U Burmistrza Miasta

07.10.2016

Firma członkowska bierze udział w przetargu na roboty budowlane na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Szczegółowa analiza zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykazała jednak, że opis jednego z kluczowych urządzeń technicznych określonych w wykazie, wskazuje wyłącznie na jednego producenta. Pozostawienie w takim kształcie zapisów SIWZ, bez określenia parametrów równoważności urządzeń, związanych z efektem ich pracy, wymaganiami energetycznymi czy eksploatacyjnymi, uniemożliwia innym dostawcom i wykonawcom udział w tym postępowaniu. W przypadku prowadzenia postępowania w oparciu o zapisy ustawy zamówień publicznych, zamawiającego obowiązuje naczelna reguła postępowania – zasada uczciwej konkurencji, zakaz posługiwania się przez zamawiającego, przy określaniu przedmiotu zamówienia, jakimikolwiek sformułowaniami lub parametrami, które wskazywałby na konkretny wyrób, produkt, czy też wykonawcę. BCC wystąpiło do burmistrza miasta z natychmiastową interwencją w tej sprawie.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL