Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

26.10.2021

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC przygotował raport dotyczący III kwartału 2021 r. z dziedziny: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE.

BOŻENA LUBLIŃSKA-KASPRZAK
minister ds. przedsiębiorczości i innowacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przygotowywanie i zarządzania programami i projektami pomocowymi finansowanymi ze środków publicznych. W latach 2008-2016 pełniła funkcje zastępcy prezesa i prezesa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie nadzorowała liczne programy i projekty dla startupów i innowacyjnych przedsiębiorstw. Jako doradca biznesowy (EY, własna działalność gospodarcza) realizowała i realizuje projekty doradcze związane z rozwojem nowego produktu i rozwojem nowej organizacji biznesowej, optymalizacji procesów biznesowych oraz finansowaniem projektów rozwojowych (od pomysłu biznesowego po pozyskanie i optymalizację finansowania). Uczestniczyła jako panelista, juror, członek komisji oceniającej oraz mentor w licznych konkursach dla projektów innowacyjnych i startupów oraz programach akceleracyjnych m. innymi European Business Award, Polski Produkt Przyszłości (PARP), Narodowy Program Przedsiębiorczości (PARP), GovTech. Członek Rad Uczelni (Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwoju i Mazowieckiej Rady ds. Innowacyjności.

Tel. 667 766 700, e-mail: bozena.lublinska-kasprzak@bcc.org.pl

REKOMENDACJE DLA RZĄDU

Obecnie trwają prace nad kluczowymi przepisami, które będą regulować wdrażanie środków europejskich na kolejny okres budżetowy UE i które będą miały istotne znaczenie dla przyszłych wnioskodawców i beneficjentów programów tj. Ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzw. ustawą wdrożeniową). Ustawa będzie regulowała w Polsce nową, siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zakłada, że do sektora przedsiębiorstw trafi dofinansowanie unijne (włączając KPO) w kwocie około 140 mld zł, w tym połowa środków trafi do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a połowa – do dużych przedsiębiorstw. Ustawa zawiera przepisy szczegółowe doprecyzowujące przepisy unijne lub wprowadzające niezbędne szczegółowe regulacje z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie:

– systemu instytucjonalnego

– kwestii finansowych związane m.in. z rozliczeniami z Komisją Europejską

– kwestii dotyczące kontroli, nieprawidłowości i nakładania korekt

– zasady wyboru projektów i procedury odwoławczej

– obowiązków związanych z unijną polityką e-Cohesion

– mechanizmów umożliwiających realizację instrumentów terytorialnych wynikających z rozporządzeń Komisji Europejskiej (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Inne Instrumenty Terytorialne)

– zasad monitorowania postępu i sprawozdawczości z realizacji programów oraz projektów.

Ustawa w konsultacjach społecznych była procedowana w bardzo szybkim trybie, wiele zainteresowanych przygotowaniem uwag podmiotów nie miało szansy na solidne ich przygotowanie. W konsekwencji wiele ważnych kwestii dla wnioskodawców i beneficjentów, które mogą w istotny sposób wpłynąć na warunki składania wniosków i realizacji projektów nie zostało w ustawie uwzględnione. Dotyczy to m.in. funkcjonowania systemów teleinformatycznych do obsługi programów, wytycznych dotyczących zasad realizacji projektów (w tym bardzo krótki termin konsultacji społecznych tego bardzo ważnego dokumentu), zasady budowania partnerstw dla projektów, kwestie kontroli projektów (bardzo szeroki zakres kontrolowanych, włączenie Policji i nowych technologii do kontroli projektów), rozstrzygnięcia dotyczące ekspertów. Rekomenduje się uwzględnienie postulatów środowisk gospodarczych dotyczących pożądanych zapisów ustawy wdrożeniowej.

 

OCENA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ RZĄDU W OBSZARZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI

Pozytywy:

1. Wprowadzenie nowych ulg zachęcających do prowadzenia prac B+R i wdrażania innowacji oraz zatrudniania pracowników prowadzących prace B+R w Polskim Ładzie m.in. ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na prototyp, ulga na robotyzację, ulga na działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility, CSR), ulga na ekspansję, ulga na IPO, ulga na nabywanie udziałów.

2. Uruchomienie w lipcu 2021 r. przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej portalu Głos Beneficjenta. Portal ma być miejscem, gdzie wpływać będą pomysły dotyczące uprawnienia wdrażanie środków unijnych. Jak deklaruje Ministerstwo, wszystkie pomysły będą analizowane, część z nich – wdrożona. Zgłaszane uwagi dotyczą organizacji konkursów oraz realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, sposobu oceny wniosków o dofinansowanie oraz funkcjonowania systemów informatycznych obsługujących wdrażanie poszczególnych programów.

Zagrożenia:

1. Zagrożenia dotyczące uzyskania środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest programem określającym sposób wykorzystania środków w ramach Funduszu Odbudowy, będącego odpowiedzią Unii Europejskiej na pandemię koronawirusa. Dotacje i preferencyjne pożyczki mają pomóc krajom Unii Europejskiej w wyjściu z kryzys wywołanego przez pandemię COVID-19. Polska w ramach funduszu może otrzymać nawet 57 mld euro. Zdaniem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej negocjacje z Komisją Europejską zakończyły się na poziomie technicznym 12 lipca br. Komisja Europejska zatwierdziła 22 spośród 25 złożonych krajowych planów odbudowy. Krajowe Plany Odbudowy muszą zostać zaakceptowane do końca roku, najpierw przez KE, potem przez Radę UE. Komisja decyzje uzależnia od tego, czy Polska zrealizuje orzeczenie TSUE z 15 lipca. Brak akceptacji KPO może spowodować przepadnięcie zaliczki na poczet realizacji programu.

2. Dodatkowo Polska nie jest przygotowana do realizacji KPO, ponieważ nie są gotowe przepisy, które stanowić będą podstawę do wdrażania KPO w Polsce. Wdrożenie KPO możliwe będzie po stworzeniu w prawie krajowym rozwiązań służących wdrożeniu reform i inwestycji określonych w KPO, m.in. systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć, finansowania inwestycji i przedsięwzięć, monitorowania realizacji KPO czy też działań kontrolnych i audytowych. Przepisy w zakresie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zawarte są w bloku przepisów zmieniających inne ustawy jako przepisy dodawane do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, nie trafiły jeszcze na Radę Ministrów.

Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – INNOWACJE

 

Kontakt:

Mirosław Kasprzak
Rzecznik BCC
tel. 608 529 504
e-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL