GGC BCC – ocena III kwartału i rekomendacje na nową kadencję

28.09.2015
W siedzibie BCC, Pałacu Lubomirskich w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC: Co po wyborach? – rekomendacje dla nowego rządu, ocena III kwartału.

W posiedzeniu Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC uczestniczyli m.in.:

  • Marek Goliszewski – przewodniczący Gabinetu Cieni
  • dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki
  • prof. Stanisław Gomułka – minister finansów
  • dr Wojciech Nagel – minister ds. ubezpieczeń społecznych
  • dr Jerzy Kwieciński – minister ds. rozwoju regionalnego i funduszy UE
  • Maciej Grelowski – minister infrastruktury.

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club dokonali oceny działań rządu w III kwartale br. Działania premier Ewy Kopacz zostały ocenione na 4 punkty, podobnie jak w poprzednim kwartale. To o 1 punkt więcej od ostatniej oceny działań (w III kwartale 2014 r.) poprzedniego premiera, Donalda Tuska i najwyższa dotychczas ocena szefa rządu dokonana przez gabinet cieni.

W trzecim kwartale najwyżej zostały ocenione działania rządu w ochronie zdrowia (4 punkty) oraz w obszarach: gospodarka, promocja gospodarki za granicą i przedsiębiorczość (po 3,5 punktu). Po 3 punkty otrzymały: finanse, infrastruktura, rynek i prawo pracy oraz system stanowienia prawa.

Najbardziej krytycznie ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu – podobnie jak w poprzednich kwartałach – w zakresie uregulowań dot. rynków finansowych, spółdzielczości, środowiska naturalnego oraz cyfryzacji (tylko po 1 punkcie). Największy spadek w ostatnich dwóch kwartałach widoczny jest w zagospodarowaniu funduszy z Unii Europejskiej (również 1 punkt). Do końca roku pozostały trzy miesiące, a Polsce grozi niewykorzystanie od 12 do 20 mld złotych w ramach polityki spójności z mijającej perspektywy finansowej 2007-2013.

Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, będące podsumowaniem trzeciego kwartału, odbyło się w poniedziałek, 28 września br. w Warszawie. Poza oceną działań rządu oraz aktywności poszczególnych ministrów, przewodniczący gabinetu cieni – Marek Goliszewski podsumował osiem lat rządów koalicji PO-PSL, a ministrowie przedstawili rekomendacje gabinetu cieni na nową kadencję.

NAJPILNIEJSZE  ZADANIA DLA RZĄDU NA NOWĄ KADENCJĘ

W sferze realnej i finansowej:

1.    Likwidacja przywilejów emerytalnych, w szczególności szybkie  zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.

2.    Ograniczenie szarej strefy, w której na czarno pracuje już 1,3 mln ludzi i która sięga już 24% polskiego PKB (wg szacunków Banku Światowego), poprzez reformy regulacyjne i podatkowe.

3.    Zamykanie lub sprzedaż deficytowych państwowych kopalń
i zakładów produkcyjnych.

4.    Strategia dla energetyki, w tym znaczna prywatyzacja elektrowni oraz import taniej energii ze Szwecji, Niemiec  i Ukrainy.

5.    Zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych z obecnego poziomu około 3% PKB do zera, czyli o około 50 mld zł.

6.    Rozwój przemysłu obronnego, poprzez usprawnienie systemu zamawiania uzbrojenia i sprzętu wojskowego.

7.    Reforma systemu szkolnictwa poprzez silny wzrost szkolnictwa o profilu zawodowym i zmniejszenie szkolnictwa wyższego na niektórych kierunkach.

8.    Stworzenie, a następnie realizacja długofalowej wizji i strategii systemu ochrony zdrowia.

W sferze regulacyjnej:

1.    Reforma prawa pracy.

2.    Nowa polityka imigracyjna, szczególnie wobec imigracji z Ukrainy.

3.     Podniesienie efektywności funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

4.     Zmniejszenie państwowej biurokracji i zwiększenie jej efektywności.

5.     Przygotowywanie się do wejścia do strefy euro i realizacja obecności Polski w procesie tworzenia Unii Bankowej w Unii Europejskiej.

6.     Wprowadzenie jednolitych interpretacji podatkowych i większe uszczelnienie systemu podatkowego, m.in. poprzez ujednolicenie stawki podatku VAT.

7.     Wprowadzenie zasady jedna kontrola w ciągu roku.

8.     Systematyczne ograniczanie liczby licencji i zezwoleń.

9.     Implementacja nowego prawa budowlanego i polityki zagospodarowania przestrzennego.

10.     Skrócenie okresu zwrotu podatku VAT.

11.     Odroczenie składki do ZUS-u kiedy firma nie generuje przychodu.

12.     Zmniejszenie efektywnej stawki w podatku CIT do poziomu bliskiego stawce nominalnej.

13. Interpretacja wątpliwości regulacyjnych na korzyść przedsiębiorcy i respektowanie prawa do błędu.

14. W celu silnego przyspieszenia budownictwa czynszowego, zwiększona ochrona praw właścicielskich.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL