Posiedzenie podkomisji sejmowej z udziałem ekspertów BCC

10.04.2024

4 kwietnia miało miejsce posiedzenie podkomisji sejmowej, dotyczące ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Ze strony Business Centre Club w posiedzeniu udział wzięli Anna Maria Dukat oraz Tomasz Szklarski.

Analizując treść projektu ustawy dotyczącej dostępności niektórych produktów i usług widzimy wiele wymagań wobec przedsiębiorców, szczególnie w kontekście obowiązków związanych z zapewnieniem dostępności. Przepisy dotyczą szerokiego zakresu produktów i usług, od systemów komputerowych, przez terminale płatnicze i samoobsługowe, aż po usługi telekomunikacyjne i bankowość detaliczną.

Wskazujemy następujące ryzyka biznesowe takich regulacji:

  1. Zwiększone koszty operacyjne: Przedsiębiorcy będą musieli ponieść dodatkowe koszty związane z dostosowaniem produktów i usług do nowych wymagań, co może obejmować inwestycje w nowe technologie, szkolenia personelu, zmiany w projektowaniu produktów oraz testowanie zgodności z normami dostępności. Zwiększone obciążenie regulacyjne może wpłynąć na zdolność przedsiębiorstw do utrzymania konkurencyjnych cen.
  2. Kompleksowość regulacji: Rozległość i szczegółowość przepisów mogą być trudne do pełnego zrozumienia i wdrożenia, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw, które mogą nie posiadać odpowiednich zasobów lub specjalistycznej wiedzy. Poprawki do ustawy już na tym etapie zwolniły z regulacji mikro przedsiębiorców.

 

Wprowadzenie takiej ustawy to również szanse. Dlaczego? Przedsiębiorcy inwestujący w badania i rozwój mogą efektywnie współpracować z organizacjami reprezentującymi osoby z niepełnosprawnościami, a także śledzić najlepsze praktyki i innowacje w zakresie dostępności, aby skutecznie wdrażać wymogi ustawy i minimalizować negatywne skutki dla swojej działalności.

Kontynuując analizę uzasadnienia do projektu ustawy dotyczącej dostępności oraz szukając informacji o instrumentach pomocy dla przedsiębiorców, warto podkreślić kilka kluczowych punktów, które się tam znalazły:

  1. Utworzenie Funduszu Dostępności:Choć szczegółowe informacje na temat bezpośrednich form wsparcia finansowego dla przedsiębiorców nie zostały dokładnie omówione, utworzenie Funduszu Dostępności może wskazywać na możliwość dofinansowania czy wsparcia w realizacji wymogów dostępności. Fundusz ten ma za zadanie wspierać działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co może obejmować także pomoc dla przedsiębiorstw w dostosowaniu ich produktów i usług do nowych standardów.

 

  1. Opracowywanie Wytycznych i Narzędzi Ułatwiających Dostępność:Projekt ustawy przewiduje, że Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie odpowiedzialny za opracowywanie wytycznych i zapewnianie narzędzi, które mają ułatwić przedsiębiorcom, szczególnie mikroprzedsiębiorcom, spełnianie wymagań dostępności. Może to obejmować udostępnianie narzędzi diagnostycznych, poradników czy oprogramowania wspierającego dostosowanie produktów i usług do wymogów dostępności.

 

  1. Promocja Współpracy i Działania Informacyjno-Promocyjne:Projekt ustawy podkreśla także rolę Ministerstwa w promowaniu współpracy między różnymi podmiotami, w tym organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i organizacjami pozarządowymi, a także uczelniami i instytutami badawczymi. Takie działania mają na celu nie tylko lepsze zrozumienie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, ale również wspieranie przedsiębiorców w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań dostępności. Ponadto, planowane są działania informacyjno-promocyjne mające na celu zwiększenie świadomości na temat dostępności i zachęcanie do wdrażania najlepszych praktyk w tym zakresie.

 

Podsumowując, projekt ustawy oraz jego uzasadnienie zawierają szereg postanowień, które mogą być interpretowane jako formy wsparcia dla przedsiębiorców w procesie dostosowywania się do nowych wymogów dotyczących dostępności. Wspomniane działania, takie jak opracowywanie wytycznych, promocja współpracy czy działania informacyjno-promocyjne, mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom wprowadzenia wymaganych zmian. Jednakże, szczegóły dotyczące bezpośrednich form wsparcia finansowego lub konkretnych instrumentów pomocowych, takich jak dofinansowania, wymagają dalszego uściślenia w ramach procesu legislacyjnego lub dodatkowych aktów wykonawczych.

 

Kontakt: Wojciech Płażalski, Departament Analiz i Inicjatyw Gospodarczych BCC, wojciech.plazalski@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL