Wysłocki Michał

Michał Wysłocki

ekspert BCC ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

tel: 604 280 085 e-mail: michal.wyslocki@bcc.org.pl

Właściciel Wysłocki Immigration Law Services – firmy doradczej obsługującej pracodawców powierzających pracę cudzoziemcom. Reprezentuje polskich i zagranicznych pracodawców oraz samych cudzoziemców w postępowaniach związanych z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce przed urzędami pracy, wojewodami i Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Doświadczony w szczególności w postępowaniach o udzielenie zezwoleń na pracę typu oraz zezwoleń pobytowych w Polsce (na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE) a także w postępowaniach o uznanie za obywatela RP, postępowaniach odwoławczych przed Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz w procedurach wizowych. Prowadzi szkolenia z zatrudniania cudzoziemców oraz audyty legalności pracy powierzanej cudzoziemcom.

Członek BCC. Dyrektor honorowy Loży Małopolskiej BCC. Wiceprzewodniczący zespołu roboczego ds. legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców przy Rzeczniku MŚP. Członek powiatowej rady rynku pracy Miasta Katowice oraz powiatu krakowskiego. Prawnik rekomendowany w międzynarodowym rankingu LEGAL 500 EMEA 2020, 2021, 2022 w zakresie prawa imigracyjnego. Laureat nagrody publiczności w Konkursie Złote Wachlarze 2018 organizowanym przez IOM – Agendę ONZ ds. Migracji, za działania promujące uregulowane migracje zarobkowe w sektorze biznesu.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL