Reagowanie kryzysowe

zgłoś swoje potrzeby

  1. BCC zawarło porozumienie z Fundacją „Akade­mia Antykorupcyjna”, na mocy którego powstała „Akademia Antykorupcyjna Biznesu”. Współpra­cujemy tu z bezpośrednio z gen. Adamem Ma­ruszczakiem, b. dyrektorem Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji i Sławomirem Śnieżko, wiceprzewodniczącym Rady Fundacji „Akademia Antykorupcyjna”.

Wspólne działania BCC i Fundacji „Akademia Antykorupcyjna” są rozszerzone na loże regio­nalne BCC. Akademia Antykorupcyjna oferuje pomoc nie tylko w sprawach korupcyjnych, ale również we wszystkich aspektach budowania bezpiecznego biznesu. Są tu profesjonalnie przy­gotowani eksperci nie tylko w zakresie prze­ciwdziałania i zwalczania korupcji, ale również prowadzeniu wewnętrznych śledztw dotyczących oszustw, wyłudzeń, prania pieniędzy oraz całej gamy przestępstw ekonomicznych. To wieloletni funkcjonariusze Policji, Centralnego Biura Śledczego czy też Centralnego Biura Antykorup­cyjnego, którzy doradzają, szkolą, pomagają, wspierają szczególnie w sprawach poufnych, sensytywnych, wrażliwych dla firm.

 

  1. BCC współpracuje z gen. Adamem Rapackim, nadinsp. w st. sp. (generałem), podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w la­tach 20072012, b. zastępcą komendanta głównego Policji i nadinsp. w st.sp. (generał) dr Andrzejem Trelą. Gen. Adam Rapacki jest wspólnikiem za­rządzającym w Kancelarii Bezpieczeństwa Rapac­ki i Wspólnicy sp.k., a Andrzej Trela wspólnikiem w tej kancelarii.
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL