Loża Koszalińska

loże regionalne

Władze loży

Tomasz Święs

Tomasz Święs

kanclerz Loży Koszalińskiej

telefon: 733 084 886

e-mail: tomasz.swies@bcc.org.pl

Aneta Szadkowska

Aneta Szadkowska

dyrektor Loży Koszalińskiej

telefon: 501 775 900

e-mail: aneta.szadkowska@bcc.pl

Roczne omówienie

Loża Koszalińska - rok 2022

W 2022 roku większość działań Loży Koszalińskiej wiązało się z pomocą firmom członkowskim w przetrwaniu czasu pandemicznego. Metodą było zacieśnienie współpracy między firmami oraz wymiana doświadczeń. Znakomitą platformą wymiany wiedzy i poglądów były organizowane  spotkania Loży. We wrześniu 2022 roku zorganizowane została konferencja, w Hotelu GROMADA ARKA w – Koszalinie –  z przedsiębiorcami dotycząca:

1/ Innowacyjnego podejścia do kreowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw  –  wystąpił prezes Zarządu – Mirosław Kamiński, Bartosz Świtała  – kierownik ds. promocji i pozyskiwania inwestorów Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną .

2/ Wsparcia przedsiębiorców w zakresie inwestycji ekologicznych, służących polepszeniu klimatu –  WFOŚiGW ze Szczecina, eSoleo  SA Warszawa –  .

spotkanie poprowadziła  Barbara Rajkowska – kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu w Ministerstwie Klimatu. 

Spotkania członków Loży  służyły wymianie doświadczeń, wzajemnemu wsparciu i wzajemnej edukacji. Gośćmi spotkań  byli także naczelnicy US oraz dyrektor PUP w Koszalinie. Nie zabrakło rozmów o doświadczeniach w zakresie eksportu, co zaowocowało rekomendowaniem potencjalnych partnerów. Tematem posiedzeń Loży były m.in. „Najważniejsze Problemy w regionie i ich wpływ na działalność firm i rynek pracy” i „Inwestycje w regionie” czy „Promocja dialogu społecznego”.

Loża Koszalińska - rok 2019

Rok 2019 zapisał się jako rok wielu aktywności. W obliczu zmian w życiu gospodarczo-ekonomicznym i prawnym dla członków Loży organizowano spotkania z udziałem ekspertów. Szczególne zainteresowanie wzbudził temat: „Cyberbezpieczeństwo w firmie – odporność systemów informatycznych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność danych i usług”. Innym interesującym tematem w ramach edukacji biznesowej był temat: „Narzędzia analityczne – Business Inteligence – w optymalizacji wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i zachodzących w nim procesów”. W minionym roku koncentrowaliśmy się również na funkcjonowaniu w organach przedstawicielskich. Kanclerz Wiesław Zinka jest m.in. przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina. Reprezentowaliśmy pracodawców we wszystkich ważnych dla biznesu sprawach. Członkowie Loży, biorący udział w różnych konkursach, byli wyróżnieni prestiżowymi nagrodami. W minionym roku działania Loży skupiały się na budowaniu relacji oraz pozycji Klubu w regionie. Loża przeprowadziła i podsumowała XVII edycję Konkursu USPP. Przedstawiciele Loży brali też udział w pracach Powiatowych Rad Rynku Pracy (Koszalin, Wałcz). Uczestniczyli również w imprezach i akcjach charytatywnych jako sponsorzy.

Loża Koszalińska - rok 2018

W roku 2018 realizowano działania statutowe BCC. Zorganizowano pięć spotkań Loży, na których poruszono następujące tematy: oferta Centrum Nauki i Innowacji Politechniki Koszalińskiej dla firm; wzorowa umowa o współpracy pomiędzy uczelniami a firmami; przepisy RODO dla firm; zagrożenia korupcyjne w biznesie; korzyści z zatrudnienia osób niepełnosprawnych dedykowanego przez PFRON; świat wyrafinowanych książek i opraw artystycznych. Członkowie Loży brali udział w konkursach organizowanych przez BCC oraz uczestniczyli w Wielkiej Gali Liderów Biznesu. Przeprowadzono Konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, w ramach którego wyróżniono cztery urzędy skarbowe z terenu działania Loży. Przez cały rok realizowana była pomoc prawna dla członków Loży przez kancelarię prawną, a kanclerz i dyrektor Loży byli zawsze do dyspozycji członków.

Loża Koszalińska - rok 2017

W roku 2017 działania Loży skupiły się na wzmacnianiu pozycji BCC w regionie oraz na spełnianiu oczekiwań członków w obszarze działalności gospodarczej i współpracy z urzędami i instytucjami.

Zorganizowano sześć spotkań tematycznych, szkoleniowo-informacyjnych oraz integracyjnych. Zakres spotkań obejmował m.in.: zmiany w prawie podatkowym, pozyskiwanie funduszy na innowacyjne przedsięwzięcia i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników, możliwości inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych, kwestię Ustawy o efektywności energetycznej, zmiany w systemie prawnym, organach ochrony prawnej i dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców.

W miesiącach maj – czerwiec Loża przeprowadziła konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, w wyniku którego zarekomendowano do wyróżnienia trzy urzędy.

Przedstawiciele Loży uczestniczyli w pracach Powiatowych Rad Rynku Pracy oraz w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina. Loża współpracowała również z regionalnymi organizacjami gospodarczymi: Północną Izbą Gospodarczą, Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, Koszalińską Fundacją – Centrum Innowacyjności i Przedsiębiorczości, Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego SA, Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie.

Loża Koszalińska - rok 2016

W 2016 roku odbyło się pięć spotkań Loży, w których uczestniczyli przedstawicieli samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, instytucji okołobiznesowych i doradczych. Poruszano na nich ważne dla przedsiębiorców tematy gospodarcze i polityczne. W jednym ze spotkań udział wziął prezes BCC Marek Goliszewski. Wygłosił prelekcję na temat szans i zagrożeń dla przedsiębiorców w latach 2016-2017.
Loża razem z Naczelną Organizacją Techniczną w Koszalinie współuczestniczyła w organizacji uroczystej gali 48. Koszalińskich Dni Techniki. Podczas niej wyróżniono i nagrodzono za wybitne osiągnięcia gospodarcze wielu lokalnych przedsiębiorców, w tym członków BCC. Wydarzenie swoim patronatem objął m.in. prezes BCC Marek Goliszewski.
W maju i czerwcu Loża przeprowadziła cykliczny konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy.
Przez cały rok prowadzono działania promocyjne i rekrutacyjne, m.in. podczas spotkań z innymi lokalnymi organizacjami przedsiębiorców (Północna Izba Gospodarcza, Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa) i z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość (Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie).

Loża Koszalińska - rok 2015

W 2015 r. Loża zorganizowała pięć spotkań, których gośćmi byli: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędu Pracy, naukowcy z Politechniki Koszalińskiej, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz kandydaci na przyszłych członków Klubu. Na spotkaniach omawiano tematy dotyczące przedsiębiorczości, funduszy UE w nowej perspektywie finansowej, rynku pracy, doradztwa gospodarczego.

Loża przeprowadziła kolejną edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Uczestniczyła też w przygotowaniu 47. Koszalińskich Dni Techniki, organizowanych przez NOT w Koszalinie, nad którymi patronat objął m.in. prezes BCC.

Przedstawiciele Loży prowadzili również działania promocyjne, m.in. podczas spotkań Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie.

Loża Koszalińska - rok 2014

Rok 2014 był okresem wielu ważnych wydarzeń w Loży. Znacznie zwiększyło się grono jej członków, zmienił się też dyrektor Loży. Duży nacisk położono na rozwijanie i podtrzymywanie kontaktów z przedstawicielami urzędów, których działania są istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy. Podczas cyklicznych spotkań goszczono m.in. wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego oraz prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego. Omawiane tematy dotyczyły problemów rozwoju województwa, wspierania przedsiębiorczości, wykorzystania funduszy europejskich, nowej perspektywy finansowej oraz stanu i rozwoju szkolnictwa zawodowego uwzględniającego potrzeby przedsiębiorców. W 2014 roku wielu członków Loży otrzymało za swoje osiągnięcia prestiżowe nagrody i wyróżnienia. W ramach konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy Loża wyłoniła trzy urzędy, które otrzymały wyróżnienia Ministra Finansów. Ponadto Loża była partnerem konkursów gospodarczych przeprowadzonych w ramach Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2014, zorganizowanych przez NOT w Koszalinie. Rok 2014 był również rokiem wyborów do samorządów. Loża Koszalińska razem z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców z regionu koszalińskiego przeprowadziła cykl spotkań przedwyborczych z kandydatami na urząd prezydenta Koszalina. Pretendenci pytani byli głównie o plany rozwoju miasta i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

Loża Koszalińska - rok 2013

Rok 2013 był dla Loży okresem wielu zmian. Każdy z członków koncentrował się na rozwoju zarządzanej firmy oraz na adaptacji do zmieniających się warunków gospodarczych. Dążąc do utrzymania jak najlepszej pozycji na rynku, członkowie Loży często wymieniali się doświadczeniami i dzielili zdobytą przez lata wiedzą.

Odbył się cykl spotkań, które stanowiły znakomitą platformą wymiany wiedzy oraz poglądów. Ciekawa tematyka zachęciła do udziału w spotkaniach nie tylko członków, ale też licznych kandydatów do Loży. Ogromną popularnością cieszył się konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.

W roku 2013 wielu członków Loży Koszalińskiej otrzymało prestiżowe wyróżnienia i nagrody.

Loża Koszalińska - rok 2012

Rok 2012 był dla Loży Koszalińskiej okresem wzmożonej aktywności. Chcąc przeciwdziałać skutkom spowolnienia gospodarczego na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych, członkowie Loży Koszalińskiej BCC podjęli liczne inicjatywy mające na celu zacieśnienie współpracy oraz wymianę doświadczeń między ich firmami.

Zorganizowano sześć spotkań, które stanowiły znakomitą platformę wymiany wiedzy oraz poglądów. Spotkania odbyły się w siedzibach poszczególnych członków Loży, dzięki czemu mogli się oni lepiej poznać oraz ocenić możliwości współpracy. Dyskutowano na temat różnych form zatrudnienia oraz ich wpływu na konkurencyjność polskiej gospodarki. Wymieniano pomysły na temat optymalizacji kosztów działalności. Wzmożona aktywność wewnątrz klubu oraz cykl spotkań z potencjalnymi członkami zaowocował rozrostem loży. Ogromną popularnością cieszył się konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.

W roku 2012 członkowie loży otrzymali wiele wyróżnień i nagród.

Loża Koszalińska - rok 2011

W 2011 roku większość działań Loży Koszalińskiej wiązało się z pomocą firmom członkowskim w przetrwaniu czasu kryzysu gospodarczego. Metodą było zacieśnienie współpracy między firmami oraz wymiana doświadczeń. Znakomitą platformą wymiany wiedzy i poglądów były organizowane regularnie spotkania Loży.

Ustalono rozpoczęcie stałych konsultacji między działami księgowymi i prawnymi firm członkowskich. Podczas spotkań członków Loży wymieniano również pomysły na temat optymalizacji kosztów. Nie zabrakło rozmów o doświadczeniach w zakresie eksportu, co zaowocowało rekomendowaniem potencjalnych partnerów. Tematem posiedzeń Loży były m.in. „Najważniejsze Problemy w regionie i ich wpływ na działalność firm i rynek pracy” i „Inwestycje w regionie” czy „Promocja dialogu społecznego”.

W minionym roku doszło do przekazania sterów Loży Koszalińskiej. Po piętnastu latach przewodzenia Loży kanclerz Piotr Flens, deklarując dalszą aktywność w BCC, zaproponował kandydata na swojego następcę. Nowy kanclerz Wiesław Zinka, mający czternastoletni staż w Loży Koszalińskiej, objął urząd we wrześniu.

Siedziba

Ul. Mickiewicza 24
75-004 Koszalin

Lista członków

Spotkania w Loży Koszalińskiej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL