Opinia ZP BCC do projektu ustawy o dostępie cudzoziemców do rynku pracy

25.06.2024

21 czerwca Związek Pracodawców BCC złożył uwagi do projektu ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o dostępie cudzoziemców do rynku pracy, wnioskując o wdrożenie postulatów podczas nowelizacji.

Do pisma skierowanego do Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, dr Łukasz Bernatowicz, prezes ZP BCC, załączył tabelę uwag oraz listę priorytetów w zakresie polityki migracyjnej, wypracowanych przez Komisję ds. Polityki Migracyjnej.

Business Centre Club wskazał m. in. na pilną potrzebę wypracowania całkowicie odmiennego od zakładanego w Projekcie systemu sankcji za nielegalne powierzenie pracy, bowiem obecnie jest on całkowicie niewydolny –  rozproszony oraz niespójny, co powoduje trudności w zakwalifikowaniu określonych zachowań do konkretnych sankcji. 

Tymczasem nie ulega wątpliwości, że normy karne powinny być jasne i wystarczająco precyzyjnie, zatem BCC widzi m. in. potrzebę:

  • uporządkowania systemu norm karnych związanych z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców;
  • uszczegółowienia tych norm w taki sposób, aby wyraźnie oddzielić zachowania będące wykroczeniem od zachowań będących przestępstwem;
  • wprowadzenia sankcji karnych dla podmiotów, które co prawda nie zatrudniają cudzoziemców, ale z takiego nielegalnego zatrudnienia bezpośrednio korzystają;
  • stworzenie systemu sankcji karnych w taki sposób, aby stopień penalizacji odpowiadał skali naruszenia 

Zobacz również:

pismo prezesa ZP BCC do Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej >>

tabela uwag >>

lista priorytetów w zakresie polityki migracyjnej, wypracowanych przez Komisję ds. Polityki Migracyjnej >>

Kontakt:

Joanna Torbé, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,  tel: 792 244 012
 e-mail: joanna.torbe@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL