Polski Ład dalej nie rozwiązuje realnych problemów gospodarczych i społecznych

08.09.2021

Doceniamy poszukiwanie przez rząd kompromisu i modyfikacje części propozycji w ramach Polskiego Ładu, ale nie możemy zgodzić się na to, aby przedsiębiorcy oraz najbardziej pracowici i kreatywni obywatele mieli ponosić ciężary wydatków socjalnych, często źle adresowanych i bez kryterium dochodowego.

Polski Ład koncentruje się na redystrybucji a nie na tworzeniu zachęt do przedsiębiorczości i pracy. Rząd szuka pieniędzy w kieszeniach przedsiębiorców hamując rozwój silnej gospodarki, a jednocześnie nie zabiega o pieniądze europejskie, które są tak istotnie Polsce potrzebne.

Fakt rozłożenia w czasie podwyższenia składki zdrowotnej i – per saldo – zmniejszenie jej wymiaru wobec pierwotnie zapowiadanych 9 proc., wciąż pozostaje podwyższeniem podatków dla przedsiębiorców. To, że podwyżka ta jest mniejsza i rząd pod presją organizacji przedsiębiorców wycofał się z niezwykle drastycznego zwiększenia obciążeń, nie może być powodem uznania, że problem został rozwiązany.

Nieodliczalność składki na ubezpieczenie zdrowotne przy jednoczesnym wzroście jej wysokości spowoduje wzrost opodatkowania trzonu polskiej gospodarki tj. małych i średnich przedsiębiorstw, obniżenie jej konkurencyjności względem przedsiębiorstw zagranicznych i to w chwili gdy tak wiele polskich firm ciągle próbuje wyjść z kryzysu spowodowanego COVID-19.

Większość z zaproponowanych zmian ma charakter fiskalny, a ich celem – wbrew twierdzeniom rządu – nie jest sprawiedliwość społeczna, lecz zaspokojenie potrzeb finansowych budżetu państwa.

Jako przedsiębiorcy tworzący istotną część polskiego PKB, rozumiemy potrzebę poszukiwania dodatkowych wpływów budżetowych w obliczu rosnących wydatków państwa, zwłaszcza na ochronę zdrowia, oraz pogłębiającego się deficytu finansów publicznych i rosnącego zadłużenia. BCC od lat postuluje przejrzenie wydatków sztywnych w budżecie oraz likwidację kosztownych i niesprawiedliwych społecznie przywilejów emerytalnych różnych grup społecznych.

Naszym zdaniem należy wprowadzić kryterium dochodowe dla kosztownych programów społecznych, takich jak 500+ czy tzw. 13 emerytury, które powinny być skierowane do osób szczególnie potrzebujących, posiadających najniższe świadczenia. Oznaczałoby to rzeczywisty wymiar solidarnościowy i pomocniczy, zgodnie z kanonami polityki społecznej, a jednocześnie nie uszczuplało budżetu w takim stopniu jak obecnie.

Konieczne jest także promowanie wydłużana aktywności zawodowej, połączone z zachętami (podatkowymi i finansowymi) dla osób dłużej pracujących. To większe wpływy z podatków! Tymczasem Polski Ład uderza właśnie w pracujących, których dodatkowo każdego roku gwałtownie ubywa na rynku pracy – ubytek o ok. 200 tys. osób w wieku produkcyjnym i wzrost o blisko 200 tys. osób w wieku emerytalnym!

BCC odpowiedział na postawione przez rząd zadanie i przez ostatnie dwa miesiące analizowaliśmy zapisy projektu podatkowego Polskiego Ładu, których zakresem objęte zostały m.in.:

· ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,

· ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,

· ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw,

· ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przekazaliśmy 80 stron uwag dot. kilkudziesięciu obszarów. Nie dotyczą one bynajmniej wyłącznie podnoszenia podatków, lecz zmian dziesiątek przepisów, które rządzący planują wprowadzić z początkiem roku, co jeszcze bardziej pogłębi i tak ogromny już chaos prawny.

Jesteśmy gotowi pracować wspólnie z rządem nad koncepcją nowego systemu podatkowego. Jej opracowanie a następnie wdrożenie musi jednak poprzedzać rzetelna dyskusja i gruntowna analiza skutków. Potrzebny jest czas i zagwarantowanie miejsca w tej dyskusji reprezentatywnym organizacjom pracodawców i pracowników.

Marek Goliszewski
prezes, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Polski Ład dalej nie rozwiązuje realnych problemów gospodarczych i społecznych

 

Kontakt:

dr Łukasz Bernatowicz
wiceprezes BCC
ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych
tel. 502 066 619, e-mail: lukasz.bernatowicz@bcc.org.pl

Michał Borowski
ekspert BCC ds. podatków i walki z szarą strefą
minister ds. podatków w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
tel.795 197 912, e-mail: michal.borowski@bcc.org.pl

Zbigniew W. Żurek
wiceprezes BCC
ekspert BCC ds. rynku pracy i dialogu społecznego
członek Rady Dialogu Społecznego
tel. 690 485 442, e-mail: zbigniew.zurek@bcc.org.pl

Emil Muciński
rzecznik, dyrektor Instytutu Interwencji Gospodarczych
Business Centre Club
tel. 602 571 395 e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL