Loża Radomska

loże regionalne

Władze loży

Izabela Seweryn

Izabela Seweryn

kanclerz Loży Radomskiej, wiceprezes Zarządu BCC

tel. 608 456 159
e-mail: izabela.seweryn@bcc.pl

Anna Słopiecka

Anna Słopiecka

dyrektor Loży Radomskiej BCC

tel. 604 591 025
e-mail: anna.slopiecka@bcc.pl

Roczne omówienie

Loża Radomska - rok 2019

Rok 2019 był dla Loży czasem rozwoju i merytorycznych spotkań, na których dyskutowano na temat różnych obszarów prowadzenia biznesu. Z początkiem roku członkowie Loży wzięli udział w Balu Charytatywnym w Hotelu Karo, przyczyniając się do realizacji szczytnego celu, jakim jest budowa dziecięcego SOR w Radomiu. Kanclerz Izabela Seweryn została powołana na wiceprzewodniczącą Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia. Członkowie Loży uczestniczyli m.in. w spotkaniu na temat kształtowania polityki innowacyjnej Mazowsza w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, spotkaniu podatkowym z ekspertami EY, dwóch edycjach Wieczorów Biznesowych Brand Elite organizowanych przez sekretarz Annę Słopiecką, spotkaniach na zaproszenie administracji skarbowej, ZUS, mediów, instytucji kulturalnych, szkoleniu „Etykieta w biznesie”. Loża kontynuowała współpracę z władzami miasta i organizacjami biznesowymi. Rada Loży odbywała ponadto spotkania strategiczne. Tradycyjnie Loża współorganizowała spotkanie świąteczno-noworoczne z władzami miasta, Izbą Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej oraz ARP SA. Pod koniec 2019 roku w Radomiu powstał oddział Studenckiego Forum BCC, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem członków Loży i środowiska akademickiego.

Loża Radomska - rok 2018

Rok 2018 był dla Loży Radomskiej czasem kontynuacji celów związanych z rozwojem oraz zmianami w strukturach władz Loży. Spotkania kontynuowała Rada Loży. Dzięki ITM Poland, gościliśmy ekspertów KPMG. Członkowie Loży uczestniczyli w spotkaniach na zaproszenie administracji skarbowej, mediów, instytucji kulturalnych, m.in.: Brand Elite, „Prawo do przedsiębiorczości” z udziałem przedstawicieli rządu, administracji skarbowej, ZUS, PARP, Urzędu Zamówień Publicznych. Podjęto współpracę z WSH w Radomiu, zaproszono władze Loży do Rady Ekspertów WSH. Loża kontynuowała współpracę z władzami miasta, organizacjami biznesowymi, Radomską Strefą Gospodarczą (m.in. organizacja Debaty Otwierającej ŚTP w Radomiu). Nastąpiła zmiana na stanowisku Kanclerza. Funkcję tę objęła Izabela Seweryn. Ustępujący ze stanowiska kanclerz Jerzy Kowal został kanclerzem honorowym. Prezes Zwoleńskiego Związku Przedsiębiorców dla Biznesu Iwona Paszkiewicz została przewodniczącą Prezydium Forum Dialogu BCC.

Loża Radomska - rok 2017

Rok 2017 był dla Loży czasem wypełnionym spotkaniami z różnych obszarów prowadzenia biznesu z naciskiem na finanse, podatki i HR. Był to czas umacniania ważnych relacji i podejmowania wspólnych inicjatyw społecznych i biznesowych z Wydziałem Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Na inauguracyjnym spotkaniu Loża gościła przedstawicieli władz miasta oraz samorządu województwa mazowieckiego. Na pozostałych spotkaniach członkowie BCC pogłębiali wiedzę z zakresu administracji podatkowej, finansów, HR. Loża była również współorganizatorem spotkania pt. „Biznes blisko sztuki”.

Powołano (reaktywowano) Radę Loży, do której zaproszono cztery firmy członkowskie. Podczas pierwszych spotkań nakreślono dalszą strategię rozwoju oraz promocji działań Loży w regionie. Podjęto również pierwszą wspólną inicjatywę CSR na rzecz Stowarzyszenia „Budujemy Przystań”.

Spotkanie świąteczno-noworocznego współorganizowali przedstawiciele samorządu wraz z Radosławem Witkowskim, prezydentem Radomia, IP-H Ziemi Radomskiej, administracji podatkowej, środowiska naukowego, mediów i przedsiębiorców.

Członkowie Loży uczestniczyli w wielu lokalnych wydarzeniach m.in. związanych ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości w Radomiu.

Loża Radomska - rok 2016

Rok 2016 był dla Loży Radomskiej rokiem umacniania więzi, wartościowych spotkań oraz nawiązywania nowych, ważnych relacji z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu. Zaproszono wielu ważnych gości i uczestniczono, jak co roku, w wielu lokalnych wydarzeniach o charakterze kulturalnym, gospodarczym i społecznym.
Loża zorganizowała sześć spotkań tematycznych. Na inauguracyjnym spotkaniu gościła prezesa BCC Marka Goliszewskiego. Podczas spotkań członkowie Loży rozmawiali o zagrożeniach korupcyjnych w biznesie, rynku obligacji, aktualnościach z zakresu administracji podatkowej, regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych. Członkowie oraz sympatycy BCC wzięli udział w wydarzeniach biznesowych z cyklu Brand Elite – Spotkania z Marką, organizowanych przez sekretarz Loży oraz Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej.
Współorganizatorami spotkania świąteczno-noworocznego Loży byli przedstawiciele władz lokalnych wraz z prezydentem Radomia Radosławem Witkowskim, IPH-ZR oraz zaproszonymi przedsiębiorcami.

Loża Radomska - rok 2015

Rok 2015 był dla Loży rokiem intensywnego rozwoju, zmierzającego do umacniania współpracy z władzami Radomia, samorządem lokalnym, administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu.

Loża była organizatorem i współorganizatorem siedmiu spotkań tematycznych. Członkowie Loży uczestniczyli również w wielu wydarzeniach o charakterze gospodarczym i społecznym.
W 2015 r. członkowie Loży pogłębiali wiedzę z zakresu nowatorskich metod zarządzania, planowanych inwestycji mających na celu rozwój Radomia, możliwości uzyskania wsparcia z funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz różnych form wsparcia ze strony ZUS.

Na spotkaniu w III Mazowieckim US w Radomiu podsumowano kolejną edycję konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Naczelnicy wyróżnionych urzędów otrzymali dyplomy i listy gratulacyjne.

Członkinie oraz sympatycy BCC wzięli udział w wydarzeniach z cyklu Brand Elite – Spotkania z Marką, organizowanych przez sekretarz Loży oraz Wydział Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej.

Współorganizatorami spotkania świąteczno-noworocznego Loży byli przedstawiciele władz lokalnych oraz lokalne organizacje biznesowe.

Loża Radomska - rok 2014

Rok 2014 był dla Loży rokiem pracowitym, czasem umacniania więzi oraz nawiązywania nowych, ważnych relacji z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu. Do grona członków Loży dołączył jeden Partner. Zorganizowano sześć spotkań tematycznych. Loża gościła Marka Goliszewskiego, prezesa BCC. Jedno ze spotkań poprowadził ojciec Włodzimierz Zatorski, który podkreślił, jak ważny wymiar ma odpowiedzialność społeczna (CSR), zmierzająca do prawdziwego poznania potrzeb drugiego człowieka i dostrzeżenia w nim partnera dialogu. O funduszach europejskich członkom Loży opowiedział Marcin Tumanow – ekspert BCC ds. funduszy strukturalnych BCC oraz Jerzy Bagiński – członek Zarządu Fundacji Poszanowania Energii – Ośrodka Krajowej Sieci Innowacji (KSI).

Spotkanie świąteczno-noworoczne miało charakter wyjątkowy. Jego współorganizatorami byli przedstawiciele władz lokalnych wraz z prezydentem Radomia – Radosławem Witkowskim oraz lokalne organizacje biznesowe. Z kolei członkinie, żony członków oraz sympatyków BCC, wzięły udział w spotkaniu przedsiębiorczych kobiet. W październiku kanclerz Loży przedstawił zmianę na stanowisku sekretarza – Jarosława Borka zastąpiła Anna Słopiecka.

Loża Radomska - rok 2013

Rok 2013 w Loży Radomskiej to spotkania ze znamienitymi osobistościami życia gospodarczego Polski, takimi jak: Jerzy Steinhoff, były premierem i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, czy też Maciej Reluga, główny ekonomista Banku Zachodniego WBK SA. Loża gościła także prezesa BCC Marka Goliszewskiego, na spotkaniu z którym dyskutowano na temat niezbędnych zmian w prawie związanych z działalnością gospodarczą, jak i sytuacją ekonomiczną w Polsce.

Rok upłynął także na analizach i ocenach stanu polskiej gospodarki. Szczególnym zainteresowaniem radomskich przedsiębiorców cieszyły się prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej w Polsce w 2014 r.

Dla Loży rok 2013 to także czas podsumowań. Jej członkowie dwukrotnie spotykali się, by podsumować działalność w ciągu 15 lat. Jubileusz był niebywałą okazją do przypomnienia jak ważną rolę w regionie pełni Loża i jakie sukcesy udało się wspólnie osiągnąć.

Ponadto Loża aktywnie współpracowała z Instutem Technologii Eksploatacji przy wdrażaniu Platformy technologicznej upowszechniającej w gospodarce innowacyjne rozwiązania oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w zakresie współpracy ze środowiskiem biznesowym w celu dostosowania profilu nauki do potrzeb przedsiębiorców.

Loża Radomska - rok 2012

W 2012 r. w Loży odbyły się liczne spotkania. Gośćmi spotkań radomskich przedsiębiorców byli m.in: Radosław Witkowski, poseł na Sejm RP, Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki, Leszek Ruszczyk, wicemarszałek województwa mazowieckiego, Andrzej Kosztowniak, prezydent Radomia, Artur Grenda, dyrektor Delegatury CBA w Warszawie, Karolina Badecka, naczelnik Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Warszawie, Paweł Dębiński, zastępca Wydziału Operacyjno-Śledczego Delegatury CBA w Warszawie.

Tematami spotkań były m.in. cykl Radomianie dla Radomia, perspektywy rozwoju powiązań komunikacyjnych Radomia; umowa o pracę a rozwój nowych form kontraktów pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. Ich wpływ na bezpieczeństwo pracownicze, poziom bezrobocia, konkurencyjność firmy; współpraca z CBA w zakresie zwalczania szarej strefy; obszar i specyfika działalności CBA.

Loża zajmowała się również projektem platformy wdrożeniowej HI-TECH, którego partnerem jest Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu oraz lobbingiem na rzecz projektu modernizacji linii kolejowej Radom-Warszawa. Członkowie Loży byli reprezentowani w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Powiatowej Radzie Zatrudnienia.

Loża Radomska - rok 2011

Działalność Loży Radomskiej w roku 2011 ugruntowała znaczenie organizacji w regionie, zarówno w środowisku gospodarczym jak i społecznym. Liczne spotkania integrowały środowisko biznesowe, dostarczały teoretycznej i praktycznej wiedzy przydatnej w rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Działania Loży realizowane były poprzez obecność w mediach regionalnych, spotkania i dyskusje z politykami i samorządowcami oraz indywidualne interwencje.

Gośćmi spotkań radomskich przedsiębiorców byli m.in.:  prof. Stanisław Gomułka, główny Ekonomista BCC, z-ca Dyrektora Izby Celnej w Warszawie Piotr Fidziński, naczelnik Urzędu Celnego w Radomiu Marek Dudziński, oraz Marzena Walczak z referatu do spraw AEO i procedur uproszczonych.

Tematami spotkań były m.in: „Obecny kryzys finansowy i jego skutki dla polskiej przedsiębiorczości”,  „Firma Dobrze Widziana”, „W jak skuteczny sposób przedsiębiorcy mogą ustrzec się niepożądanych działań ze strony urzędów”. Tradycyjnie, jak co roku, odbyło się spotkanie integracyjne NovemberFest. Członkowie Loży byli reprezentowani w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz Powiatowej Radzie Zatrudnienia ,  brali także udział pracach Konwentu BCC.

Członkowie Loży Radomskiej zdobyli wiele nagród i wyróżnień, co potwierdza, że BCC w regionie radomskim skupia najlepszych przedsiębiorców.

Siedziba

CARZONI Izabela Seweryn
ul. Witosa 10A
26-600 Radom
tel. 608 456 159, 48 331 73 80
fax. 48 331 73 81
e-mail: izabela.seweryn@bcc.pl
e-mail: anna.slopiecka@bcc.pl

Lista członków

Spotkania w loży radomskiej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL