Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE: brakuje nam wyrazistej polityki demograficznej

12.07.2022

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący II kwartału 2022 r. z dziedziny: UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.

DR WOJCIECH NAGEL
minister ds. ubezpieczeń społecznych Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Dr nauk ekonomicznych w specjalności ubezpieczenie społeczne (2001, UEK). Członek Rady Nadzorczej ZUS i Zespołu US Rady Dialogu Społecznego (wcześniej Trójstronnej Komisji ds. SG) od 2005 r. Dwukrotnie doradca Ministra Pracy
i Polityki Społecznej (1992, 2005), współtwórca i zastępca szefa centralnego Urzędu Pracy (1991-1992). Ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych

Tel. 601 329 181, e-mail: wojciech.nagel@bcc.org.pl

REKOMENDACJE DLA RZĄDU

Poprawa działalności gospodarczej powinna zawierać w sobie rozwiązania, które:

    • nie podwyższają kosztów jej prowadzenia poprzez wzrost obciążeń socjalnych, zwłaszcza obciążeń na ubezpieczenie społeczne,
    • wdrażają stabilny i przejrzysty system podatkowy,
    • nie kreują nadmiernego, w szczególności dwucyfrowego poziomu inflacji, obserwowanego w 2022 r.Decyzje w powyższym obszarze mają charakter ogólno rządowy i trudno jest ocenić wpływ ministra obszarowego na wymienione powyżej sprawy.

Waloryzacja

BCC przyjął do akceptacji propozycję rządową pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. na ustawowym minimum wynoszącym 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.

Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 109,6%, szacowany jest na ok. 27,5 mld zł (łącznie ze skutkiem finansowym podwyższenia wysokości dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów – tzw. 13 emerytury, ze względu na wzrost najniższej emerytury w ramach waloryzacji, oraz renty socjalnej finansowanej z Funduszu Solidarnościowego).

Koszty waloryzacji są ogromne i przekraczają trzykrotnie koszty podobnych operacji ostatnich latach.

PODSUMOWANIE DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ RZĄDU

Pozytywy:

Działalność ZUS – zwłaszcza w skutecznej obsłudze uchodźców przy uzyskaniu świadczeń z ZUS.

Przygotowanie Zakładu do obsługi wniosków wychowawczych 500+, RKO i żłobkowego. Wysoki poziom wpływów do FUS w I kw. 2022 r. na poziomie 84,75 mld zł (więcej o 7,13 mld zł r/r.). Ujawniony poziom inflacji 15,6% w czerwcu b.r. r/r i powrót w 2022 r. do tzw. 14 emerytury dla ponad 9 mln emerytów, można oceniać jako chęć ochrony budżetów emeryckich. Do tej pory świadczenie to wynosiło w zależności od wysokości podstawowej emerytury od 51 do 1251 zł brutto. Istotnym kryterium funkcjonowania tego świadczenia jest kryterium dochodowe, co jest społecznie sprawiedliwe.

Zagrożenia:

Charakter zagrożeń się nie zmienia, jednakże pogłębia się brak rozwiązań systemowych.

Brak wyrazistej polityki demograficznej, jej fragmenty znajdują się w popularnych rozwiązaniach typu. 500+ i dodatkowych, poza systemowych świadczeniach emerytalnych typu 13 i 14-te świadczenie emerytalne. Najwyższa od 1950 r. śmiertelność wyniosła w ostatnich dwóch latach blisko 1 mln osób, odpowiednio 519 tys. osób w 2021 r. i 479 tys. osób w 2020 r.
Stale rosnąca liczba emerytów i rencistów, szacowana w b.r. na 8,2 mln osób (wzrost o 1,5% r/r), wzrost o blisko 200 tys. osób w wieku emerytalnym, przy spadku o ok. 200 tys. osób w wieku produkcyjnym. Brak reformy OFE – tzw. suwak bezpieczeństwa pochłania rocznie ponad 7 mld zł. Pieniądze te nie trafiają na rynek kapitałowy i do gospodarki, nie wpływają na jej rozwój.

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – Ubezpieczenia społeczne

Kontakt:

Mirosław Kasprzak
rzecznik BCC
tel. 608 529 504
e-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL