Posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego z 15 lutego

16.02.2024

15 lutego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Podczas posiedzenia przedstawiono najważniejsze działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wśród których omówione zostały m. in. prace nad ustawą o sygnalistach, ustawą o zawodzie psychologa, program Aktywny Rodzic, a także projekt ustawy o dodatkowym urlopie macierzyńskim dla rodziców wcześniaków oraz dzieci hospitalizowanych od urodzenia. Wśród istotnych działań Ministerstwa pojawił się również projekt ustawy o świadczeniu honorowym dla stulatków, projekt tzw. drugiej waloryzacji, projekt nowej kwoty zasiłku pogrzebowego, a także projekt obywatelski renty wdowiej.

Następnie Pani minister zaprosiła uczestników posiedzenia do dyskusji – dr Łukasz Bernatowicz, prezes ZP BCC, który zabrał głos jako pierwszy, zwrócił uwagę na bardzo ważną dla pracodawców kwestię braku rąk do pracy w wielu obszarach gospodarki. Podkreślił konieczność sprowadzania pracowników spoza UE w sposób celowany, tak aby przyciągać osoby o określonych kompetencjach, zdolne do zapełniania braków kadrowych w branżach, w których brak rąk do pracy jest szczególnie odczuwalny, jak np. w budownictwie, w transporcie, w służbie zdrowia.

W kolejnej części posiedzenia poddano głosowaniu następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Biura Rady na 2024 r., sprawie zatwierdzenia  sprawozdania z wykonania planu finansowego Biura Rady za rok 2023, w sprawie zatwierdzenia programu prac Rady na  2024 r. oraz w sprawie wskazania organizacji strony pracowników i strony pracodawców przewodniczących zespołom problemowym RDS.

W związku z upływem 4-letniej kadencji przewodniczących stałych zespołów problemowych Rady Dialogu Społecznego został ustalony podział zespołów pomiędzy organizacje strony pracowników i strony pracodawców na kolejną 4-letnią kadencję. Z ramienia BCC na stanowisko przewodniczącego Zespołu Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego został powołany dr Wojciech Nagel. Link >>

Na zakończenie posiedzenia poinformowano o trwających pracach nad nowelizacją ustawy o Radzie Dialogu Społecznego – celem tych prac jest wprowadzenie nowego zapisu, zgodnie z którym projekty ustaw poselskich o tematyce społeczno-gospodarczej trafiałyby do RDS.

 

 

Relacje z poprzednich posiedzeń RDS >>

Kontakt ws. Rady Dialogu Społecznego: Łukasz Bernatowicz, Prezes ZP BCC

Rok prezydencji BCC w RDS >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL