BCC na czele Rady Dialogu Społecznego

10.10.2022

Business Centre Club przejął przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. – Przed nami czas merytorycznej debaty na temat kluczowych problemów w trudnym dla gospodarki okresie – mówi dr Jacek Goliszewski, prezes BCC – zrobimy wszystko, aby skutecznie reprezentować interesy przedsiębiorców. Będziemy bronić zasad partycypacji i solidarności społecznej.

Przewodniczącym RDS został dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC.

– Rada Dialogu Społecznego stoi na straży poszanowania dobra pracodawców i pracowników. Przewodzenie tej instytucji to dla mnie zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność – podkreśla dr Łukasz Bernatowicz.

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. RDS powołano w 2015 i zastąpiła ona działającą od 1994 r. Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Więcej na stronie Rady Dialogu Społecznego >>>

Business Centre Club w Radzie Dialogu Społecznego reprezentują: Łukasz Bernatowicz, Grażyna Majcher-Magdziak, Witold Michałek, Zbigniew Żurek.

Cele Rady Dialogu Społecznego:

  • zapewnienie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej;
   realizacja zasady partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia;
  • działanie na rzecz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych, a także budowania wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej;
  • wspieranie prowadzenia dialogu społecznego na wszystkich szczeblach jednostek samorządu terytorialnego.

Strona pracodawców i strona pracowników zasiadająca w Radzie Dialogu Społecznego ma prawo:

 • wyrazić opinię do przygotowanych przez Radę Ministrów oraz jej członków Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów prawnych, projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów pozostających we właściwości Rady,
 • przygotować i przekazać do właściwego ministra, w celu przedłożenia Radzie Ministrów, wspólnie uzgodnione projekty założeń projektów ustaw i projekty aktów prawnych,
 • wnioskować o przeprowadzenie wysłuchania publicznego do podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie projektu aktu normatywnego dotyczącego spraw objętych zakresem właściwości Rady,
 • wystąpić ze wspólnym zapytaniem do właściwego ministra w zakresie spraw należących do właściwości Rady,
 • wystąpić ze wspólnym wnioskiem o wydanie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego dotyczącego spraw objętych zakresem właściwości Rady,
 • podjąć uchwałę o wystąpieniu przez Przewodniczącego Rady do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, jeżeli w orzecznictwie Sądu Najwyższego lub sądów powszechnych ujawniły się rozbieżności w wykładni prawa,
 • podjąć uchwałę o wystąpieniu przez Przewodniczącego Rady do Sejmu i Senatu z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu w zakresie właściwości Rady,
 • podjąć uchwałę o wystąpieniu przez Przewodniczącego Rady do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej, w przypadku niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego w określonych decyzjach, postanowieniach oraz interpretacjach indywidualnych, wydanych przez organy podatkowe w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takich samych stanach prawnych, w szczególności gdy wydanie interpretacji ogólnej służy realizacji celów Rady pozostających w jej właściwości.

 

Rada Dialogu Społecznego ma prawo:

 • każdego roku określać program swojego działania uwzględniając aktualną sytuację społeczno-gospodarczą,
 • rozpatrywać wnioski Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego (WRDS), o ile będą dotyczyć spraw objętych jej właściwością,
 • brać czynny udział w przygotowaniu projektu budżetu państwa na rok następny,
 • uzgadniać projekt ustawy budżetowej.

 

Do zadań Rady Dialogu Społecznego należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk,
 • opiniowanie projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów prawnych,
 • opiniowanie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów,
 • przygotowywanych przez Radę Ministrów oraz jej członków,
 • inicjowanie na zasadach określonych Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego procesu legislacyjnego.

 

Dodatkowe informacje:

dr Łukasz Bernatowicz
przewodniczący Rady Dialogu Społecznego
ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych,
wiceprezes BCC
tel. 502 066 619
e-mail: lukasz.bernatowicz@bcc.org.pl

Kontakt dla mediów

Mirosław Kasprzak
rzecznik BCC
tel. 608 529 504
e-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL