Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – FINANSE PUBLICZNE: Wzrasta ryzyko obsługi kredytów bankowych i bankructw

06.07.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący Ii kwartału 2022 r. z dziedziny: FINANSE PUBLICZNE.

PROF. STANISŁAW GOMUŁKA
minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

W latach 1970-2005 wykładowca w London School of Economics and Political Sciences, University of Lon­don. oraz na kilku innych uniwersytetach w USA I Europie. Doradca kolejnych ministrów finansów Polski. Negocjator Polski z klubami Paryskim i Londyńskim w sprawie zmniejszenia polskiego długu zagranicznego i członek tzw. Grupy Strategicznej wicepremiera Balcerowicza. Konsultant m.in. OECD, Komisji Europejskiej ds. Europy Wschodniej oraz doradca MFW ds, Polski, wiceminister finansów w roku 2008. Od roku 2009. Główny Ekonomista BCC., a od roku 2013 także członek Polskiej Akademii Nauk.

Tel. 609 556 506, e-mail: stanislaw.gomulka@bcc.org.pl

REKOMENDACJE DLA RZĄDU

Przy okazji korekty Polskiego Ładu trzeba zapowiedzieć i wprowadzić w życie drugiej połowie 2022 zmniejszenie niejasności interpretacyjnych w krajowych ustawach podatkowych dla właścicieli i zarządów przedsiębiorstw działających w Polsce.

Należy odblokować jak najszybciej dostęp do bardzo dużych środków unijnych (KFO i budżet UE 2021-2027) przez uznanie za obowiązujące orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Polityka rządu w tej sprawie jest wyjątkowo szkodliwa dla Polski, w szczególności dla polskiej gospodarki.

Ograniczyć wzrost cen energii przez bardziej energiczne odchodzenie od węgla, ropy i gazu na rzecz energii odnawialnej i jądrowej, m.in. przez zmianę ustawy dotyczącej wiatraków.

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ RZĄDU

Pozytywy:

Korzystne dla finansów publicznych i gospodarki są proponowane przez Ministra Finansów zmiany w ustawieniu roli urzędów skarbowych wobec podatników z niemal policyjnej na bardziej pomocniczą i doradczą.

Korzystne dla gospodarki i prospołeczne, choć dość kosztowne dla finansów publicznych są trzy zmiany: podwyższenie w podatku PIT kwoty wolnej od podatku z poziomu 8 tysięcy zł do 30 tysięcy zł, podwyższenie drugiego progu z 85528 zł do 120 tysięcy zł oraz obniżenie pierwszego progu w podatku PIT do 12%.

Ważna i dobra jest zapowiedź pani minister finansów obniżenia w roku 2023 wydatków sektora publicznego do 42% PKB, z przewidywanego poziomu 44,2% w roku 2022.

Zagrożenia:

1. Wysoka obecnie inflacja CPI, około 16% r/r w lipcu 2022, zwiększa dochody do budżetu państwa i zmniejsza relację długu publicznego do nominalnego PKB., ale z racji niskiej wiarygodności Polski na światowych rynkach kapitałowych wywołała bardzo silny wzrost rentowności skarbowych papierów wartościowych,10-cio latki do około 8%, ponadto podtrzymuje nadal niski kurs złotego wobec euro, na poziomie około 4,7, zwiększając ryzyko silnego wzrost kosztu obsługi długu publicznego w najbliższych 3 latach.

2. Aby obniżyć roczną inflację do ustawowego celu 2,5%, RPP zaczęła podnosić bazową stopę procentową, z czasem do poziomu około 7-9%, co spowoduje szybki wzrost także rynkowych stóp procentowych, do poziomu około 9-11% . Problemem jest bardzo silny wzrost cen produkcyjnych, około 20 r/r., co może podtrzymać dalszy wzrost inflacji CPI. Silna presja płacowa jest podtrzymywana napiętą sytuacją na rynku pracy. Wysoki poziom stopy rynkowej stwarza ryzyko problemów w obsłudze kredytów bankowych, także bankructw, dla znacznej liczby przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Ustawowe wprowadzenie pułapu na stopy procentowe wprowadziło by zagrożenie dla stabilności finansowej sektora bankowego, na co zwraca uwagę Prezes NBP w liście do Premiera.

3. W najbliższych 2-5 kwartałach należy oczekiwać kontynuacji spowolnienia tempa wzrostu PKB, do poziomu poniżej długofalowego trendu 3,5%, chociaż raczej powyżej 0%.

Raport Gospodarczego Gabientu Cieni BCC: FINANSE PUBLICZNE

Kontakt:

Mirosław Kasprzak
Rzecznik BCC
Tel. 608 529 504
E-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL