Rok prezydencji Business Centre Club w Radzie Dialogu Społecznego

23.10.2023

 

Zgodnie z zasadą rotacyjności w październiku 2022 roku ZP Business Centre Club objął funkcję organizacji przewodniczącej Radzie Dialogu Społecznego – ustawowemu forum dialogu społecznego w Polsce. W jej skład wchodzą, obok strony rządowej, największe, reprezentatywne w świetle wspomnianej ustawy: trzy centrale związkowe oraz cztery organizacje pracodawców.

Tym samym Business Centre Club uczestniczy z ważnym głosem doradczym w najważniejszych procesach decyzyjnych w Polsce, w tym w tworzeniu budżetu państwa i przyjmowaniu najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Nasi przedstawiciele i eksperci, pracując zarówno w Radzie Dialogu Społecznego, jak w komisjach parlamentarnych oraz w innych ogólnopolskich gremiach, wypełniają misję Business Centre Club – działają na rzecz ogółu polskich przedsiębiorców; budują i umacniają rozwój przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce.

Trudno przecenić rolę dialogu społecznego pomiędzy pracownikami a przedsiębiorcami. Należy go prowadzić – niezależnie od tego, jak jest on trudny i jak rozbieżne, przynajmniej na początku, wydają się być cele i interesy obu grup społecznych. Doświadczenie uczy, że podczas cierpliwych i prowadzonych w dobrej wierze rozmów, negocjacji można wypracować wiele kompromisów, służących obu stronom. Kompromisów zapobiegających niepokojom społecznym, strajkom, destabilizacji, zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak całej gospodarki. Kompromis, dialog, wzajemne zrozumienie, poszanowanie obiektywności reguł gospodarki, traktowanie państwa jako dobra wspólnego – to pojęcia, którymi kieruje się w swojej działalności Związek Pracodawców Business Centre Club. Przez ostatni rok daliśmy temu konkretne dowody.

 

Informacja o działalności RDS pod prezydencją BCC >

Więcej o Radzie Dialogu Społecznego >

 

 

Szanowni Państwo,

Prace Rady w tym trudnym okresie wymagały od wszystkich stron dialogu dużej aktywności i odpowiedzialności. Raz jeszcze uwidoczniła się – z jednej strony istotna rola Rady w naszym systemie prawnym i społeczno-gospodarczym, z drugiej – wszelkie mankamenty związane z niewykorzystywaniem tej roli.

Rada Dialogu Społecznego ma w polskim ustawodawstwie mocny mandat. Wynika on zarówno z Konstytucji RP, jak i z samej ustawy o Radzie. Patronem dialogu jest ponadto Prezydent RP. Niestety rola ta jest umniejszana poprzez pomijanie Rady w konsultowaniu istotnych rozwiązań prawnych i projektów ustaw. Geneza tego problemu tkwi w dualistycznej ścieżce legislacyjnej obowiązującej w Polsce. Procedowanie projektu ustawy zgłoszonego przez Radę Ministrów wymaga konsultacji społecznych, jednak ten sam projekt zgłoszony przez posłów takich konsultacji już nie wymaga. Ta druga opcja jest nadużywana. W związku z tym niezmiernie istotną kwestią, nad którą pracowała Rada w ostatnim roku, była wspomniana już nowelizacja ustawy o RDS.

Mamy nadzieję, że w wyniku przyjęcia zaproponowanych rozwiązań, Rada Dialogu Społecznego stanie się samodzielną, niezależną instytucją, z własnym budżetem i większymi uprawnieniami, adekwatnymi do wyzwań przyszłości. Stabilny i efektywny dialog społeczny jest jednym z kluczowych warunków budowania w naszym kraju gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju społecznym.

dr Łukasz Bernatowicz, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, prezes ZP BCC

 

Posiedzenie RDS z 22 listopada 2023 >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL