Nasz sukces! Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w projekcie SLIM VAT 3

09.11.2022

Na skutek uwag Business Centre Club i Crido Taxand S.A. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że projektowane przepisy art. 31b ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT zostaną zmodyfikowane przy zachowaniu jednolitej zasady w transakcjach krajowych oraz transgranicznych. W uwzględnieniu tych uwag rozwiązanie będzie miało charakter fakultatywny.

Business Centre Club i Crido Taxand S.A. zaproponowały umożliwienie stosowania kursu waluty obcej ogłaszanej przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia zbiorczej faktury korygującej w miejsce nałożenia obowiązku stosowania tego kursu (art. 31b ust. 2-3 ustawy o VAT).

Zdaniem ww. podmiotów – zasadnym byłoby wprowadzenie w projektowanym art. 31b ust. 2 i 3 ustawy o VAT możliwości wyboru przez podatników stosowanych reguł przeliczania kursów walut dla pozycji (dostaw towarów / świadczenia usług) ujętych na tzw. zbiorczych fakturach korygujących i przyjęcie przedmiotowych regulacji z zastosowaniem określenia: „(…) przeliczenia na złote, podatnik może dokonać według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (…)”.

BCC wskazał, że wielu podatników na przestrzeni lat dostosowało swoje systemy księgowe do wymogów organów podatkowych, tj. stosowania kursów pierwotnych dla każdej korygowanej transakcji – nawet, gdy korekta ujęta była na fakturze zbiorczej. Zazwyczaj dostosowanie w tym zakresie było dużym wyzwaniem technicznym i wiązało się z poniesieniem nakładów finansowych. Tym samym, wprowadzenie w art. 31b ust. 2 i 3 obowiązku stosowania kursu waluty obcej sprzed dnia wystawienia tzw. zbiorczej faktury korygującej może oznaczać dla wielu podatników konieczność, często ponownej, reorganizacji przyjętych uprzednio rozwiązań w omawianym zakresie i powtórną potrzebę zmiany w systemach księgowych / systemach fakturowania, czy w procedurach, co wiązać się będzie również z poniesieniem kolejnych nakładów finansowych, przeznaczeniem na ten proces zasobów osobowych i czasu. Świadomość jak wiele zmian – również związanych z dostosowywaniem systemów księgowych do potrzeb podatkowych – spoczywa na podatnikach, rekomendujemy wprowadzenie tego przepisu jako opcji do wyboru (aby zabezpieczyć tych przedsiębiorców, którzy dotąd wybierali bardziej rozsądne podejście do przeliczania kursów z faktur zbiorczych, nie szkodząc tym, którzy w tym zakresie decydowali się dostosować do oczekiwań administracji podatkowej).

Więcej w artykule Pawła Huczko na Infor.pl >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL