Wniosek o odstąpienie od kary na gruncie ustawy SENT

23.03.2020

Z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa, sytuacja ekonomiczna polskich przedsiębiorców, w tym zwłaszcza branży transportowej będzie się pogarszać. Spadające przychody przy stałych kosztach oraz obciążeniach publiczno-prawnych mogą nie tylko wpływać negatywnie na płynność finansową krajowych przedsiębiorstw, ale również determinować ich dalsze funkcjonowanie na polskim rynku.

Każde działanie minimalizujące koszty i straty finansowe ma w tej chwili kluczowe znaczenie. Kolejnym takim instrumentem jest możliwość zwracania się do organów podatkowych o odstąpienie od nakładanych dotychczas masowo kar pieniężnych na gruncie tzw. ustawy SENT.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego, zużywającego podmiotu olejowego albo pośredniczącego podmiotu olejowego lub interesem publicznym, na wniosek odpowiednio podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, podmiotu sprzedającego, zużywającego podmiotu olejowego albo pośredniczącego podmiotu olejowego lub z urzędu, organ może odstąpić od nałożenia kary pieniężnej nakładanej na gruncie ustawy SENT.

Kary na gruncie ustawy SENT sięgają od 10 tys. zł za pojedynczy błąd nawet o charakterze oczywistej omyłki pisarskiej w zgłoszeniu SENT do 100 tys. zł lub 46% wartości brutto przewożonego towaru. Dotychczas organy celno-skarbowe bezrefleksyjnie nakładały kary w każdym przypadku bez względu na charakter błędu co skutkowało gigantycznymi karami za drobne uchybienia bez możliwość skorzystania z odstąpienia od kar.

Dopiero w obliczu istotnie zmieniającego się otoczenia ekonomicznego, jak również zapewnień Rady Ministrów oraz Ministerstwa Finansów o szeregu mechanizmów wspierających przedsiębiorców, widzimy argumenty za występowaniem przez podmioty, wobec których toczą się postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej na gruncie ustawy SENT z wnioskami o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej ze względu na zaistnienie zarówno przesłanki ważnego interesu podmiotu, jak i interesu publicznego lub uzupełnienie wniosków składanych dotychczas.

ALERT PODATKOWY – odstąpienie od kar SENT

Kontakt do eksperta:

Wojciech Pławiak
ekspert BCC ds. podatków
tel. 609 241 737
e-mail: wojciech.plawiak@bcc.org.pl

Kontakt dla mediów:

Emil Muciński
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
tel. 602 571 395, 22 58 26 113
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL