Propozycje BCC dot. objaśnień do ustawy w zakresie korzystania przez podatników z samochodów osobowych

28.12.2018

BCC pozytywnie odbiera zamiar wydania przez ministra finansów objaśnień do ustawy w zakresie konsekwencji podatkowych korzystania przez podatników z samochodów osobowych na potrzeby prowadzonej działalności wprowadzonych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw z 23 listopada 2018 r. Wielokrotnie wypowiadaliśmy się na temat nowelizacji wskazując na potencjalnie negatywny wpływ wprowadzanych zmian na biznes. Jedną z wymienianych okoliczności była niejasność sformułowań niektórych przepisów prowadząca do niepewności co do praktycznego stosowania przepisów. Stąd też, przedstawiamy zagadnienia, których zaadresowanie w objaśnieniach byłoby wskazane.

Mieszane użytkowanie samochodu osobowego a limit opłat w przypadku umów zawartych do 31 grudnia 2018 r.

BCC zwrócił się do resortu finansów z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku użytkowania jednocześnie biznesowego oraz prywatnego samochodu osobowego, opłaty serwisowe dotyczące umów leasingu/wynajmu długoterminowego zawartych przed 31 grudnia 2018 r. będą stanowić koszt uzyskania przychodów w wysokości 100%?
W ocenie BCC, w przypadku umów leasingu, najmu i im podobnych zawartych przed wejściem w życie nowelizacji, opłaty serwisowe skalkulowane w wartości raty leasingowej powinny stanowić koszt uzyskania przychodów w wysokości 100% poniesionych wydatków.

Zmiany po 31 grudnia 2018 r. umów leasingu zawartych do tego dnia

W ocenie BCC, nowe regulacje powinny być stosowane jedynie w przypadku zmiany umowy, która ma przełożenie na opodatkowanie (np. wpływa na wysokość kosztów uzyskania przychodów). Inne zmiany, np. numeru VIN, specyfikacji pojazdu, wyposażenia, a także dotyczące zakresu usług niezwiązanych z finansowaniem (np. ubezpieczenia pojazdu, cesji) nie wywołują skutków w zakresie podatku dochodowego, dlatego nie powinny powodować konieczności stosowania nowych limitów wynikających z nowelizacji. Jednocześnie, zmiany umowy wynikające z pierwotnego jej brzmienia np. w następstwie wydłużenia się okresu dostawy, co skutkować będzie zwiększeniem kosztów zawarcia umowy, czy też zmian warunków finansowych w wyniku zmian kursowych w umowach denominowanych, nie stanowią zmiany (odnowienia) w rozumieniu przepisów przejściowych. Takie okoliczności mają bowiem charakter obiektywny niezależny od woli stron umowy leasingu.
BCC zwrócił się do Min. Finansów o wyjaśnienie czy dokonanie zmiany w umowie leasingu po 31 grudnia 2018 r. będzie powodowało konieczność zastosowania do takiej umowy nowych przepisów wynikających z nowelizacji.

Limit kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2019 r.

BCC zwrócił się do ministra finansów z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, wartość limitu kosztów uzyskania przychodu z tytułu amortyzacji ulegnie zwiększeniu od 1 stycznia 2019 r. do wysokości wprowadzonej zgodnie z nowelizacją.

Okoliczność decydująca o prawie do stosowania dotychczasowych regulacji (zawarcie umowy vs. dostarczenie samochodu)

BCC skierował do resortu finansów pytanie o wyjaśnienie czy okolicznością przesądzającą o stosowaniu dotychczasowych regulacji w odniesieniu do leasingu samochodów osobowych powinno być zawarcie umowy przed wejściem w życie nowelizacji, czy też konieczne jest dostarczenie / odbiór pojazdu.

Wartość przedmiotu leasingu w przypadku braku wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych

BCC zwrócił się do MF o wyjaśnienie w jaki sposób podatnik powinien ustalić wartość przedmiotu leasingu na potrzeby stosowania regulacji wprowadzonych nowelizacją jeżeli pojazd nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

2018.12.28 Konsultacje objaśnień do ustawy w zakresie samochodów osobowy…

Kontakt do eksperta:

Agnieszka Wnuk
ekspertka BCC ds. podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego
tel. 667 661 767
e-mail: agnieszka.wnuk@bcc.org.pl

Kontakt dla mediów:
Emil Muciński
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
tel. 602 571 395, 22 58 26 113
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL