PROJEKTY UE

Aktualnie BCC realizuje dwa projekty w ramach programu Fundusze Europejskiego dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Ich celem wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego BCC i 9 organizacji zrzeszonych w BCC w obszarze stanowienia i monitorowania prawa i polityk publicznych odnoszących się do zatrudnienia i umiejętności.

Projekt pn.: „Rozwój zdolności ZP BCC w zakresie stanowienia oraz monitorowania prawa i polityk publicznych” (nr FERS.04.03-IP.06-0003/23) realizowany jest w okresie od marca 2024 r. do lutego 2027 r. Kluczowe działania i efekty projektu obejmują:

  1. Opracowanie strategii rozwoju BCC, w tym polityki marketingowej, komunikacyjnej i sprzedażowej, rozwoju usług członkowskich i niezbędnych zmian w modelu zarządzania. Opracowanie strategii nastąpi z udziałem pracowników, członków i kluczowych uczestników otoczenia Klubu BCC z wykorzystaniem różnych metod, m.in. badań jakościowych, benchmarkingu, warsztatów strategicznych, wywiadów focusowych.
  2. Rozbudowa portalu i strony internetowej BCC.
  3. Opracowanie systemu CRM, który umożliwi standaryzowanie i uporządkowanie procesów związanych z obsługą Członków BCC.
  4. Podniesienie kompetencji 100 przedstawicieli BCC w zakresie monitorowania, stanowienia i ewaluacji procesów stanowienia i monitorowania prawa i polityk publicznych w obszarze zatrudnienia i umiejętności.

Celem projektu jest objęcie wsparciem ZP BCC i 9 zrzeszonych organizacji członkowskich w okresie od 1.03.2024 r. do 28.2.2027 r.

Grupa docelowa projektu: 10 organizacji pracodawców i ich przedstawiciele.

Wartość projektu: 2 999 947,50 PLN, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 909 947,50 PLN.

Projekt pn.: „Główn(A) ekonom(I)stka BCC” (FERS.04.03-IP.06-0004/23) realizowany jest w okresie od marca 2024 r. do lutego 2027 r. Kluczowe działania i efekty projektu obejmują:

  1. Budowę platformy IT – główna(A) ekonom(I)stka BCC – wykorzystującej algorytmy sztucznej inteligencji, które będą generować informacje użyteczne w procesie monitorowania prawa i polityk publicznych przez BCC. Platforma stworzy przestrzeń do budowy społeczności (głównie MŚP) zorientowanej wokół polityki opartej na faktach.
  2. Podniesienie kompetencji 100 przedstawicieli BCC w zakresie monitorowania, stanowienia i ewaluacji procesów stanowienia i monitorowania prawa i polityk publicznych w obszarze zatrudnienia i umiejętności.

Celem projektu jest objęcie wsparciem ZP BCC i 9 zrzeszonych organizacji członkowskich w okresie od 1.03.2024 r. do 28.2.2027 r.

Grupa docelowa projektu: 10 organizacji pracodawców i ich przedstawiciele.

Wartość projektu: 2 999 963,60 PLN, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 909 963,60 PLN.

Możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

  1. poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub [nazwa i adres Instytucji Pośredniczącej],
  2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub [nazwa Instytucji Pośredniczącej].

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

Szczegółowych informacji o Projektach udziela:

Marcin Tumanow

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL