Apel BCC do rządu o koordynację ruchu uchodźców na poziomie UE

16.03.2022

„Panie Premierze,

Już obecnie widać, że tylko dzięki działaniom tysięcy solidarnych obywateli, ogromnemu zaangażowaniu organizacji pomocowych (NGO) oraz samorządów udaje się zapewnić wsparcie uchodźcom. Zawodzi jednak centralna koordynacja.

Niezbędne są działania koordynujące na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim. Niezbędny jest także bieżący monitoring struktury napływających uchodźców i prognozowanie ich przyszłości w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Musimy mieć informacje, kto z nich pozostanie (zechce się osiedlić) w Polsce, kto planuje migrację do krajów trzecich, kto powróci do Ukrainy. Konieczne są programy dla poszczególnych grup napływających do Polski uchodźców, przede wszystkim pod kątem osiedlenia ich na stałe oraz dostępu do rynku pracy.

Według najnowszych danych ONZ liczba uchodźców z Ukrainy sięga 3 milionów. Do Polski trafiło 1,8 mln osób – to znacznie więcej niż do całej Unii Europejskiej w trakcie kryzysu migracyjnego w 2015 r. Należy tym osobom zapewnić długoterminowe niezbędne wsparcie.

Ze względu na fakt, że liczba uciekających przed wojną osób, które przyjadą do Polski, będzie jeszcze większa, naszym zdaniem konieczne jest porozumienie z innymi rządami krajów Wspólnoty w sprawie przyjmowania uchodźców. Już obecna liczba uchodźców przekroczyła granicę naszych organizacyjnych możliwości. Do dalszego efektywnego działania potrzebna będzie ich relokacja do innych krajów UE, abyśmy jako kraj graniczny mogli zrobić miejsce dla nowo przybywających osób dotkniętych wojną. Polsce, na którą spada największy ciężar organizacyjny i finansowy, potrzebne będą środki do ich długotrwałego wsparcia.

Przyjęta w Polsce specustawa przyznaje uchodźcom takie same uprawnienia do służby zdrowia, szkół i zasiłków dla dzieci jak polskim obywatelom przez okres 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia o dalsze 18 miesięcy oraz zasiłek pieniężny 40 zł dziennie na osobę na pokrycie bieżących potrzeb.

Zgodnie z Decyzją Wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, ochroną taką objęci są nie tylko obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego br. opuszczają terytorium Ukrainy i wjeżdżają na terytorium UE, ale także obywatele państw trzecich wysiedleni 24 lutego 2022 r. lub po tej dacie, którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali w Ukrainie ze statusu uchodźcy lub równoważnej ochrony, przebywali legalnie w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim.

Decyzja wykonawcza Rady stanowi, że ochroną czasową można objąć także wszystkich innych bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich, innych niż Ukraina, którzy legalnie przebywali w Ukrainie i którzy nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do swojego kraju lub regionu pochodzenia. Do osób takich mogą należeć obywatele państw trzecich, którzy w czasie wydarzeń prowadzących do masowego napływu wysiedleńców studiowali lub pracowali krótkoterminowo w Ukrainie. Im także powinniśmy zapewnić pomoc.

Apelujemy do Pana o wypracowanie z naszymi partnerami w Unii Europejskiej wspólnych działań zapewniających koordynację pomocy dla uchodźców.”

Marek Goliszewski
Prezes Business Centre Club

Apel o koordynację ruchu uchodźczego na poziomie europejskim

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kasprzak
Rzecznik BCC
tel. 608 529 504
e-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL