STANOWISKO BCC W SPRAWIE MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ, WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ I WALORYZACJI RENT I EMERYTUR Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W ROKU 2024

05.06.2023

Eksperci BCC przedstawili stanowisko w sprawie wynagrodzeń i waloryzacji rent i emerytur.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.) Business Centre Club wskazuje, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę powinna nie przekraczać ustawowego algorytmu zawartego w art. 5 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wynosić 4254,40 zł.

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo, spowodowaną m.in. wysokim tempem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w poprzednich okresach oraz ze względu na prognozowany przez rząd spadający poziom inflacji w roku 2024, BCC sugeruje zainicjowanie przez Stronę Rządową trójstronnych negocjacji, mających na celu obniżenie tempa wzrostu oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia poniżej ustawowego algorytmu.

Ustawa budżetowa na rok 2023 przyznała pracownikom państwowej sfery budżetowej podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 7,8 proc. przy prognozowanym przez rząd wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 12 proc. BCC proponuje, aby wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniósł 6,5 proc. (tj. prognozowany poziom inflacji zawarty w dokumencie rządowym APK – Aktualizacja Programu Konwergencji na lata 2024-26).

Zdaniem ekspertów BCC wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić tyle, ile średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.), zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023.

 

Pełna treść stanowiska >>

 

Kontakt do ekspertów:

Witold Michałek

wiceprezes BCC,

ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu,

minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

tel. 605 426 959

e-mail: witold.michalek@bcc.org.pl

 

dr Wojciech Nagel

ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych i pracy

członek Rady Nadzorczej ZUS

tel. 601 329 181

e-mail: wojciech.nagel@bcc.org.pl

 

prof. Stanisław Gomułka

główny ekonomista BCC

minister finansów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

tel. 502 066 619

e-mail: stanislaw.gomulka@bcc.org.pl

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL