WDROŻENIE KSEF. OPINIA EKSPERTÓW BCC

30.04.2024

Business Centre Club popiera wdrożenie systemu KSeF jednocześnie dla wszystkich podatników. Dzięki temu rozwiązaniu, wszyscy podatnicy będą mogli dostosować swoje procesy w tym samym czasie, co zwiększa przewidywalność oraz równość w traktowaniu podmiotów gospodarczych.

 Zastosowanie jednolitej daty wprowadzenia systemu eliminuje ryzyko niepewności oraz potrzebę częstych weryfikacji statusu nabywców faktur, które w obecnie obowiązującej ustawie wdrażającej obligatoryjny KSeF, mogło prowadzić do błędów i niejasności  w procesach fakturowania.

BCC popiera decyzję o wprowadzeniu okresu przejściowego, odraczającego sankcje czy wymóg podawania numeru KSeF w przypadku płatności, w tym tych, realizowanych w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Organizacja pracodawców popiera też  zastosowanie okresu przejściowego dla faktur wystawianych w trybie offline. Takie rozwiązania ułatwią przedsiębiorcom stopniowe przystosowanie się do nowych wymagań systemu KSeF, a w przypadku faktur offline wyeliminują konieczność zbierania dodatkowych dowodów potwierdzających zasadność skorzystania z tego trybu.

– Warto jednak rozważyć, czy wymóg przekazania takich faktur do KSeF już następnego dnia roboczego jest uzasadniony – wskazują eksperci BCC, zdaniem których obecny termin może okazać się zbyt restrykcyjny dla podatników, którzy wciąż dostosowują się do nowych regulacji.

FAKTURY KONSUMENCKIE

BCC popiera także wprowadzenie możliwości wystawiania e-faktur w KSeF dla transakcji z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej (z tzw. konsumentami). Eksperci BCC zwracają jednak uwagę na konieczność wprowadzenia wyraźnych i jednoznacznych wytycznych, które pomogą sprzedawcom w rozróżnianiu faktur konsumenckich i tych, które powinny zostać obligatoryjnie wprowadzone do KSeF.  Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy przedsiębiorca/nabywca podaje NIP, ale realizowany przez niego zakup nie dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej. W ocenie BCC w tego typu przypadkach istotne  jest, aby nie nakładać na sprzedawcę dodatkowych obowiązków weryfikacyjnych, tylko określić jasne i oficjalne kryteria, na podstawie których sprzedawca będzie miał prawo uznać uznać czy transakcja ma charakter transakcji B2B czy też B2C.

NIEJASNA SAMOIDENTYFIKACJA

BCC zgłasza obawy dotyczące projektu wprowadzenia dodatkowych sankcji podatkowych na gruncie podatku dochodowego dla osób fizycznych i osób prawnych (PIT i CIT) związanych  z niewłaściwą autoidentyfikacją nabywcy. Zdaniem ekspertów zaproponowane kary są rozwiązaniem zbyt daleko idącym. Natomiast aktualne rozwiązania mogą obarczać nabywcę odpowiedzialnością za sytuacje, na które nie miał wpływu np. gdy nabywca dopełnił wszystkich procedur samoidentyfikacji, a mimo to faktura nie została przekazana do KSeF przez sprzedawcę, co może skutkować brakiem możliwości zaliczenia jej do kosztów podatkowych przez nabywcę. BCC sugeruje, aby Ministerstwo Finansów rozważyło modyfikację propozycji samoidentyfikacji i sankcji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko nieuzasadnionej odpowiedzialności nabywcy.

KONIECZNE UPROSZCZENIA

BCC zwraca uwagę, że głównym powodem opóźnień w pełnym wdrożeniu obowiązkowego KSeF jest obawa o niewystarczającą przepustowość systemu, a wprowadzenie skomplikowanych załączników go dodatkowo obciąża. Z dzisiejszego brzmienia przepisów trudno wnioskować jednoznacznie, kto dysponuje prawem do posługiwania się załącznikami w KSeF. Eksperci zwracają uwagę, że: – Wprowadzenie rozwiązania, które nie byłoby szeroko dostępne dla wszystkich podatników, może prowadzić do nierówności podatkowej i niespójnego traktowania wszystkich uczestników rynku. Zdaniem BCC temat załączników do faktur w KSeF powinien być przedmiotem dalszych dyskusji, w których kluczowe będzie umożliwienie ich fakultatywnego stosowania wszystkim podatnikom.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL