Instytucje centralne

zgłoś swoje potrzeby

Rada Statystyki przy Głównym Urzędzie Statystycznym – dr Eugeniusz Śmiłowski


Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Zofia Żuk


Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – dr Wojciech Nagel


Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – Krzysztof Ostrowski, Jarosław Mulewicz


Międzyresortowa Rada do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla zdrowia w Środowisku Pracy – Marta Matyjek


Narodowa Rada Rozwoju przy Prezydencie RP – prof. Stanisław Gomułka


Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP – Zbigniew Żurek


Rada Nadzorcza Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Wojciech Warski


Zespół ds. MŚP przy Urzędzie m.st. Warszawy – Marek J. Zalewski, Marcin Tumanow


Narodowa Rada Centrum Badań i Rozwoju – dr hab. Anna Rogut


Obywatelskie Forum Legislacji przy Fundacji im. S. Batorego – Witold Michałek


Rady Rynku Pracy przy MRPiPS – Jarosław Adamkiewicz, Wiesław Łubiński


Zespół ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych przy Ministerstwie Rozwoju – Łukasz Bernato­wicz, Witold Michałek, Wojciech Warski


Wojewódzka Rada Rynku Pracy – Katarzyna Lorenc


Podzespół przy Ministerstwie Zdrowia do spraw projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą – Lubomir Jurczak


Rada do spraw zdrowia publicznego – Anna Janczewska-Radwan


Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia – Lubomir Jurczak, Alicja Koleśnik


Podzespół roboczy do spraw Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej przy Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia – Małgorzata Suska


Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – Mariusz Szabłowski


Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy – Marta Matyjek


Platforma konsultacyjna przy Ministerstwie Rozwoju dot. zagranicznych relacji handlowych – Adrian Zwoliński, Krzysztof Ostrowski


Zespół opiniodawczo-doradczy ds. kształcenia zawodowego przy MEN – Barbara Sypniewska


Międzyresortowy Zespół ds. strategii „Europa 2020” – Witold Michałek


Rada Pracodawców Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Zbigniew Żurek


Mazowiecka Rada Innowacyjności – Bożena Lublińska-Kasprzak


COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL