Loża Lubuska

loże regionalne

Władze loży

Edward Makarewicz

Edward Makarewicz

kanclerz Loży Lubuskiej, wiceprezes Zarządu BCC

tel. 68 353 89 00
e-mail: edward.makarewicz@bcc.org.pl

Roczne omówienie

Loża Lubuska - rok 2019
W 2019 roku członkowie Loży aktywnie działali w regionie i wspierali jego rozwój. Zorganizowano spotkania dla członków, na których poruszono m.in. tematy Pracowniczych Planów Kapitałowych czy wpływu wyborów na biznes oraz innowacje w firmach. Władze Loży zapraszały na spotkania ekspertów, którzy dzielili się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie podejmowanych tematów. W wyniku dyskusji członkowie Loży doszli do wniosku, że w obecnych czasach niezbędna jest ścisła współpraca firm z organami administracji skarbowej w celu wyeliminowania szarej strefy i stworzenia środowiska zdrowej konkurencji. Członkowie Loży w roku 2019 uczestniczyli w spotkaniach Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej. Współpracowali z Uniwersytetem Zielonogórskim, Lubuską Izbą Budownictwa oraz Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
Loża Lubuska - rok 2018

W 2018 roku Loża organizowała spotkania na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, upowszechniania innowacyjności oraz działań związanych z synergią nauki z biznesem. Władze Loży zapraszały ekspertów z różnych dziedzin oraz osoby posiadające duże doświadczenie w omawianych tematach. Uczestnicy spotkań, przedstawiciele polityki, nauki i BCC wymieniali się poglądami i poszerzali własną wiedzę w omawianych tematach. Ważnym tematem w roku 2018 była duża liczba zmian w prawie gospodarczym mających bezpośredni wpływ na prowadzenie biznesu. Dyskutowano także na tematy związane z sytuacją na rynku pracy, jak i tworzeniem przewagi konkurencyjnej czy przewidywanej sytuacji gospodarczej w Polsce w latach 2019-2021. Członkowie Loży uczestniczyli w obradach Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego i Zachodniej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członkowie Łoży aktywnie działali w regionie i wspierali jego rozwojów.

Loża Lubuska - rok 2017

Członkowie Loży w roku 2017 spotykali się, by omawiać kwestie związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz ze zmianami, jakie zachodziły w prawodawstwie dotyczącym prowadzenia biznesu. Podczas spotkań rozmawiano m.in. o: szansach i zagrożeniach dla przedsiębiorców w latach 2017-2018, bezrobociu w woj. lubuskim, zmianach w strukturach organizacji służb skarbowych, relacjach biznesowych między członkami BCC, systemie podatkowym w kontekście rozwoju firmy oraz o tym, jak być przedsiębiorczym we własnym przedsiębiorstwie.

Władze Loży organizowały spotkania z różnymi ekspertami, posiadającymi duże doświadczenie w dziedzinach, w których się specjalizują. Wśród uczestników spotkań byli przedstawiciele polityki, samorządu, świata nauki, jak i eksperci z ramienia BCC.

Jednym z najistotniejszych tematów roku 2017 były: „ Najważniejsze szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców w latach 2017-2018”, o których mówił na spotkaniu z członkami Loży prezes BCC Marek Goliszewski. Podczas dyskusji zebrani przedstawili uwagi i spostrzeżenia związane z rozwojem własnych przedsiębiorstw w tym kontekście oraz debatowali o tym, jak unikać różnych zagrożeń w przyszłości. Drugim ważnym tematem były „ Zmiany w strukturach organizacji służb skarbowych”.

Loża Lubuska - rok 2016

Członkowie Loży w 2016 roku spotykali się, aby omawiać istotne tematy związane z rozwojem przedsiębiorczości. Najważniejsze z nich, to: „Fundusze unijne dla przedsiębiorstw”, „Kreowanie wizerunku lidera” oraz „Kodeks pracy – co nowego?”.
Władze Loży dbały, by w każdym spotkaniu uczestniczyły osoby posiadające doświadczenie i wiedzę z zakresu omawianych tematów. Byli to eksperci z BCC oraz przedstawiciele sektora publicznego i naukowego, główni partnerzy w dialogu społeczno-gospodarczym.
Tematem przewodnim w 2016 roku było pozyskiwanie finansowania na innowacje i możliwości rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o nowe rozwiązania i kapitał intelektualny. Zadaniem Loży było przybliżenie zagadnienia funduszy unijnych w ramach programu regionalnego. Ważnym tematem był również Kodeks pracy i planowane w nim zmiany w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej.

Loża Lubuska - rok 2015

Członkowie Loży w 2015 roku spotykali się, by omawiać istotne tematy związane z rozwojem przedsiębiorczości. Najważniejsze z nich to: „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – kierunki rozwoju i poszukiwanie innowacji” oraz „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych – znaczenie dla przedsiębiorców”.

Władze Loży dbały o to, by w każdym spotkaniu uczestniczyły osoby, które posiadają duże doświadczenie i wiedzę z obszaru omawianych tematów: eksperci BCC oraz przedstawiciele sektora publicznego i naukowego, jako główni partnerzy w dialogu społeczno-gospodarczym.

Za główny temat w 2015 roku uznano działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw w odpowiedzi na kierunki rozwojowe kraju i regionu. Było to zagadnienie tym bardziej aktualne, gdyż wywołane znacznym wsparciem ze środków unijnych w tym obszarze działań przedsiębiorczości. Zadanie Loży polegało na przybliżeniu specyfiki działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, przedstawienie korzyści z uzyskiwanych wyników badań oraz możliwości ich komercjalizacji i tym samym sposobów ochrony praw własności intelektualnej.

Loża była otwarta na wszystkie działania zmierzające w kierunku rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw, wspierania i upowszechniania idei innowacyjności w regionie oraz wspierania działań związanych ze współpracą nauki z biznesem.

Loża Lubuska - rok 2014

Rok 2014 upłynął w Loży pod hasłem dalszego wzmacniania roli BCC w regionie, jako organizacji reprezentującej i walczącej o interesy swoich członków i ich firm. Loża gościła m.in. prezesa BCC Marka Goliszewskiego. Spotkanie stało się okazją do podsumowania roku 2013 oraz wyznaczenia kierunków działań na kolejne lata. Dyskutowano o ważnych zmianach, które powinny stać się elementem szerszej analizy BCC w kontekście obowiązujących przepisów, wskazano priorytety szczególnie istotne z punktu widzenia lokalnego biznesu i omówiono główne aktywności BCC w procesie wpływania na regulacje prawne. Przed wizytą w Loży Marek Goliszewski spotkał się z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Bogdanem Nowakiem i prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim, z którymi rozmawiał o właściwym kreowaniu warunków dla biznesu oraz roli, jaką może odegrać w tym BCC.

Loża Lubuska - rok 2013

W roku 2013 odbyły się w Loży spotkania z przedstawicielami służb skarbowych. Ich celem było zwiększanie świadomości oraz wiedzy dotyczącej funkcjonowania systemu podatkowego oraz zmian, jakie czekają przedsiębiorców w 2014 r. Zaplanowano kontynuację tych spotkań w 2014 r. Mają one dotyczyć m.in. najistotniejszych zmian w podatku VAT.

Dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyło się spotkanie z przedstawicielami Centralnego Biura Śledczego oraz Prokuratury Rejonowej Nowa Sól. Poświęcone było przestępczości zorganizowanej – sposobom działania grup przestępczych oraz obszarom nadużyć. Członkowie Loży mieli okazję dowiedzieć się, jakie zagrożenia towarzyszą prowadzeniu biznesu, na co warto zwracać uwagę i w jaki sposób uczciwie prowadzący biznes przedsiębiorcy, mogą stać się ofiarami przestępstwa ze strony nieuczciwych firm. Dyskutowano także o działaniach chroniących przedsiębiorców, zwracając szczególna uwagę na rolę służb, np. CBŚ, w procesie przeciwdziałania i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Jedno ze spotkań w Loży poświęcone było wsparciu dla przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego. Dyskusję poprzedziła prezentacja najważniejszych zmian w obszarze legislacji oraz regulacji prawnych. Określono obszary, które w sposób szczególny ograniczają i utrudniają prowadzenie biznesu.

Loża Lubuska - rok 2012

W 2012 roku Loża Lubuska z powodzeniem kontynuowała działania podejmowane w latach poprzednich. Realizowano szereg interwencji na rzecz członków Loży na szczeblu regionalnym, jak i centralnym. Dobre, wypracowane przez ostatnie lata relacje z władzami regionalnymi były bardzo pomocne w tych działaniach.

Organizowano spotkania merytoryczne, które były również okazją do integracji lokalnego środowiska przedsiębiorców. Odbyło się m.in. spotkanie z Piotrem Kuczyńskim – dziennikarzem ekonomicznym, głównym analitykiem z firmy XELION Doradcy Finansowi, podczas którego rozmawiano na temat różnych form bezpiecznego inwestowania w dobie kryzysu gospodarczego.

Członkowie Loży spotkali się też, by przedyskutować propozycje zmian w Kodeksie pracy jako narzędzi poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki. Proponowane zmiany stanowią podstawę dalszych działań lobbingowych w tym zakresie.

Loża Lubuska - rok 2011

Członkowie Loży skoncentrowali się na zacieśnianiu współpracy środowiska biznesu, naukowego oraz lokalnej władzy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów gospodarczych. Rok 2011 przyniósł zmianę na stanowisku kanclerza. W maju na czele Loży stanął Ryszard Wtorkowski, prezes firmy LUG SA, wieloletni członek BCC.

Gościem majowego spotkania była Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego, która przestawiła możliwości aplikowania projektów oraz przedstawiła sukcesy województwa lubuskiego, które pod względem wdrażania regionalnego programów operacyjnych zajęło drugie miejsce w kraju.

W czerwcu przedsiębiorcy lubuscy gościli prezesa Marka Goliszewskiego. Spotkanie pt. „Sprawy dla Polski najważniejsze” miało charakter konsultacyjny i służyło wymianie opinii i poglądów na tematy dotyczące regionu i całego kraju.

Inne ze spotkań członków Loży Lubuskiej było poświęcone perspektywom polskiej gospodarki i rynków finansowych do 2020 roku. Gość lubuskich przedsiębiorców prof. Stanisław Gomułka tłumaczył zebranym genezę kryzysu światowego, jego wpływ na gospodarkę europejską oraz problemy i perspektywy gospodarki polskiej.

Siedziba

ZIEL-BRUK.MAKAREWICZ Edward Makarewicz
ul. Lubuska 28
66-016 Czerwieńsk, Płoty
tel. 68 353 89 00
fax. 68 327 84 79
e-mail: edward.makarewicz@bcc.org.pl

Lista członków

Spotkania w loży lubuskiej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL