„Zmiany w ordynacji podatkowej w 2024 roku” w Loży Katowickiej BCC

23.06.2023

Procedowany w Ministerstwie Finansów projekt zmian w ustawie o ordynacji podatkowej ma być największą od lat nowelizacją tych przepisów. Zmiany będą prowadziły na przykład do uproszczenia procedur i doprecyzowania zapisów, jak również do istotnego zwiększenia kar porządkowych czy wprowadzenia możliwości blokowania prywatnych rachunków bankowych przedsiębiorców. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Z myślą o dostarczeniu przedsiębiorcom porcji potrzebnej wiedzy w zakresie nowych przepisów podatkowych Loża Katowicka BCC zorganizowała konferencję „Zmiany w ordynacji podatkowej w 2024 roku”, która odbyła się 22 czerwca 2023 roku w Katowicach, w auli głównej Akademii Śląskiej, podczas której wystąpili przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej.

Konferencję otworzył kanclerz LK BCC i wiceprezes BCC Eugeniusz Budniok, stawiając pytanie, czy największa nowelizacja zmieni relację fiskusa z podatnikiem i oddając głos zaproszonym ekspertom – zastępcom dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, Michałowi Obremskiemu, odpowiedzialnemu za Pion Poboru i Egzekucji, i Jarosławowi Szczepańskiemu, odpowiedzialnemu za Pion Orzecznictwa.

Prelegenci w kilku blokach tematycznych przedstawili projektowane przepisy oraz ich przewidywane konsekwencje w praktyce, przede wszystkim odnieśli się do zmian istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Wśród omówionych zmian znalazły się na przykład te dotyczące: postępowania podatkowego, umorzenia podatku, zapłaty podatku przez osoby spoza rodziny, korekty deklaracji z urzędu, kontroli podatkowej, zawieszania biegu terminu przedawnienia, nieujawnionych źródeł, blokowania kont podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przedawnienia, przesłuchania w trybie zdalnym, nowej zasady proporcjonalności (która będzie funkcjonowała wraz z dotychczasowymi zasadami równości i bezstronności), ceny za wniosek o interpretację podatkową i limitu czasowego jego ważności.

Uwagę poświęcono również Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CeWA), integracji Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CRP KEP i CEIDG), a w największej mierze – Krajowemu Systemowi e-Faktur (KSeF), od 1 lipca 2024 roku przedsiębiorców będzie bowiem obowiązywał bezwzględny obowiązek wystawiania wszystkich faktur i korekt za pomocą KSeF.

Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej podzielili się z zebranymi bezcenną wiedzą nie tylko w swych wystąpieniach, ale także odpowiadając na liczne pytania zgromadzonych – zadawane na forum, jak i podczas przerw, w kuluarach – które pozwoliły zwrócić uwagę na szczegółowe rozwiązania i ewentualne problemy.

Co ważne, w opinii dyrektorów Obremskiego i Szczepańskiego, w projekcie zmian podatkowych znajdują się rozwiązania świadczące o prawdziwym dążeniu ustawodawcy do możliwie dalekiego uproszczenia przepisów, dostosowania ich do realiów oraz zaradzenia problemom i kłopotom dotychczas sygnalizowanym przez przedsiębiorców i innych podatników. Można mieć więc nadzieję, że nakłady finansowe i wysiłek organizacyjny przedsiębiorstwa, które przecież są nieodłącznie związane z koniecznością dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstwa do nowych wymogów, będą wydatkiem, który następnie przełoży się tylko na zysk.

Po części formalnej uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie networkingowe przy lunchu.

Dyrektorzy KAS podkreślali, że konsultacje społeczne są postrzegane przez przygotowujących zmiany jako konieczny i istotny etap przygotowania zmian w ordynacji podatkowej. Takie właśnie konsultacje, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, wraz z jego uzasadnieniem, otwarte dla wszystkich podmiotów, już się rozpoczęły i potrwają do 31 sierpnia 2023 roku. Konsultacje odbywają się w formie korespondencyjnej – e-mail: konsultacje.ordynacja@mf.gov.pl. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania opinii, uwag i postulatów!

Po uwzględnieniu przez ustawodawcę opinii zebranych w konsultacjach społecznych i ustaleniu ostatecznego kształtu nowych przepisów, Loża Katowicka BCC, kontynuując współpracę z Izbą Administracji Skarbowej w Katowicach, planuje kolejne spotkanie poświęcone zmianom przepisów podatkowych w najaktualniejszej formie. O spotkaniu Loża będzie jeszcze zawiadamiała w odrębnych komunikatach.

Loża Katowicka BCC jeszcze raz serdecznie dziękuje Michałowi Obremskiemu i Jarosławowi Szczepańskiemu, zebranym uczestnikom, a także gospodarzowi spotkania – Akademii Śląskiej, na czele z jej założycielem i kanclerzem Arkadiuszem Hołdą.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL