Posiedzenie Rady Dialogu Społecznego

09.04.2021

W środę, 7 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, w którym wziął udział premier Mateusz Morawiecki. Przedstawiciel BCC RDS Witold Michałek zreferował Premierowi stanowisko Klubu wobec Krajowego Planu Odbudowy.

Głównym zarzutem BCC wobec autorów rządowej wersji KPO jest brak priorytetyzacji kierunków wsparcia. Utworzono kilkadziesiąt odrębnych „kieszeni”, mających finansować słabo lub zupełnie nie powiązane między sobą cele, z których niektóre wydają się przypadkowe lub automatycznie dopasowywane do wymagań Komisji Europejskiej. Oznacza to nadmierne rozproszenie środków, co znacznie osłabia ich siłę oddziaływania na te obszary życia gospodarczego i społecznego, które wymagają istotnego wsparcia w pierwszej kolejności, nie pomagając realnie pozostałym.

Dla sektorów HoReCa, turystyka, kultura, sektor eventowy itp. KPO przewiduje wydatkowanie jedynie niewielkiej sumy 300 mln euro (tj. ok. 1,35 mld zł), na wsparcie zaledwie 1350 przedsiębiorstw. Ogólna suma wsparcia post-pandemicznego dla sektorów najbardziej poszkodowanych, a w szczególności tych, które nie mogą obecnie funkcjonować ze względu na zakazy administracyjne, powinna być znacznie wyższa, podobnie jak liczba podmiotów, którym udzielone zostanie wsparcie.

W komponencie ochrony zdrowia, aż 1358 mln euro (ok. 6,1 mld zł) rząd planuje wydać na zakup szczepionek. Błędne są zamierzenia rządu, aby fundusze unijne desygnowane na inwestycje w odbudowę całego sektora ochrony zdrowia po pandemii, wydatkować na cele doraźne, w tym zakup szczepionek. Wydatki na ten ważny, doraźny cel powinny zostać zagwarantowane w ramach krajowego budżetu. Powinno to łączyć się z przesunięciem innych wydatków budżetowych, np. 14 emerytury oraz wielu innych, rozrzutnych transferów socjalnych.

Dla efektywnego zarządzania i wydawania środków finansowych pochodzących z budżetu Unii niezbędne jest zapewnienie współpracy administracji rządowej i samorządowej, a także wielu innych interesariuszy. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest powołanie politycznie bezstronnej i profesjonalnej instytucji zarządzającej, której zadaniem będzie programowanie i zarządzanie środkami finansowymi Unii Europejskiej z pakietu odbudowy po COVID-19, w szczególności wypracowanie kryteriów wyboru wykonawców poszczególnych projektów, ocena projektów i rozdział pieniędzy unijnych a także ocena wykonania projektów.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL