Raport Komisji „BCC dla Rodzinnych” z badania firm rodzinnych, członków na podstawie Ankiety

03.02.2021

Poniżej prezentujemy Państwu wyniki  ankiety skierowanej do firm rodzinnych, przeprowadzonej na przełomie grudnia i stycznia. Jej celem była identyfikacja własna członków BCC jako firm rodzinnych, ich aktualnych potrzeb i wyzwań, jak również ocena etapu transformacji międzypokoleniowej oraz etapu rozwoju.

Odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy od Państwa, prezentują indywidualne oceny osób biorących udział w ankiecie. Dla Komisji BCC dla Rodzinnych zostaną wykorzystane w planowanych pracach Komisji, do których zapraszamy właścicieli, sukcesorów i kadrę menadżerską firm rodzinnych.
Dziękujemy ankietowanym za udział!

r.pr. Agnieszka Krysik
Przewodnicząca Komisji „BCC dla Rodzinnych”

Dla celów badania w ankiecie zdefiniowaliśmy „firmę rodzinną” jako przedsiębiorstwo, w którym:
a. kontrola firmy znajduje się w rękach założyciela lub osoby/osób, która/e nabyła/y przedsiębiorstwo (osób będących członkami rodziny),
b. członkowie rodziny (co najmniej dwóch) są zaangażowani w działalność firmy na poziomie właścicielskim, nadzorczym, zarządczym lub pracowniczym.

Wśród respondentów, którzy wzięli udział w ankiecie:
– ponad 97 % stwierdziło, że firma jest firmą rodzinną
– w 91.43% gdzie w działalność zaangażowane jest pierwsze pokolenie wierzycieli, udział kolejnego pokolenia wynosi 8.57%
– 38% firm jest po sukcesji, co oznacza, że 62% firm rodzinnych jest przed sukcesją
– wśród firm będących na etapie sukcesji na etapie przekazywania wiedzy jest prawie 40% respondentów, władzy 21% a własności 39%
– jako wartości, jakie identyfikują firmę rodzinną, wskazano m.in.: rzetelność, uczciwość, jakość, tradycję, doświadczenie, zaufanie, bycie dla innych, etykę, odwagę, odpowiedzialność, rodzinność, partnerstwo, profesjonalizm i dbałość o środowisko, zaufanie, Joy and Pride, współpracę, pasję, pracę, efektywność, szczerość, życzliwość, stabilność
– prawie 72% z firm komunikuje na zewnątrz, że jest firmą rodzinną
– według 92% firm organizacja przedsiębiorstwa jest dostosowana do profilu działalności
– firmy rodzinne wskazują m.in. następujące wyzwania stojące przed firmą:
skalowalność́ biznesu, wybór odpowiednich kierunków rozwoju, rozwój sprzedaży w poszczególnych regionach Polski, dalsze inwestycje w nowe technologie, automatyzacja procesów, dostęp do klienta w wyniku ograniczeń spowodowanych COVID19, sukcesja, dalszy rozwój eksportu, innowacje produktowe, digitalizacja, robotyka, utrzymanie produkcji, utrzymanie wartości firmy rodzinnej w dużej firmie i przy zmieniającej się̨ strukturze zatrudnienia pod kątem zmiany pokoleniowej, rozwój pomimo nieklarownej legislacji i warunków prawnych, polegający na wprowadzaniu na rynek nowych produktów z CBD, rozwój nowej usługi, jaką jest Dom Seniora, sprzedaż̇ nowych produktów: suplementów, witamin, restrukturyzacja według nowoczesnych zasad zarządzania, współpraca ze szkołami i uczelniami, zwiększenie zdolności kredytowej.

– blisko 80% firm nie zatrudnia menedżerów zewnętrznych
– aż 95% planuje dalszy rozwój i inwestycje
– wśród nich ponad 76% korzysta z dotacji i finansowania
– dla 42% firm rodzinnych pandemia istotnie wpłynęła na kondycję firmy
– ponad 83% firm wskazało, że wizją właścicieli jest trwanie firmy w rodzinie przez kolejne pokolenia
– 80% właścicieli planuje dywersyfikację działalności
– ponad 23% prowadzi działalność za granicą, przy czym 100% prowadzi ją w Polsce
– tylko w 17% przypadków sukcesorzy nie są zainteresowani faktycznym sprawowaniem zarządu, kierowaniem firmą
– 28% sukcesorów prowadzi inną aktywność zawodową, gospodarczą poza firmą rodzinną
– aż 63% firm nie korzysta z usług doradców w zakresie wsparcia firm rodzinnych, w tym dotyczących sukcesji
– 66% korzysta z profesjonalnego wsparcia doradców w ogóle
– jako narzędzia, jakich firma potrzebuje do dalszego rozwoju, firmy wymieniły m.in: menedżera, liderów, reklamy, wykwalifikowanego personelu, kapitału, rozwiązań technologicznych (IT), szkoleń, dofinansowań́ do inwestycji, nowych technologii i aplikacji do automatyzacji procesów marketingowych i sprzedaży, stabilizacji polityczno-społecznej, utrzymanie dobrych kontaktów z Unią Europejską umożliwiających dalsze wsparcie inwestycji, współpracy z uczelniami, czytelnych przepisów, profesjonalne doradztwo, rekomendacje zewnętrzne dla firmy (marketing szeptany), wsparcie finansowe w formie dotacji, kredytów i gwarancji kredytowych, stabilność w sferze podatkowej, dobrych menedżerów średniego szczebla, dobre wsparcie prawnopodatkowe i doradztwo
w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, dotacji, rozwoju kadry
– 70% firm podejmuje inicjatywy społeczne, w tym polegające na sponsoringu sportowców, wsparciu domów dziecka, uczestnictwie w akcjach świątecznych charytatywnych, prowadzeniu fundacji pożytku publicznego działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami
– w przypadku 21% firm działa nieformalna rada rodzinna, wśród nich są firmy, które przyjęły Konstytucję Rodzinną.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL