Stanowisko Związku Pracodawców BCC dot. projektu ustawy o sporach zbiorowych pracy

28.04.2023

W odpowiedzi na pismo z 15 lutego 2023 r., znak DDP-I.0210.2.3.2023.KZP, przy którym przesłano do zaopiniowania projekt ustawy o sporach zbiorowych pracy, Związek Pracodawców Business Centre Club przedstawił swoje stanowisko dot. treści projektu ustawy.

W ocenie BCC nowa definicja „sporu zbiorowego pracy” jest zbyt szeroka i zawiera pojęcia o bardzo nieostrym i nieustalonym znaczeniu zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Do niejednoznacznych pojęć zawartych w tej definicji należy zaliczyć pojęcie „praw zbiorowych” „związanych z wykonywaniem pracy”, a także „interesów zbiorowych” „związanych z wykonywaniem pracy”.

Ponadto przedstawiona definicja „sporu zbiorowego pracy” w ocenie BCC prowadzić będzie do jeszcze poważniejszych sporów dot. treści tego pojęcia, aniżeli dotychczasowe spory związane z interpretacją legalnej definicji sporu zbiorowego zawartej w art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Dodatkowo BCC nie podziela stanowiska zaprojektowanego w uzasadnieniu do projektu ustawy zgodnie z którym w projekcie ustawy nowa definicja sporu zbiorowego pracy nie zawiera „enumeratywnego określenia przedmiotu sporu zbiorowego”. BCC proponuje pozostawić definicję sporu zbiorowego obecnie zawartą w art. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.

Zastrzeżenia BCC budzi również zaproponowany w art. 5 ust. 1 pkt 1 projektu 7-dniowy termin na zaspokojenie zgłoszonych żądań, który  jest stanowczo za krótki. Termin ten powinien być systemowo spójny z terminem przewidzianym w przepisach prawa pracy na wynegocjowanie zmian w zakładowych źródłach prawa pracy, co oznacza, że powinien wynosić co najmniej 30 dni. Taki termin jest najczęściej przyjmowany jako termin na przeprowadzenie negocjacji zmian w regulaminach zakładowych.

Link do pełnej treści stanowiska >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL