Raport – „BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje”

05.07.2023

Eksperci Business Centre Club opracowali raport – „BCC dla polskiej gospodarki: diagnoza i rekomendacje”, zawierający rekomendacje programowe istotne z punktu widzenia poprawy sytuacji przedsiębiorców oraz krajowej gospodarki.

Obok rekomendacji dotyczących: kierunków polityki makroekonomicznej, usprawnienia systemu podatkowego, racjonalizacji prawodawstwa, BCC wskazuje kierunki oczekiwanych zmian związane z rynkiem pracy i rynkiem kapitałowym, poprawą sytuacji energetycznej, zarządzaniem zagadnieniami klimatu i środowiska, współpracą Polski z Unią Europejską, a także poprawą konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

 

 

 

BUDŻET, KTÓREGO NIE WIDAĆ

Obszerną część raportu  stanowią zagadnienia związane z makroekonomią i budżetem państwa.

Według BCC istotny problem stanowi: brak długookresowej strategii gospodarczej, wyznaczającej priorytetowe kierunki rozwoju i krótkookresowa, często zmieniana perspektywa decyzyjna oraz brak rzetelnej wiedzy o sytuacji finansów państwa. Eksperci zwracają uwagę, że dane o deficycie budżetu państwa są istotnie zaniżone.

Eksperci podkreślają, że należy powrócić do prywatyzacji gospodarki z wyłączeniem aktywów operatorów systemu przesyłowego (gaz, energia elektryczna, paliwa płynne) oraz elementów infrastruktury komunikacyjnej, a przede wszystkim naprawić system stanowienia prawa.

PRZYWRÓCIĆ PRAWORZĄDNOŚĆ

Aby zatrzymać dalszą degradację systemu wymiaru sprawiedliwości oraz sposobu stanowienia prawa, należy przywrócić podstawowe zasady praworządności tj. restytucję pozycji sędziego w wymiarze sprawiedliwości, uzdrowić główne instytucje systemu prawnego – Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz zacząć respektować wysokie standardy prowadzenia dialogu społecznego i konsultacji społecznych w procesie stanowienia prawa gospodarczego.

W wypracowanej diagnozie BCC rekomenduje, aby do końca października każdego roku Rada Ministrów prezentowała plan prac legislacyjnych na rok kolejny w obszarze podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i innych regulacji dotyczących działalności gospodarczej, a także przepisów będących implementacją dyrektyw unijnych do polskiego porządku prawnego, a następnie przedstawiała w Sejmie sprawozdanie z jego wykonania.

EMERYTURY

W opracowanym dokumencie poruszone zostały również problemy naprawy nieprzejrzystego systemu emerytalnego, który stanowi coraz większe obciążenie dla finansów publicznych oraz systemu podatkowego, który został całkowicie zrujnowany poprzez nadmierne skomplikowanie oraz oderwanie od zasad sprawiedliwości społecznej. Eksperci podkreślili, że system emerytur pomostowych powinien być traktowany jako wygasający.

ZMIENIĆ MYŚLENIE O ENERGETYCE

Eksperci BCC od wielu miesięcy podkreślają, że konieczna jest jak najszybsza transformacja energetyczna. W diagnozie czytamy: Dla poprawy funkcjonowania sektora należy zwiększyć konkurencyjność rynku energii elektrycznej, paliw płynnych i gazu ziemnego. Cel ten realizować powinien UOKiK oraz polityka państwa przeciwdziałająca tworzeniu podmiotów o dominującym udziale w rynku.

ZADBAĆ O PLANETĘ I MIEJSCE POLSKI W EUROPIE

W pracach nad diagnozą gospodarczą nie pominięto szczególnie istotnych obecnie kwestii związanych z klimatem i ochroną środowiska naturalnego oraz współpracą z UE.

Wyłącznie głębokie zmiany systemowe mogą poprawić istniejącą sytuację związaną z ochroną środowiska – podkreśla BCC. Zarządzanie informacjami środowiskowymi jest warunkiem skuteczności poprawy jakości środowiska. Sytuacja nie ulegnie poprawie, jeżeli nie zostanie przywrócona rola i ranga neutralnej politycznie służby cywilnej w tym obszarze.

POLSKIE FIRMY MOGĄ BYĆ KONKURENCYJNE

Zwrócono też uwagę, że konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku europejskim i światowym determinowana jest niskim stopniem ich innowacyjności, a w tym słabym poziomem cyfryzacji i stosowania  technologii Przemysłu 4.0, skromnym stopniem wykorzystania rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej i robotyzacji oraz generalnie małym wyposażeniem firm w nowoczesne  technologie i maszyny. Bardzo niewielkie są także wydatki firm na badania i rozwój. – podkreślili autorzy raportu „BCC dla polskiej gospodarki”  .

Pobierz raport >>

 

Diagnoza powstała dzięki  współpracy ekspertów: Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty BCC, ministra finansów think tanku Gospodarczy Gabinet Cieni (GGC), Ryszarda Kalisza, ministra ds. wymiaru sprawiedliwościci BCC, Łukasza Bernatowicza, prezesa Związku Pracodawców BCC, Marka Zielińskiego, eksperta ds. kontroli skarbowej i prawa podatkowego, Wojciecha Nagela, ministra ds. ubezpieczeń społecznych GGC, Jacka Goliszewskiego, prezesa BCC, wiceprzewodniczącego GGC, Michała Borowskiego, ministra ds. podatków GGC, Joanny Torbe, ekspertki ds. rynku pracy, Grażyny Majcher-Magdziak, minister skarbu i prywatyzacji GGC, Macieja Stańczuka, przewodniczącego komisji transformacji energetycznej GGC, Ryszarda Pazdana, ministra środowiska GGC oraz Anny Janczewskej, minister ds. zdrowia GGC, Jarosława Mulewicza, członka i współzałożyciela BCC, Marcina Tumanowa, eksperta ds. funduszy unijnych, Jarosława Grzywińskiego, eksperta ds. rynków kapitałowych, Krzysztofa Kopcia, eksperta ds. przemysłu farmaceutycznego, Mieczysława Grodzkiego, ministra ds. spółdzielczości GGC i Janusza Steinhoffa, przewodniczącego GGC

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL