Webinar Loży Gdańskiej BCC „BDO – baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami”

09.11.2020

Loża Gdańska BCC w partnerstwie z Solwit.eko sp. z o.o. zorganizowała dnia 3 listopada 2020 r. wirtualne spotkanie poświęcone tematyce gospodarki odpadami. Głównym celem spotkania było zarysowanie problemów związanych z rejestracją operacji odpadowych w BDO oraz omówienie ryzyk wynikających z wprowadzenia i nowelizacji przepisów kształtujących BDO. Dodatkowo podczas wydarzenia na konkretnych przykładach wskazano, jak można zniwelować omówione ryzyka oraz zoptymalizować koszty procesów odpadowych przy wykorzystaniu platformy Envira.

Pierwszą część spotkania poświęcono omówieniu wprowadzonych oraz nadchodzących wkrótce zmian prawnych w obszarze gospodarki odpadowej oraz konsekwencji, jakie niosą one dla przedsiębiorców. Prezes zarządu Solwit.eko Paweł Kalinowski wskazał, że determinacja we wdrażaniu regulacji i narzędzi kontroli gospodarki odpadowej związana jest stricte z szarą strefą, stanowiącą od 20 do 25% jej oficjalnej wartości – szacując wszystkie wartości związane z utraconymi przychodami oraz kosztami – wielkości 9 mld zł rocznie.

Wprowadzone w postaci BDO narzędzie ma za zadanie uszczelnić szarą strefę, wzmacniając strumień tych dochodów do budżetów (strefa publiczna i samorządowa). Co ważne, wartość oficjalnego rynku odpadów komunalnych w Polsce rośnie w tempie 4-5% rocznie i liczba ta cały czas wzrasta.

Prowadzący webinar – prezes Zarządu Solwit.eko Paweł Kalinowski, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Industry Solwit.eko Janusz Poznakowski oraz Kanclerz Loży Gdańskiej BCC Maciej Dobrzyniecki

 

Wprowadzone po stronie regulatorów BDO jest zatem narzędziem do rejestracji, nadzoru, monitorowania i kontroli działalności w gospodarce odpadami. Platforma BDO stanowi ponadto bardzo złożony i rozległy system, mający objąć kontrolą i nadzorem ogromną ilość operacji w firmie. Począwszy od 1 stycznia 2020 r., kiedy platforma zaczęła oficjalnie działać, na wszystkie firmy, które mają styczność z odpadami, nałożono obowiązek prowadzenia 4 dodatkowych operacji: rejestracji podmiotu w BDO, prowadzenia elektronicznej sprawozdawczości, rejestracji karty przekazania odpadów (KPO) przed rozpoczęciem transportu (wraz z masą każdego rodzaju odpadu) oraz elektronicznej ewidencji odpadów KEO (na bieżąco). Obowiązek archiwizacji dokumentów i danych stanowiących podstawę wpisu do BDO obowiązuje przez 5 lat. Sankcje karne stanowi grzywna w wysokości do 5 tys. zł; areszt do maks. 30 dni (min. 5 dni) lub kara od 2 tys. do 1 mln zł. Do wystawiania kar i mandatów (tylko za naruszenie przepisów dot. KPO) uprawnione są: Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Graniczna oraz Policja, które to w pierwszym okresie działalności systemu (I połowa 2020 r.) wystawiły 531 kar i mandatów na łączną wartość ponad 650 tys. zł.

Według danych statystycznych Ministerstwa Klimatu liczba podmiotów zobowiązanych do rejestracji w BDO wyniosła na koniec 2019 r. 350 tys. Na dzień 1 stycznia 2020 r. w systemie zarejestrowano jedynie 169 tys. podmiotów, przy czym liczba ta wzrosła na koniec października br. już do 489 tys. Niemniej, zgodnie z szacunkami ekspertów branżowych, przedsiębiorstw zarejestrowanych w BDO powinno być 1,7 mln. Prelegent nadmienił, że badania opinii dotyczące oceny działania platformy BDO wskazują, że tylko 2% ankietowanych firm uznało działanie systemu na poziomie bardzo dobrym, a ponad połowa uznała, że: system działa źle lub bardzo źle, generuje dodatkowe koszty, utrudnia pracę firmy, a sporządzanie dokumentów na potrzeby BDO jest zbyt skomplikowane (szczególnie operacje KPO i KEO).

Jak wskazał prezes Kalinowski, w związku z planowanym dalszym rozwojem BDO, od 2021 r. wprowadzone zostaną dwa nowe elementy. Pierwszy związany z obowiązkiem parowania KPO z fakturami – proponuje się agregować informacje gromadzone w BDO z informacjami agregowanymi przez organy skarbowe (KAS) pochodzącymi z JPK VAT. Kontrola krzyżowa pozwoli właściwym organom na weryfikację prawdziwości wprowadzanych informacji do systemu gospodarowania odpadami oraz umożliwi efektywniejsze wykonywanie zadań administracji skarbowej (zwiększenie dochodów publicznych oraz zmniejszenie publicznych kosztów utylizacji nielegalnych składowisk). Drugi nowy element dotyczyć będzie dodatkowych dokumentów i obowiązków związanych z walidacją DPR i DPO w BDO potwierdzających recykling i odzysk odpadów.

W drugiej części spotkania Dyrektor ds. Rozwoju Rynku Solwit.eko Janusz Poznakowski zaprezentował uczestnikom możliwość wdrożenia systemu informatycznego Envira – znacząco ułatwiającego rejestrację i ewidencję danych z operacji odpadowych. System zapewnia ponadto pełną integrację z BDO (w zakresie udostępnianym przez Instytut Ochrony Środowiska); daje możliwość integracji z wagami, RFID, IOT, ERP, DMS; cechuje się zaawansowaną analityką zarządczą i środowiskową; przyczynia się do obniżenia kosztów realizacji procesów, a także zapewnia wsparcie procesów CORE i NON-CORE.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL