Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

11.07.2023
10 lipca 2023 roku w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Obradom przewodniczył Łukasz Bernatowicz, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego i prezes Związku Pracodawców Business Centre Club.

 

Zgodnie z porządkiem obrad głównymi tematami dyskutowanymi podczas posiedzenia RDS były kwestie dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku oraz propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Poruszono też kwestie waloryzacji świadczeń emerytalnych.

Podczas posiedzenia plenarnego miało też miejsce głosowanie nad uchwałami dotyczącymi wzrostu inwestycji zagranicznych i tworzenia jakościowych miejsc pracy, a także podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań strony pracowników i strony pracodawców RDS. Obie uchwały zostały przyjęte.

 Wzrost inwestycji

Strony po analizie sytuacji społeczno-gospodarczej zgodnie stwierdziły, że konieczne jest utrzymanie istniejących i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy. Kluczowym elementem pobudzającym ten proces jest mobilizacja polskich firm do inwestycji i innowacji oraz przyciągnięcie inwestycji zagranicznych. Zaapelowano o współpracę rządu w procesie przyciągania inwestycji zagranicznych zwiększających potencjał gospodarki.

Wysokość wynagrodzeń w 2024 roku

Głównym tematem była proponowana przez rząd kolejna podwyżka płacy minimalnej i podwyżka wynagrodzeń w sferze budżetowej w 2024 roku. Uczestnicy posiedzenia szukali odpowiedzi na pytanie dotyczące sposobu obliczania płacy minimalnej oraz dyskutowali o czynnikach, które powinny tę wysokość determinować.

 Już wcześniejsze podwyżki płacy minimalnej nie były korzystne z punktu widzenia walki z inflacją. Oczywiście jesteśmy świadomi konieczności podwyższania płacy minimalnej ze względu na postępujący wzrost cen, niemniej należy mieć świadomość, że zbyt duży wzrost przekłada się na większą konsumpcję i tym samym niweczy walkę z inflacją – twierdził wcześniej Łukasz Bernatowicz, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, prezes ZP Business Centre Club.

Strona społeczna podjęła próbę wypracowania spójnego stanowiska. Niestety, nie udało się zawrzeć porozumienia.

W tym roku sytuacja jest zdecydowanie inna niż w latach ubiegłych. Przede wszystkim ze względu na wzrost kosztów. Niemniej podwyżka płacy minimalnej o 700 zł (20%) będzie dramatycznie zła dla małych firm, szczególnie w regionach słabiej rozwiniętych. Od lipca płaca wyniesie 55,2% płacy średniej. To wykracza poza ustalone 50%. Nie było uzgodnień co do przekroczenia tego wskaźnika. Taka zmiana nie jest racjonalna i prowadzi do dezinflacji. To uderza we wszystkich. Podwyżka powinna wynosić tyle, ile poziom inflacji – podkreślił Witold Michałek, wiceprezes BCC, ekspert do spraw gospodarki, legislacji i lobbingu.

Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan), występujący jako Przewodniczący Zespołu, referował prace nad wskaźnikami budżetowym w postaci płacy minimalnej, waloryzacji rent i emerytur oraz wynagrodzenia w sferze budżetowej. Przewodniczący przypomniał, że w trakcie debaty nad minimalnym wynagrodzeniem strona pracodawców podkreśliła dalece idące skutki podniesienia płacy minimalnej. 35 miliardów zł to ogromny koszt dla pracodawców – stwierdził.

Unijna dyrektywa wspiera negocjacje zbiorowe w procesie ustalania wynagrodzeń na poziomie międzybranżowym i sektorowym, zakłada wprowadzenie odpowiednich systemów egzekwowania przepisów i sugeruje rozwiązania, których celem jest wprowadzenie sprawiedliwego podziału środków w społeczeństwie. Europejskie przepisy zakładają między innymi, że minimalne wynagrodzenie powinno stanowić od 50% do 60% średniej krajowej. Oznacza to, że płaca minimalna w Polsce powinna wynosić 4130 zł brutto (3145 zł netto), a więc o 640 zł więcej niż obecnie. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa powinna wzrosnąć w lipcu 2023 roku o 3,80 zł w porównaniu z wartością z roku ubiegłego. Przyjęte przez Parlament Europejski regulacje mają mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w UE, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy.

Według ekspertów BCC istnieje konieczność wdrożenia dyrektywy, jednak nie może odbyć się ono bez szerokiej dyskusji i dostosowania mechanizmów.

 

Relacje z poprzednich posiedzeń:

15 czerwca 2023 >>

8 maja 2023 >>

16 marca 2023 >>

25 stycznia 2023 >>

28 listopada 2022 z udziałem Prezydenta >>

7 listopada 2022 z udziałem Premiera  >>

 

Kontakt ws. Rady Dialogu Społecznego:

Łukasz Bernatowicz, przewodniczący RDS >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL