Nadzwyczajne posiedzenie Loży Kanclerskiej i Forum Dialogu BCC

30.03.2022

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Loży Kanclerskiej i Forum Dialogu BCC wymieniono doświadczenia i wnioski wypływające ze świadczonej przez Loże i członków Klubu pomocy uchodźcom z Ukrainy. Głos zabrali m.in. Maciej Dobrzyniecki, Jacek Goliszewski, Piotr Kamiński, Krzysztof Żukowski, Katarzyna Lorenc, Cezary Gizka, Emil Muciński, Maciej Owczarek, Andrzej Lepich.

Zdecydowano, że Loże będą we własnym zakresie przedstawiać firmy i ich zaangażowanie w działania na rzecz Ukraińców i Ukrainy – jako formę zachęcenia innych przedsiębiorstw i instytucji do włączenia się w działania pomocowe.

Wskazano także, że pożądana jest wymiana informacji o w/w działaniach między Lożami. Centrala w Warszawie też powinna otrzymywać informacje z każdej Loży i przygotować stosowny Raport, obrazujący skalę zaangażowania Lóż i członków BCC w pomoc Ukrainie oraz wypływające z tych informacji wnioski i zalecenia, które w pierwszej kolejności będę przedstawiane przez BCC rządowi i opinii publicznej.

Zebrani zaaprobowali przygotowany przez Instytut Interwencji Gospodarczych dokument „15 pytań do Premiera”. W pytaniach zawarty jest opis problemów, które zgłosili członkowie Klubu, a które już boleśnie dotykają polskich przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie i sankcjami nałożonymi na Rosję.

Podkreślono konieczność stałego monitorowania rozwoju sytuacji i monitowania rządu w kontekście sygnalizowanych kłopotów oraz propozycji rozwiązań systemowych dla całej gospodarki.

Prezes Marek Goliszewski złożył wszystkim Kanclerzom, a na ich ręce członkom Klubu, podziękowanie za ich aktywność i zaangażowanie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL