Nie dla tych zmian

09.09.2016

Firmy z branży wapienniczej są zaniepokojone planowanymi zmianami ustawy Prawo wodne. Według ich szacunków opłaty za wodę i ścieki, naliczane zgodnie z zaproponowanymi zmianami, wzrosną aż o 300%! Wprowadzenie w życie proponowanego projektu ustawy Prawo wodne w praktyce spowoduje, że wydobycie i przeróbka surowców wapienniczych w Polsce przestanie być opłacalne. W konsekwencji zakłady dające pracę kilku tysiącom pracowników i odprowadzające podatki oraz opłaty do budżetu państwa ograniczą znacznie produkcję lub zupełnie przestaną produkować.

 

Wystąpiliśmy do Ministra Środowiska z interwencją aby wycofano w całości zaproponowane zmiany w ustawie Prawo wodne lub doprecyzowano zapisy tak, żeby pobór wody pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych był zwolniony z opłat. Zwróciliśmy uwagę, że brakuje precyzyjnego zapisu dotyczącego odprowadzania wód kopalnianych niewykorzystanych i niezanieczyszczonych, a także konkretnego kryterium do wyliczenia opłaty za wody opadowe dla małych miejscowości.
Jesteśmy gotowi wziąć udział w tworzeniu nowego prawa i przeprowadzić konsultacje z przedstawicielami przemysłu.

Ochronić przed upadkiem 

Firma członkowska poprosiła BCC o interwencję w związku z przeprowadzaną kontrolą skarbową, w wyniku której nałożona została decyzja zabezpieczająca na majątku  firmy.
Spółka takie zabezpieczenie złożyła i skorzystała z procedury odwoławczej wobec zabezpieczenia, bo w jej ocenie nie zostały spełnione żadne z przesłanek do skorzystania z instytucji zabezpieczenia przez organ skarbowy.
Z powodu skali zabezpieczonych kwot oraz długotrwałą procedurę odwoławczą, wydana decyzja o zabezpieczeniu diametralnie zmienia sytuację finansową i sposób funkcjonowania spółki, a jej wykonanie może w efekcie doprowadzić do upadku firmy w krótkim czasie i spowodować nieodwracalne skutki dla pracowników, właścicieli, całej branży. Firma działa na rynku od wielu lat i rzetelnie prowadzi rozliczenia podatkowe. Zwróciliśmy się do GIKS o podjęcie pilnej interwencji, która powinna doprowadzić do jak najszybszego rozpatrzenia odwołania od decyzji o zabezpieczeniu, pozwalając na prowadzenie działalności gospodarczej.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL