ds. Polityki Senioralnej– Michał Modro – wiceprzewodniczący


Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego – Witold Michałek


Rady Rynku Pracy przy MRPiPS – Grzegorz Kuliś, Zbigniew Żurek


Pełnomocnik Ministra Nauki ds. współpracy nauki z biznesem – Mirosław Kasprzak


Wojewódzka Rada Rynku Pracy – Katarzyna Lorenc


Rada do spraw zdrowia publicznego – Anna Janczewska-Radwan


Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia – Bożena Szymańska, Michał Modro


Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Barbara Sypniewska


Zespół opiniodawczo-doradczy ds. kształcenia zawodowego przy MEN – Barbara Sypniewska


Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju i Technologii – Witold Michałek


Rada Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Zbigniew Żurek


Mazowiecka Rada Innowacyjności – Bożena Lublińska-Kasprzak


COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL