STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUSINESS CENTRE CLUB DOT. PROJEKTU DYREKTYWY WS. POPRAWY WARUNKÓW PRACY ZA POŚREDNICTWEM PLATFORM INTERNETOWYCH

16.03.2023

Związek Pracodawców Business Centre Club zwrócił się z wnioskiem o uwzględnienie stanowiska ZP BCC dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych w negocjacjach dotyczących tego aktu prawnego.

Projektowana Dyrektywa budzi wątpliwości ZP BCC z uwagi na bardzo szeroki i nie dość precyzyjny zakres podmiotów, które zmuszone będą do zastosowania przepisów Dyrektywy, a zastrzeżenia do niej zgłaszane są przez członków ZP BCC reprezentujących różne branże oraz przedsiębiorstwa zróżnicowane pod kątem rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej.

Szczególne zaniepokojenie ZP BCC budzi zdefiniowanie w Dyrektywie pojęcia „pracy za pośrednictwem platform internetowych” w brzmieniu przyjętym w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku, w którym wskazuje się, że pod tym pojęciem rozumie się każdą pracę zorganizowaną za pośrednictwem cyfrowej platformy pracy i wykonywaną w Unii Europejskiej przez osobę fizyczną, niezależnie od tego, czy istnieje stosunek umowny między tą osobą a usługobiorcą. Definicja ta w zestawieniu z samym pojęciem cyfrowej platformy pracy powoduje nie tylko niedookreślony, ale również bardzo szeroki krąg adresatów Dyrektywy. Nie różnicuje się przy tym rodzaju wykonywanych zadań, ich zakresu, czy wreszcie nie uwzględnia się skali działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem platform internetowych.

W związku z powyższym, Związek Pracodawców BCC zaapelował m.in. o wprowadzenie do Dyrektywy wyłączeń polegających na przyjęciu, że poza zakresem Dyrektywy znajdują się przedsiębiorstwa, dla których platformy internetowe są wyłącznie narzędziem akcesoryjnym, w szczególności gdy za pośrednictwem platformy realizowana jest sprzedaż bezpośrednia towarów, czy realizowane są usługi pracy tymczasowej.

Zapoznaj się ze stanowiskiem w pełnym brzmieniu  >>

Dodatkowe informacje:

dr Łukasz Bernatowicz

ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych, wiceprezes BCC 

tel. 502 066 619, e-mail: lukasz.bernatowicz@bcc.org.pl

Joanna Torbé-Jacko

ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

tel. 792 244 012, e-mail: joanna.torbe@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL