Rada Dialogu Społecznego

Rada Dialogu Społecznego i Związek Pracodawców BCC

W październiku 2022 r. Business Centre Club objął przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Prezes Związku Pracodawców BCC dr Łukasz Bernatowicz objął stanowisko przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego.

Ustawowym forum dialogu społecznego w Polsce jest Rada Dialogu Społecznego. W jej skład wchodzą, obok strony rządowej, trzy centrale związkowe oraz cztery organizacje pracodawców, pośród nich – Związek Pracodawców Business Centre Club. Dialog społeczny to jeden z najważniejszych procesów, które nieustannie zachodzą w demokratycznym państwie. Strony dialogu uzgadniają, a przynajmniej wzajemnie prezentują, swoje stanowiska dotyczące najważniejszych problemów ekonomicznych i społecznych; przede wszystkim kwestii związanych z szeroko rozumianymi stosunkami pracy.

Dialog społeczny – jako jedno z fundamentalnych praw obywatelskich – zapisany został w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:
• w Preambule: (…) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podsta¬wowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, DIALOGU SPOŁECZNYM oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej upraw¬nienia obywateli i ich wspólnot.
• w Art.20. (Rozdział I: Rzeczpospolita): Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wol¬ności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, DIALOGU I WSPÓŁPRACY PARTNERÓW SPOŁECZNYCH stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawowym forum dialogu społecznego w Polsce jest Rada Dialogu Społecznego. W jej skład wchodzą, obok strony rządowej, największe, reprezentatywne w świetle wspomnianej ustawy: trzy centrale związkowe oraz cztery organizacje pracodawców, pośród nich – Związek Pracodawców Business Centre Club.

Tym samym Business Centre Club uczestniczy z głosem doradczym w najważniejszych procesach decyzyjnych w Polsce, w tym w tworzeniu budżetu państwa i przyjmowaniu najważniejszych wskaźników makroekonomicznych. Nasi przedstawiciele i eksperci, pracując zarówno w Radzie Dialogu Społecznego, jak w komisjach parlamentarnych oraz w innych ogólnopolskich gremiach, wypełniają Misję Business Centre Club – działają na rzecz ogółu polskich przedsiębiorców; budują i umacniają rozwój przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce.

 

Rola dialogu społecznego

Trudno przecenić rolę dialogu społecznego pomiędzy pracownikami a przedsiębiorcami. Należy go prowadzić – niezależnie od tego, jak jest on trudny i jak rozbieżne, przynajmniej na początku, wydają się być cele i interesy obu grup społecznych. Doświadczenie uczy, że podczas cierpliwych i prowadzonych w dobrej wierze rozmów, negocjacji można wypracować wiele kompromisów, służących obu stronom. Kompromisów zapobiegających niepokojom społecznym, strajkom, destabilizacji, zarówno poszczególnych przedsiębiorstw, jak całej gospodarki. Kompromis, dialog, wzajemne zrozumienie, poszanowanie obiektywności reguł gospodarki, traktowanie państwa jako dobra wspólnego – to pojęcia, którymi kieruje się w swojej działalności Związek Pracodawców Business Centre Club.

 

Członkowie BCC w RDS

 

ŁUKASZ BERNATOWICZ, wiceprzewodniczący RDS

 

 

 

 

 

RADOSŁAW PŁONKA, sekretarz Prezydium RDS

 

GRAŻYNA MAGDZIAK, członek

 

WITOLD MICHAŁEK, członek

 

W ramach Rady Dialogu Społecznego działa szereg zespołów i podzespołów problemowych, stałych i doraźnych. Przewodniczącym Zespołu ds. rozwoju dialogu społecznego wybrany został reprezentant BCC Zbigniew Żurek.

Pozostałe zespoły stałe to:
Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy (Grażyna Magdziak, Witold Michałek)
Zespół ds. prawa pracy (Zbigniew Żurek, Artur Rycak)
Zespół ds. ubezpieczeń społecznych (Wojciech Nagel, Dorota Dula, Bogusław Ulijasz)
Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (Grażyna Magdziak i Witold Michałek)
Zespół ds. usług publicznych (Katarzyna Adamiak, Anna Andrzejczak)
Zespół ds. funduszy europejskich (Magdalena Hołownicka i Marcin Tumanow)
Zespół ds. międzynarodowych (Zbigniew Żurek)

Zapisy ustawy o Radzie Dialogu Społecznego

W artykule pierwszym ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zapisano:
1. Tworzy się Radę Dialogu Społecznego, zwaną dalej „Radą”, jako forum trójstronnej współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, zwanych dalej „stronami Rady”.
2. Rada Dialogu Społecznego prowadzi dialog w celu zapewnienia warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej.
3. Rada Dialogu Społecznego działa na rzecz realizacji zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.
4. Rada Dialogu Społecznego działa na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia w drodze prowadzenia przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.
5. Rada Dialogu Społecznego wspiera prowadzenie dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.
Już na początku ustawodawca jednoznacznie określił, jakie podmioty tworzą Radę. Podobnie jak w jej poprzedniczce, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, są to, obok strony rządowej, pracownicy i pracodawcy. To ważna i jednoznaczna decyzja ustawodawcy, podkreślająca, kto pełnić ma rolę wiodącą w prowadzeniu dialogu społecznego w Polsce. Nie zamyka to oczywiście możliwości udziału innych grup czy organizacji, które mogą być zapraszane adekwatnie do tematyki spraw poruszanych przez Radę na zasadach określonych ustawą.
Ustęp drugi oddaje istotę dialogu społecznego – permanentnego ścierania się poglądów stron dialogu, praktycznie stałych negocjacji. Stałego szukania odpowiedzi na pytanie, jak optymalnie działać, by uzyskiwać możliwie najlepsze warunki rozwoju społeczno-gospodarczego. Jak dbać o spójność społeczną, jednocześnie zwiększając konkurencyjność polskiej gospodarki? To zadania niełatwe, potencjalnie konfliktogenne, trudne (aczkolwiek nie niemożliwe) do pogodzenia. Tym trudniejsze, że nakładają się na nie zasady partycypacji i solidarności społecznej, ograniczające rynkowy aspekt stosunków zatrudnienia.
I jeszcze więcej. Realizując powierzone zadania i negocjując przyjmowanie konkretnych rozwiązań, Rada winna budować społeczne porozumienie, winna szukać warunków społecznej akceptacji dla przyjmowanych rozwiązań.
Choć Rada Dialogu Społecznego jest gremium, działającym na poziomie ogólnopolskim, to jednym z jej podstawowych zadań jest wspieranie lokalnych inicjatyw, podejmujących dialog społeczny. Współpraca z regionami słusznie należy do podstawowych zadań Rady. Regionalnymi odpowiednikami Rady Dialogu Społecznego są Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego. Wyrażają one opinie w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców, będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL